Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 oktober 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 oktober 1880

Anmärkning

{1880 den 9 Oktober}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
A.F. Eriksson i Flacksta,
C.G. Pettersson i Gredby,
A.G. Andersson i Kohlsta
P.G. Andersson i Kohlsta och
Jonas Ersson i Stenby.

§32.
Nämnden beslöt att Lars Fredrik Anderssons enkas
3 barn. Albertina, Fredrika och Gustaf, hvilka äro
i skolåldern, skola af hundskattemedlen erhålla
hvardera ett par skor, hvilka ledamoten A.G.
Andersson åtog sig att uppköpa åt dem.

[MARG: {Af Hundskattemedlen}.]

§33.
En af ordföranden gjord utbetalning af 2 Kro-
nor för hemkörning af bränsle åt Jonas Jonssons enka
från Lagersberg blef af Nämnden godkänd.

[MARG: {Jonas Jonssons enka} ]

{§34.}
Nämnden beslöt att till C.G. Pettersson i Gredby
skall betalas en Krona för transport af L.F. Anders-
sons enkas bohag från Staden till Lundby.

[MARG: { L.F. Anderssons enka.}]

§35.
Inför nämnden företrädde Arbetskarlen Anders Petter
Olssons enka Beata Kihlman samt C.O. Hellqvists
enka Brita Larsdotter och anhöllo hvar för sig
om understöd; och som dessa personer, hvilka
äro åldersstigna och orkeslösa, ega hemortsrätt inom
kommunen beslöt nämnden hvad den förstnämn-
da angår att hon skall få inflytta i den af
nämnden förhyrda lägenhet vid Lundby tegel-
bruk och hvad angår den senare, att hon
skall erhålla ett månadligt understöd af
2 Kronor 50 öre

[MARG:{Beata Kihlman och Hellqvists enka}]

§36.
Följande förslag till Utgifts - och Inkomst-
{1880 9 Oktober}
Stat för nästkommande år upprättades:

{Utgifter.}
Till fattigvården förslagsvis 3250:-
Fjerdingsmanslön 130:-
Brandrotemästares lön 30:-
Läkares arvode 30:-
Ränta och amortering af s.k. jernvägsskulden 900:-
Ränta å Lasarettsfonden 90:-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Till Oförutsedda behof omkring { 370}
= 4900:-
{Inkomster.}
Till fattigvården: personlig afgift af 50 öre för man
och 25 öre för qvinna 250:-
utdebitering: af 15000 fyr-
kar á 20 öre {3000:-} 3.250:-
Till Öfriga 15000 fyrkar á 11 öre 1650:-
=4900:-

Emot förestående beslut i hvad detsamma
innefattar uteslutande ur utgiftsStaten
af ett belopp af omkring 85 Kronor såsom
jurae stolae till pastor i församlingen
anmäldes reservation af ordföranden under
anförande:

att ostridigt vore att den på Fors Socken be-
löpande andel i ersättning för jurae stolae
icke blifvit innevarande år utdebiteradt.

att lika ostridigt vore att ifrågavarande
ersättning skall af Kommunen till pastor ut-
göras.

att om den ifrågavarande ersättningen
här upptages att af Kommunens kassa
direkt till pastor utgöras beloppet kom-
me att af de skattskyldige utgöras efter

{1880 den 9 Oktober}
samma grunder som i Kongl. Maj:ts Resolution
angående reglering af aflöningsförmånerna för
presterskapet i pastoratet finnas angående ifrå-
gavarande ersättning föreskrifna, nemligen efter be-
villning till staten efter 2:a Art.

På dessa grunder yrkade ordföranden att bland
utgifterna skulle upptagas förslagsvis 85 Kronor
under benämning "ersättning för jurae Stolae" med
hvilket belopp de under "oförutsedda utgifter"
upptagna 370 Kronor skulle minskas.

[MARG:{Utgifts och Inkomststat}]

§37.
Nämndens ledamöter Herrar S. Pehrson och
L.F. Ståhlberg hvilka från detta sammanträde
uteblifvit utan anmäldt laga förfall, fäldes att
hvardera böta 2 Kronor till Kommunens kassa

[MARG: {Böter för uteblifvande: 4 Kronor}]

§38.
Herrar A.F. Eriksson och C.G. Pettersson
utsågos at Lördagen den 16 dennes kl. 9 f.m.
justera detta protokoll. Som ofvan,

/A, Svedin,/

uppläst och godkändt d. 16.10.80

/A,F, Ericsson/
/C.G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 oktober 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105181.

Personrelationer