Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 juni 1888

Anmärkning

{1888 den 8 juni}

N:de Undertecknad Ordförande samt
Herrar S. Persson, C. H. Bergstedt, C. O.
Jonsson, F. Persson, O. Eriksson, A. G.
Andersson, C. G. Pettersson och A. P.
Andersson, hvarjemte under behandlin-
gen af nedanstående helsowårdsärenden
Provinsialläkaren, Herr Doktor V. Moss-
berg äfvenledes var närvarande.

§70.
I skrifvelse af den 23 sistlidne April hade Kongl. Sund-
hets Collegium med öfverlemnande af provinsialläkaren
Doktor V. Mossbergs berättelse öfver verkstäld sanitär
besigtning af Skogstorp och det s. k. Nyfors samhälle
anmodadat Nämnden inkomma med uppgifter
om de åtgärder, som på grund af den verkstälda be-
sigtningen redan vidtagits eller af Nämnden beslutat
skola vidtagas, samt inom hvilken tid Nämnden
anser sig kunna utlofva, att de föreslagna förbätt-
ringarne komma att verkställas; och beslöts att
skrifvelse i öfverensstämmande med Nämndens
här nedan angifna beslut skall uppsättas och till
Kongl. Sundhets Collegium insändas.

[MARG: {Sanitär besigtning}]

§71
I anledning af provinsialläkaren Doktor V. Mossbergs
vid sanitär besigtning anmärkta missförhållande,
att en brunn på Knoptorps egor nedanför Johanne-
berg genom närheten till afloppsdiket förorenas,
så att fara för allmänna helsotillståndet lätt kan
uppkomma derigenom, att många af de närboende
ur ofvanberörda brunn hemta vatten till dryck
och matlagning, beslöt nu nämnden ålägga egaren
af denna brunn Slagtaren G. Larsson vid Johanne-
berg, att inom fjorton dagar efter delfåendet af

{1888 den 8 Juni}

detta beslut samt vid vite af Tio kronor hafva låtit
igenstena brunnen.

[MARG: {Brunn vid
Knoptorp}]

§72
I anledning af Provinsialläkaren Doktor V Mossbergs
vid sanitär besigtning gjorda anmärkning, att
slaskvattnet från afloppsdiket stagnerar å Knoptorps
egor ofvanför den träränna, som afleder orenligheten
mellan Sommarviken och Äppelviken, beslöt nämn-
den ålägga Slagtaren G. Larsson att inom fjor-
ton dagar efter af detta beslut erhållen del samt
vid vite af Tio kronor hafva låtit i förbindelse
med förenämnda träränna anlägga ofvanför
densamma med lämplig lutning en träränna
af Sextio fots längd för att hindra slskvattnets
stagnerande.

Då liknande anmärkning gjorts mot den
del af afloppsdiket, som befinnes å jernvägens
område mellan de nu varande trärännorna
vid Äppelviken och Sommarviken samt vid
Öbergska Fabrikstomten, till en sträcka af 195 fot,
men ingen enskild person ansågs kunna till-
förbindas anlägga en sådan beslöt nämnden
att denna anläggning skall ske på kommunens
bekostnad; och åtog sig ledamoten A. P. Andersson
att infordra anbud å detta arbets utförande
samt derom träffa aftal och vaka öfver dess
ordentliga utförande.

Beträffande den gjorda anmärkningen om,
att slaskvattnet stagnerar i det höga gräset i
afloppsdiket samt dess krökningar ansåg nämn-
den för närvarande intet kunna åtgöras utan
föregående noggrann undersökning, hvadan
vederbörande egare skulle tillhållas att flitigt

{1888 den 8 Juni}

låta rensa diket samt förse slasktunnorna med
silar, så att fasta beståndsdelar ej medfölja till
afloppsledningen.

[MARG: {Afloppsdike}]

§73
Som anmälan skett att underlagen vid afträdet
vid Fridhem äro uppruttnade, beslöt nämnden
ålägga Slagtaren G. Larsson, såsom egare till
denna lägenhet, att inom fjorton dagar efter del-
fåendet af detta beslut samt vid vite af Tio kronor
hafva låtit skaffa nya underlag samt nya
luckor utvändigt.

