Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 november 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 november 1888

Anmärkning

{1888 den 7 November}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar Jonsson, A. G. Andersson,
Eriksson, Fr. Persson och C. G. Pettersson,
hvarjemte senare anlände Herr A. P. An-
dersson.

§137.
Uppå anmälan af vederbörande distriktsledamö-
ter beslöt nämnden:

att åt hvardera af G. Olsson Bing och Maria
Andersson i N:o 44 Westermarken skall anskaffas
ett täcke

att åt enkan Larssons i Larslund båda barn
Emma och Carl skall anskaffas kläder samt
åt den förstnämnda jemväl ett par skor; dess-
likes erhöll enkan ett tillfälligt understöd af Sex
Kronor som nu utbetaldes.

att åt bröderna Paul och Erik Ågren från Björk-
torp samt Muraren Erikssons från Sommarviken
son Johan Arvid skall anskaffas kläder
efter bepröfvande af ledamoten C. O. Jonsson.
kostnaden för kläder skall utgå af hund-
skattemedlen.

[MARG: {Tillfellig hjelp}
6 Kr. utbet]

§138.
Bestämdes att uppbörden af innevarande
års Kommunalutskylder skall ega rum den
första Lördagen i Maj och den första Lör-
dagen i Augusti månad.

[MARG: {Uppbörden}]

§139
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 20 sistlidne Ok-
tober hvarigenom uppå ansökning af
Floda Sockens FattigvårdsStyrelse Fors Socken

{1888 den 17 November}

blifvit ålagd ersätta kostnaden för förre arbets
karlen Per Janssons vård i Floda Sockens fattig
hus med 35 öre om dagen samt för hans
begrafning med 10 Kronor; som utslaget grun-
dar sig på den omständigheten, att förenämnde
Per Jansson under åren 1864 och 1865 varit bo-
ende vid Flacksta i denna kommun samt ej ut-
rönas kunnat, att han sedan dess uppehållit
sig inom annan kommun under sådana för-
hållanden, att han der kunnat förvärfva hemorts-
rätt, beslöt nämnden låta vid det gifvna utsla-
get bero; skolande under sådana förhållanden
ansökning göras om erhållande af Statsbidrag
af derför afsedda medel för denna kostnad.

[MARG: {Per Jansson}]

§140.
Sedan medel beviljats för aflönande från och med
nästa år af en Barnmorska inom kommunen
beslöt nämnden med afseende härå:

att den barnmorska, som antages, tillika skall vara
vaccinatrice samt skyldig vara boende inom
Fors Socken,

att lönen 100 Kronor för år skall utbetalas med
25 Kronor i qvartalet den första helgfria dagen
i Mars, Juni, September och December måna-
der,

en ömsesidig uppsägningstid af 3 månader
stadgas,

barnmorska skall komma tillstädes, uppå
kallelse, och biträda vid förlossningar m. m
samt på kungjorda tider verkställa vacci-
nation allt enligt taxa, nemligen:
för förlossning: Statdrängar, backstugusittare

{1888 den 17 November}

och deras vederlikar 3 Kronor
alla andra 5 Kronor
för vaccination 0,50 Kronor
för lavemang 0,50 Kronor
för koppning, per glas 0,25 Kronor

då bortresa ifråga kommer för sistnämnda
två slag af förrättningar tillkommer dessutom
en krona i traktamente.

Vid alla förrättningar på längre afstånd än en
kilometer (1/10 mil) från barnmorskans bostad
skall hon hemtas med för årstiden lämpligt
åkdon och på samma sätt skjutsas till hem-
met efter slutad förrättning, såvida ej annor-
lunda öfverenskommes.

Endast utfattiga äro från afgift frikallade,
dock att barnmorska ej är skyldig bekosta
sig skjuts till sådana sjuka

[MARG: {Barnmorska}]

§141.
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid
nämndens näst blifvande sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin/

Den 15 December justeradt
/O Eriksson/
/C, O, Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 november 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105160.

Personrelationer