Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 maj 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 maj 1891

Anmärkning

{1891 den 9 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga leda
möter.

§68.
Föredrogs en ansökning från fattigvårdsStyrelsen
i Jönköpings Stad med yrkande om åläggan
de för Fors Socken att ersätta sjukvårdskostnad
för målaren Herman Niklas Köhler; men då bemäl-
de Köhler aldrig varit inom Fors Socken man-
talsskrifven skulle ansökningen bestridas

[MARG: {H. N. Köhler}]

§69
Föredrogs för förklarings afgifvande en ansökning
från fattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna med yrkan
de om ersättning för understöd, som i November
månad sistlidet år lemnats till förre Artilleristen
Sliparen Carl August Carlsson; som bemälde
Carlsson, äfven kallad Hedberg, varit för år 1889
mantalsskrifven vid Äppelvik i Fors Socken
och således vid tiden för understödets till-
delande egt hemortsrätt i Fors Socken, så skulle
ordföranden ega att i afgifvande förklaring er-
känna krafvets befogenhet.

[MARG: {C. A. C:son Hedberg}]

§70.
Föredrogs i och för förklarings afgifvande hand-
lingarne i fattigvårdsmålet rörande enkan
Anna Kajsa Olsdotter, i hvilket mål fattigvårds
Styrelsen i Eskilstuna invändt, att bemälda
qvinna vid tiden för första understödets
tilldelande år 1889 egt hemortsrätt inom
Fors Socken; nämnden beslöt att i afgifvan
de påminnelser skulle yrkas bifall
till ansökningen på grund af det redan
laga kraft vunna utslaget, hvaraf afskrift
skulle handlingarne bifogas.

[MARG: {Anna C Olsdotter}]

{1891 den 9 Maj i Socken}

§71.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan-
des i länet utslag den 11 sistlidne April,
hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd ersätta
kostnad för Johanna Kristina Petterssons
dotter Ragnhildas Fridhilda Evelinas vård
å barnhemmet för tiden från den 18 Februari
till 3 Mars; och skulle utslaget bland kom
munens handlingar förvaras.

[MARG: {Joh:a Kr:a Pettersson}

§72
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan
des i länet utslag den 22 sistlidne April
hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd ersätta
understöd, som lemnats till enkan Selma Wil-
helmina Nyqvist och hennes barn äfvensom
att för framtiden om dem taga vård; och
beslöt, nämnden med anledning häraf, att
bemälda enkan Nyqvist och hennes barn
skola hemtas till Tacktorps fattiggård,
hvarom ordföranden eger gå i författning.

[MARG: {Selma W. Nyqvist}]

§73.
Som understöd måst tilldelas pigan
Sofia Axelina Klang under hennes till
följd af barnsbörd iråkade sjukdom, så
beslöt nu nämnden gilla denna utbetal
ning af Kommunens Kassa; men som Sofia
Axelina Klang synes ega hemortsrätt i
Eskilstuna Stad, så skulle beloppet
19 Kronor återsökas af nämnda kommun.

[MARG: {Sofia Ax. Klang}]

§74
Som flera personer underlåtit att för
innevarande år erlägga hundskatt, så
skulle nu dessa anmälas till åtal, nem-

{1891 den 9 Maj i Socken}

ligen:

Arbk. Filip Andersson på Flackersta egor
Sergeanten J. A. N. Gottfriedz vid Marieberg
Smedsarb. P. A. Gustafsson vid Sommarviken
Filaren C. A. Gyllenflygt vid Fridhem
Sliparen C. A. Schillström i Grindstugan N:o 7
Sliparen F. T. Widerholm vid Wegersberg
Arb. Johan Pettersson vid Karlsberg
Stenhuggaren E. Molin i Westermarken N:o 10
Arbk. A. G. Molin i Westermarken N:o 28
Smedsarb. J. A. Ekström i Tunafors N:o 4
Arb. P. A. Karlsson i Grindstugan N:o 47

[MARG: {Hundskatt}]

§75
I anledning af framställning från fattig-
gårdsföreståndaren om löneförhöjning beslöt
nämnden lemna i uppdrag åt tillsynings
männen jemte ordföranden att härom un-
derhandla samt till nämnden inkomma med
förslag i ämnet.

[MARG: {Löneförhöjning}]

§76
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid
nämndens nästa sammanträde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/

justeradt
/S. Persson/
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 maj 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105178.

Personrelationer