[MARG: {Fridhem}]

§74
Uppå anmälan att vid arbetarebostäderna å
Gredby hemman i den stenkista, som är afsedd
för latrin och sopor m. m. jemväl uthälles slask-
vatten och afskräden, hvilka tillsammans med
latrinen bilda en flytande massa, som sprider
kring sig en förpestande stank till fara för
allmänna helsotillståndet, beslöt nämnden
förbjuda egaren, Herr Fabrikören Arv: Nilsson,
vid vite af tio kronor samt fjorton dagar efter
delfåendet af detta beslut, såvida ifrågavarande
stenkista fortfarande användes för uppsam-
lande af latrin, att i densamma utslå slask-
vatten eller flytande orenlighet, utan bör, inom,
ofvan sagde tid och vite, för sådan orenlighet
anskaffas särskildt kärl, försedt med sil för
afskiljande af fasta ämnen, samt från detta
kärl anbringas lämplig ledning till afloppsrän-
nan.

[MARG: {Forshem}]

§75
Uppå anmälan att vid Mosebacke i den sten-
kista, som är afsedd för latrin och sopor m. m.,

{1888 den 8 Juni}

jemväl uthälles slaskvatten och afskräden, hvilka
tillsammans med latrin bilda en flytande massa,
som sprider kring sig en förpestande stank till
fara för allmänna helsotillståndet, beslöt nämnden,
såvida ofvanberörda stenkista fortfarande användes
för latrin, förbjuda egaren af förenämnde lägen-
het, Sliparen C. A. Löfgren, att fjorton dagar
efter af detta beslut erhållen del samt vid vite
af tio kronor vidare använda den för latrin
afsedda stenkista för utslående af slaskvatten
och annan flytande orenlighet, utan skall egaren
inom ofvan sagde tid och vite, för sådan oren-
lighet låta anskaffa kärl med sil för afskil-
jande af fasta ämnen, samt från kärlet an-
bringa tillräckligt lång ledning för oren-
lighetens afförande från boningshusen.

[MARG:{Mosebacke}]

§76
I anledning af den af Provinsialläkaren Dok-
tor V. Mossberg vid sanitär besigtning gjorda
anmärkning, att vid Slagteriet vid Johanne-
berg å väggar och golf fanns mycken oren-
lighet af torkad blod och dylikt, hvilket ur
snygghetssynpunkt vore fördömligt och dess-
utom lätt kunde blifva en härd för spri-
dande af stank och sjukdommar samt för
köttets förorenande, beslöt nämnden ålägga
egaren af berörda Slagteri, Slagtaren G.
Larsson, att inom sex veckor efter af detta
beslut erhållen del samt vid vite af tio
kronor hafva låtit förse slagteriet med
vattentätt golf samt väggar och tak af slät-
hyflade, spontade bräder, som lätt kunna
afsköljas och bör från golfvet leda ränna

{1888 den 8 Juni}

för bortförande af orenlighet vid sköljning.

Då vidare anmärkts att från hudar och skinn
som här upphängas till torkning spreds en o-
lidlig och förpestande stank, samt derigenom
kunde uppstå en härd för spridande af sjuk-
domar, beslöt nämnden att vid vite af tio kronor
förbjuda slagtaren G. Larsson att fjorton dagar
efter af detta beslut erhållen del vidare upp-
hänga hudar och skinn till torkning så
nära menniskoboningar, att stank derifrån
sprides till men för närboende.

Äfvenledes ålades egaren att såvida det vid
Johanneberg varande svinhus kommer att
för detta sitt ändamål äfven för framtiden
användas, inom fjorton dagar
efter af detta beslut erhållen del samt vid vite
af Tio kronor låta förse detsamma med tätt underlag,
liggande högre än den angränsande markens yta
och för öfrigt så inrättadt, att orenlighet från detsam-
ma icke nedtränger i marken eller utflyter
till gård, väg eller annat ställe, samt att allmän-
heten eller närboende icke besväras af utdunst-
ningen från detsamma.

Dessutom skall den från lägenheten förande
afloppsledningen rengöras och vid ledningens
mynning anbringas en lår med lock för att
förhindra afloppsdikets förorenande; och skall
denna lår tömmas så ofta, som behofvet påkallar;
allt detta vid förut föreskrifven tid och vite.

[MARG: {Johanneberg}]

§77
Uppå anmälan att straxt invid Folkskolan
i N:o 22 Westermarken funnes ett enkan Eriksson
i N:o 25 tillhörigt svinhus, från hvilket genom

{1888 den 8 Juni}

utflytande spillning sprider sig stank till men för skol-
barnen och närboende, beslöt nämnden ålägga be-
mälde enkan Eriksson att, om detta svinhus skall
äfven för framtiden för detta sitt ändamål användas,
inom fjorton dagar efter af detta beslut erhållen
del samt vid vite af Tio kronor låta förse berörda
svinhus med tätt underlag, liggande högre än
den angränsande markens yta och för öfrigt så
inrättadt, att orenlighet från detsamma icke
nedtränger i marken eller utflyter till gård,
väg eller annat ställe, samt att allmänheten
eller närboende icke besväras af utdunstningen
från detsamma.

