Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 juni 1894

Anmärkning

{1894 9 Juni i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar H. Persson, Jonsson, Eriksson, Thorild,
Korell, Westersson, Starck och J. G. Andersson

§69
Mönstrades församlingens äldre fattiga hjon
som ej äro intagna å fattiggården och bestäm
des deras underhåll för nästinstundande
halfår sålunda:

{A) Äldre hjon:}
5:o) Enkan Johanna Berglund, den 1 oktober 12:50
9) Enkan Kristina Charlotta Björklund, för mån 2:-
22) enkan Sofia Wilhelmina Berglund för mån 11:-
90) Anders Persson från Åsby för mån 2:-
91) Greta Lovisa Andersdotter för mån 2:-

{B) Fattiga Barn:}
89) Gustaf Emil Westerberg hos Gjutaren Larsson
i Eskilstuna, för månad 3:-

{C) Fattiga från Westermarken}
20) Maria Andersson från N:o 44, för månad 6:-
21) Gustaf Olsson Bing från N:o 44, för månad 4:-
31) enkan Carin Ersson i N:o 2 för månad 4:-
33) Augusta Charlotta Ågren i Björktorp för månad 6:-
52) Enkan Stina Andersson i Larslund för månad 4.
76) Carolina Andersson i N:o 3 för månad 4:-

{D) Hjon tillhörande främmande samhällen}
64) enkan Fredrika Hellqvist i Sommarviken från
Eskilstuna Stad för månad 5:
71) Smedsarbetaren Frans August Pettersson i
Sommarviken från Eskilstuna Stad, för qvart 15.-
76) enkan Maria Christina Lindberg från Carl
Carl Johanstorp tillhörande Eskilstuna Stad, för qvart 12.
41) Flickan Ida Wilhelmina Björling hos torparen
Björklund vid Skjulsta och tillhörande Streng-
näs Socken, för qvartal 12:50
63) Gossen Carl Olof Fredrik Berg vid
Löppinge, samt tillhörande Vestra Ving-
åkers Socken, för qvartal 24:-

{1894 den 9 Juni i Sockenstugan}

56) enkan Maximiliana Mathilda Charlotta Wetter
Ström, tillhörande Stockholms Stad, för månad 6:
93) Gossen Carl Sune Carlsson Ingman hos Gård-
farihandlanden Gustaf Albert Carlsson i Kina
samt tillhörande Stockholms Stad, för mån 6:-

[MARG: {Halfårsunderhåll}]

§70.
Inför nämnden företrädde enkan Maria Sofia
Olsson från Fridhem, född den 6 Juli 1822, och
begärde understöd med tre Kronor i månaden.
Under den öfverläggning, som i anledning häraf
uppstod yrkades dels att ett understöd af tre
Kronor i månaden skulle henne beviljas att tills
vidare utgå, dels att hon nu Skulle erhålla
ett tillfälligt understöd men förständigas att
Senast i Slutet af September afflytta till fattig-
gården, dels ock att nämnden Skulle, med vid-
hållande af Sitt beslut i §10 här ofvan, nu lemna
henne ett tillfälligt understöd, med förstäntigande
att allra första dagarne i Juli månad afflytta
till Tacktorp, på det den af henne bebodda lägen
het måtte kunna ordnas för uthyrning; efter
Slutad öfverläggning och framstäld proposition
blef detta sistnämnda yrkande nämndens
beslut, innebärande detta beslut, att, om enkan
Olsson blir å fattiggården intagen, hon då Skall
erhålla någon del af den för hennes lägenhet
utgående hyressumma.

I sammanhang med förestående beviljade
henne nu nämnden ett tillfälligt understöd af
fem Kronor, som till henne öfverlemnades.

[MARG: {Maria Sofia Olsson
från Fridhem}]

§71
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i länet särskilda beslut, hvarigenom
förordnats att nedannämnde personer Skola för
innevarande år uteslutas ur Fors Sockens
mantalslängd och upptagas i samma års
längd för andra Kommuner, nemligen

{1894 den 9 Juni i Sockenstugan}

Förre Statdrängen C. A. F. Sunding i Husby Rekarne
Drängen Carl Andersson i Wallby Socken
Drängen Erik Larsson i Ärila Socken
Volontären Erik Hjalmar [Bagislaus] Rylander
i Undenäs Socken af Skaraborgs län
Drängen Carl Otto Brostedt i Kloster Socken
Pigan Amanda Sundberg i Thorshälla Stad
Augusta Olsdotter i Kloster Socken.

[MARG: {Personers mantalsskrif}]

§72.
Likaledes delgafs Nämnden Konungens Befall-
ningshafvandes beslut derom, att följande perso-
ner skola uteslutas ur vederbörande Kommu-
ners mantalslängder för innevarande år samt
i Stället mantalsskrifvas i Fors Socken, nemligen

Lokomotivputsaren A. F. Häggblom från Skerike Socken
i Westmanlands län.
Jernarbetaren E. D. Jonsson från Malma Socken, samma län
Lokomotivputsaren A. E. Eriksson från Tumbo Socken
Lokomotivputsaren K. A. Lundborg från Fellingsbro i Örebro län
Lokomotivputsaren C. E. Eriksson från Kolbäcks Socken
i Westmanlands län
Lokomotivputsaren G. A. Hjert från Nikolai Socken i Söder-
manlands län
Skollärarinnan Maria Elisabeth Andersson från
Hyringe Socken i Skaraborgs län och
Skollärarinnan Anna Kristina Olsson från Eskilstuna Stad

[MARG: {Personers mantals
skrifning i Fors}]

§73.
Nämnden beslöt att det i reglementet föreskrifne
sammanträdet i Juni månad vid fattiggården
Skall ega rum Onsdagen den 20 dennes kl. 3
eft. m., då detta protokoll Skall justeras

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/Sig, Starck./
/H Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105177.

Personrelationer