Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 mars 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 mars 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-nämn-
dens i Fors Socken sammanträde i Socken-
stugan den 9 Mars 1878.

Närvarande: Ordföranden G. A. Svedin,
vice Ordföranden P. G. Andersson samt
Herrar L. F. Ståhlberg,
Herrar P. G. Haglund i Lundby,
Herrar C. G. Pettersson i Gredby,
Herrar Jonas Ersson i Stenby och
Herrar A. F. Eriksson i Flacksta hvar-
jemte förfall anmäldes för
Herrar A. G. Andersson i Kohlsta och
Herrar J. E. Andersson vid Ståhlfors

{§1.}
Följande af ordföranden gjorda utbetalningar blefvo af nämnden
godkända att gäldas af Kommunens medel, nemligen:

Till P. G. Pettersson, dels tillfälligt understöd såväl före hans in
tagande å lasarettet som ock efter utskrifvandet derifrån,
innan han erhållit krafter till arbete, 5 Kronor 50 öre dels
ock lasarettskostnaden 8 Kronor 40 öre.

Till Enkan Johanna Berglund tillfälligt understöd 5 Kronor.

{§2.}
Likaledes blefvo ock följande af ordföranden gjorda utbetalnin-
gar af nämnden godkände att utbetalas af Rothoffska fon-
dens medel, nemligen:

Till Jonas Janssons enka, tillfälligt understöd den 15 Januari
med 5 Kronor och den 13 Februari med 9 Kronor samt för
skjuts efter läkare med 1 krona

Till Jonas Jansson i Bäckbro för sängkläder 9 Kronor 44 öre
samt för körning och huggning af bränsle 3 Kronor 50 öre.

{§3.}
Beslöts att för fattighuset vid Lugnet skulle inköpas
3 Famnar ved till samma pris som för fattighuset
här i Eskilstuna Stad eller 13 Kronor 25 öre per famn.

{§4.}
Beslöts att Lars Anderssons enka (n:o 14) skulle er-
hålla 6 Kronor till ved samt att enkan Johanna Berglund
skulle från och med Mars månad erhålla 2 Kronor 50 öre i må-
naden; och blef innevarande månads underhåll nu till enkan
Berglund, inför nämnden närvarande, öfverlemnadt med 2,50
Kronor.

{§5.}
Upplästes Kommunal-nämndens i Ramnäs af Westmanlands län
hos Kongl. Kammar Rätten anförda besvär öfver Konungens Befallnings
hafvandes i Södermanlands län utslag den 26 November sistlidet år,
i fråga om pigan Albertina Josefina Sundbergs och hennes barns för-
sörjning, och genom hvilket utslag Konungens Befallningshafvande med
åberopande af 11 & 12 §§ i Kongl. Förordningen angående fattigvården
den 9 Juni 1871 förklarat Ramnäs Sockens Kommunal-nämnds gjorda
framställning om ersättning af Fors Socken för till ifrågavarande
piga lemnadt understöd icke kunna bifallas; och beslöt nämn-
den lemna ordförande i uppdrag att afgifva infordrad förklaring
under yrkande att klagande nämndens påståenden måtte ogillas.

{§6.}
Kommunal-nämndens hos Konungens Befallningshafvande den
15 Oktober sistlidet år gjorda ansökning att af Husby Socken åter-
bekomma till Maria Sofia Svenssons barn lemnadt understöd hade
jemte Husby Sockens Kommunal-nämnds häröfver afgifna förkla-
ring blifvit till nämnden återremitterad för att med påminnelser
mota; och beslöt nämnden lemna ordföranden i uppdrag att i
afgifvande påminnelser yrka bifall till den gjorda ansökningen.

{§7.}
Uti till Fors Sockens Kyrko Råd och Fattigvårds-Styrelse stäld
skrifvelse hade executor af Revisions Sekreteraren Rothoffs testamen-
te, Herr E. Hemning, anmält att mjölnareenkan Christina Catha-
rina Carlström, född Schillström, och hennes dotter Charlotta måtte på
anförda grunder tilldelas understöd ur Rothoffska fonden, den
förstnämnda icke öfver 100 och den senare icke öfver 75 Kronor,
allt per år samt räknadt från detta års början, "Såvida Fors
Sockens Kyrko-Råd och Fattigvårds Styrelse efter föregången
utredning icke kan styrka, att ifrågavarande personer af an-
nan orsak har sin fulla försörjning, då behofvet må lämpas
derefter."

Ehuruväl nämnden icke "{kan styrka}", att ifrågavarande perso-
ner "af annan orsak" hafva sin fulla försörjning, har dock
nämnden inhemtat upplysningar, hvilka gifva vid handen, att
dessa båda personer utan något bidrag från denna fond eller
fattigvårds Styrelsens mellankomst i öfrigt böra hafva sin
fulla försörjning.

Härförutan och då dottern Charlotta Carlström icke finnes
i aflidne Revisions sekreteraren Rothoffs testamente omnämnd
bland dem, hvilka böra af den af honom donerade fond er-
hålla understöd samt, hvad enkan Christina Chatrina Carlström
angår, hon har en son, hvilken befinner sig i mycket goda
ekonomiska omständigheter, och hvilken det således enligt
3§ i gällande fattigvårdsförordning åligger att, i händelse af
behof lemna henne medel till försörjning, anser sig nämn-
den för sin del icke kunna biträda testamentsexecutors förslag att
här omnämnda personer skola tilldelas understöd af
Rothoffska fonden; hvarom protokollsutdrag skulle
tillika med Herr Hemnings skrifvelse i ämnet till Kyrko-
Rådet öfverlemnas.

{§8.}
Uti en till Kommunal-nämnden ingifven ansökning
hade I. H. Eriksson anhållit att i enlighet med 2§ i Kongl.
Maj:ts Nådiga förordning den 18 September 1874 angående vil-
koren för försäljning till förtäring på stället af vin
och maltdrycker m.m. få i N:o 47 å Westermarken till
försäljning och förtäring på stället tillhandahålla öl
och dricka; men då sökanden inför nämndens ordför-
rande uttryckligen förklarat att meningen icke vore att
såsom i åberopade § afses i sammanhang med värds-
husrörelse vid måltider hålla dessa drycker spisande
gäster tillhanda samt då icke heller såsom i sagda
§ föreskrifves betyg om god frejd fanns ansökningen be-
fogad och då en sådan utskänkning af öl på an-
gifne ställe icke kan anses på minsta sätt erfor-
derlig eller gagnelig utan istället blott föranledande
till oskick och måhända oordningar, så ansåg nämnden ansök-
ningen icke kunna eller böra till någon åtgärd foranleda.

{§9.}
Beslöts att detta protokoll skulle af P. G. Andersson i Kohlsta
och A. F. Eriksson i Flacksta justeras den 23 dennes kl. 12 på
dagen i Sockenstugan.

/A. Svedin./

Uppläst och godkändt den 23 Mars.

/Lambert Fr. Ståhlberg/
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 mars 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105180.

Personrelationer