[MARG: {Svinhus i N:o 25.
Westermarken}]

§78
Nämnden beslöt ålägga C. E. Carlson i Skensta
såsom egare af Sommarviken att inom åtta
dagar efter af detta beslut erhållen del samt
vid vite af tio kronor hafva låtit påfylla
grus omkring afträdena och slasklårarne
för att hindra spridande af stank från
marken.

[MARG: {Sommarviken}]

§79
Nämnden beslöt ålägga Johan Westerbergs
Sterbhus såsom egare till Äppelviken att
inom åtta dagar efter af detta beslut er-
hållen del samt vid vite af tio kronor
hafva låtit påfylla grus omkring afträden
och slasklårar för att hindra spridandet
af stank från marken.

[MARG: {Äppelviken}]

§80
Uppå anmälan att på egorna till Sommarro
finnes ett upplag af latrin, från hvilket
sprede sig stank till fara för alllmänna helso-

{1888 den 8 Juni}

tillståndet, beslöt Nämnden ålägga enkefru
M. Freese, såsom egare till förenämnde lägen-
het, att inom åtta dagar efter af detta beslut er-
hållen del samt vid vite af tjugo kronor an-
tingen låta borttaga förberörda upplag eller
ock täcka eller blanda detsamma med jord eller
annat ämne i så tillräcklig mängd, att spri-
dandet af stank förhindras.

[MARG: {Sommarro}]

§81
Uppå anmälan att på egorna till Knoptorp finnes
ett upplag af latrin, från hvilket sprede sig stank
till fara för allmänna helsotillståndet, beslöt
Nämnden ålägga egaren häraf, Slagtaren G.
Larsson, att inom åtta dagar efter af detta be-
slut erhållen del samt vid vite af Tjugo kronor
antingen låta borttaga förberörda upplag eller
och täcka eller blanda detsamma med jord eller
annat ämne i så tillräcklig mängd, att spridan-
det af stank förhindras.

[MARG: {Knoptorp}]

§82
Nämnden beslöt ålägga Slagtaren G. Larsson
att inom fjorton dagar efter af detta beslut er-
hållen del samt vid vite af Tio kronor låta bort-
taga ett å Knoptorps egor å den s. k. ekbacken
varande obehöfligt afträde, hvilket ej är inredt
i enlighet med helsovårdsstadgans föreskrifter samt
att efter husets borttagande och inom ofvan före-
skrifna tid låta rengöra platsen.

[MARG: {Knoptorp}]

§83
Nämnden beslöt ålägga egarne af Brödraborg
att inom fjorton dagar efter af detta beslut er-
hållen del samt vid vite af Tio kronor låta
vid mynningen af den från lägenheten komman-

{1888 den 8 Juni}

de afloppsledning nedgräfva en lår för att förhindra
dikets förorenande; skolande denna lår förses med
lock samt tillräckligt ofta tömmas.

[MARG: {Brödraborg}]

§84
Uppå anmälan att å den Fabriksidkaren J. A. Eilitz
tillhöriga Forsbomska vreten N:o 5 finnes en brunn, hvars
vatten är i hög grad förorenadt af tillflytande slaskvatten
m. m., så att dess användande till dryck och matlagning
för talrika omkringboende, hvilka der hemta sitt vatten-
behof, kan blifva till fara för allmänna helsotillstån-
det, beslöt Nämnden ålägga förbemälde Herr J. A.
Eilitz att inom fjorton dagar efter af detta beslut
erhållen del samt vid vite af Tio kronor låta igen-
stena berörda brunn.

[MARG: {Forsbomska Vreten 5}

§85
I anledning af gjord anmälan, att i afloppsdiket,
som går genom Gredby egor från Öbergska fil-
fabrikens med flera der ofvan liggande egor ned-
till Eskilstuna å samt omedelbart invid Herr
Fabrikören Arvid Nilssons bostadshus, utmynnar
en underjordisk ledning från flera gårdar
i Eskiltuna Stad, och hvilken ledning till-
för berörda afloppsdike en stor massa illa-
luktande orenlighet, beslöt Nämndnen att härom
göra anmälan till Helsovårdsnämnden i Eskils-
tuna för den åtgärd, densamma kan finna
skäligt vidtaga.

[MARG: {Anmälan till
Eskilstuna Stad}]

§86
Sedan enkan Ingrid Ersson i Lilla Lugnet in-
sjuknat och måst intagas å lasarettet, der hon
sedan aflidit, beslöt nu Nämnden, att kostnaden
för såväl hennes lasarettsvård som och för begraf-
ningen skall utgå af kommunens medel.

