Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 maj 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 maj 1896

Anmärkning

{1896 9 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter

§59
Med anledning af infordrad förklaring
i remiterade målet, rörande arbetaren
Oskar August Petterssons mantalskrif-
ningsort beslöt Nämnden lemna i upp-
drag åt vederbörande distriktsledamot
Herr G. Larsson att jemte v. Länsman Pettersson
hålla undersökning för utrönande af be-
mälde Petterssons vistelse vid tiden
för Mantalskrifningen.

[MARG: {Mantalskrifning}]

§.60
Beslöt Nämnden, att för hjonet Joh. Alfred
Andersson vid Tacktorp, hvilken visat sig
elak mot öfriga hjonen samt tredsk
och uppstudsig mot anstaltens före-
ståndare, skulle sökas att, då så på-
fordras, få inträde vid någon ar-
betsinrättning.

[MARG: {Joh. Alfr. Andersson}]

§61.
Beslöt Nämnden att stora boningshuset
vid Tacktorp skulle under instundande
sommar målas ut- och invändigt
äfvensom erhålla öfriga nödiga repa-
rationer, hvarom allt i §50 härofvan
utsedde byggnadskommitterade fingo
i uppdrag att bestyra.

[MARG: {Målning m. m.
vid Tacktorp}]

§62
Beslöt Nämnden att detta protokoll
skulle justeras vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph Jonson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 maj 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105179.

Personrelationer