Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, november 1895

Anmärkning

{1895 November vid Tacktorp}

Närvarande voro undertecknad ordf.
C.A. Thorild, Fahlborg, O. Eriksson
G. Andersson och H. Persson.

§120
Sedan i § 115 härofvan afhandlade f.d. drän-
gen Johan Alfred Andersson - hvilken en-
ligt Konungens Befallningshafvandes i länet
laga kraft vunna utslag af den 25 Augusti
1893 förklarats i försörjninshänseende
tillhöra Fors Socken och som i anledning
deraf, i följd af påkommet fattigvårdsbehof
inom Jäders Socken blifvit i början af
sistlidne October månad liksom flera gånger
förut förd till Kommunens fattiggård
Tacktorp - oaktad erhållne allvarliga förma-
ningar att vid fattiggården qvarstanna och
der utföra föresatt arbete upprepade gån-
ger derifrån afvikit, så hade han nu
genom vederbörande Kronobetjenings försorg
blifvit återigen till fattiggården hem-
tad. Då Johan Alfred Andersson genom
sitt ofvan åberopade förfarande visat tredsk-
het och olydnad mot fattigvårdsstyrelsens
föreskrifter var han nu inför styrelsen
instäld, hvarvid honom tilldelades sådan
varning som i gällande Kungl förordning
om fattigvården föreskrifes med framhål-
lande af de följder ett fortsatt öfverträ-
dande af fattigvårdsstyrelsens föreskrifter
medförde; och beslöts tillika att Anderssons
sinnes- och kroppsbeskaffenhet skulle af
tillkallad läkare undersökas.

[MARG:{Johan Alfred
Andersson}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/C.A. Thorild/
/J.G. Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105183.

Personrelationer