{1888 den 8 Juni}

Vidare beslöts, att hennes minderårige son
Adolf skall på lämpligt ställe utackorderas,
men dess förinnan såväl åt honom som
åt Brita Sjöquist son anskaffas fullständig
beklädnad med skor, hvilket allt ledamoten
Eriksson åtog sig ombestyra.

[MARG: {Ingrid Ersson}]

§87
Föredrogs handlingarne rörande förra pigan
Johanna Ottinger, och beslöt Nämnden, då
Lindesbergs Fattigvårds Styrelse erkänt krafvets
befogenhet, att målet ej skall vidare fullföljas,
hvarom ordföranden eger lemna bevis i enlig-
het med Landshöfdinge Embetets resolution;
hvad beträffar sökta Styrelsens begäran om
hennes hemsändande ansåg Nämnden sig
ej kunna dermed taga befattning, då hon
ej vidare åtnjuter understöd.

[MARG: {Johanna Ottinger}]

§88
Föredrogs för förklarings afgifvande Eskilstuna
Stads ansökning om ersättning för understöd
till enkan Carolina Mathilda Fahlberg
och hennes barn; och då hon eger hemorts-
rätt inom Fors Socken, samt understödet
synes tillkommet af sådant behof som om-
förmäles i 1§ af gällande fattigvårdsförord-
ning, beslöt Nämnden lemna ordföranden
i uppdrag att i afgifvande förklaring er-
känna krafvets befogenhet.

[MARG: {enkan Fahlberg}]

§89
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag, hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd
ersätta kostnaden för Smedsarbetaren Johan
Robert Nikolaus Lagerlunds vård å Kong.

{1888 den 8 Juni}

Carl Johans arbeidsstiftelse i Trondhjem med 3 kronor
45 öre; som utslaget grundar sig derpå, att bemälde
person skulle varit boende inom Fors Socken från
November månad 1882 till derpåföljde Februari månad,
men denna omständighet icke är på minsta sätt
styrkt, beslöt Nämnden lemna Ordföranden i
uppdrag att hos Kongl. Kammar Rätten öfverklaga
det gifna utslaget.

[MARG: {Johan Robert
Nikolaus Lagerlund}]

§90
Upplästes Landshöfdinge Embetets utslag af den
12 sistlidne Maj, hvarigenom Fors Socken blif-
vit ålagd ersätta kostnaden för pigan Jo-
hanna Kristina Petterssons och hennes två
oäkta barns försörjning; som utslaget be-
fanns lagligen grundadt, så beslöts att
låta vid detsamma bero, och då nu upplystes
att Ragnhild Fridhilda Evelina blifvit in-
tagen å Eskilstuna pastorats barnhem,
beslöts, att sådan plats äfven skall sökas för
Almida Torborg;

då vidare upplystes att en Fabriksidkare
Matts Norrström i Stockholm är fader till
sistnämnda barn och blifvit genom veder-
börligt utslag förpligtad utgifva uppfost-
ringshjelp för detsamma, beslöts, att om så är
förhållandet, detta uppfostringsbidrag skall
af honom utsökas.

[MARG: {Johanna K:a Pettersson}]

§91
Uppå anmälan, att fattighuset vid Lilla
Lugnet befinner sig i så bristfälligt skick,
att detsamma ej kan vintertiden bebos samt
ej heller kan repareras, beslöt Nämnden lemna
i uppdrag åt Herrar A. P. Andersson och C. O.

{1888 den 8 Juni}

Jonsson att härom göra undersökning samt
att, om så befinnes vara förhållandet, förhyra
annan lämplig mindre byggnad, der de hjon,
för hvilka rum ej finnes i fattighuset kunna
inhysas.

[MARG: {Lilla Lugnet}]

§92
Beslöts att till kost samt midsommarspenningar
skall åt 14 hjon i dels fattighuset och del s derutom
utdelas åt hvardera 3 kronor 50 öre eller tillsammans
49 kronor.

[MARG: {Midsommarkost}]

§93
Åt sjuka Maria Andersson i Westermarken
N:o 44 beslöt Nämnden lemna tyg till en klädning
med 4 kronor, hvilket belopp nu inför Nämnden
aflemnades.

[MARG: {Maria Andersson}
4 Kr. bet]

§94
Beslöts att detta protokoll skall justeras Ons-
dagen den 13 i denna månad, då Nämnden
har ytterligare sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin/

justeradt den 13 juni 1888
/S. Persson/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105167.

Personrelationer