Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 januari 1893

Anmärkning

{1893 den 7 Januari i Sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad
ordförande samt Herrar S. Persson
H. Persson, Westersson, Svedin, Söder
bäck, Thorild, Korell, Starck
Jonsson och Eriksson, hvaremot
J. G. Andersson uteblef utan anmäldt
förfall.

§1.
Hos nämnden hade jernarbetaren J. A.
Lönnqvist begärt att på Kommunens
bekostnad komma i åtnjutande af lasa-
rettsvård; nämnden beslöt, att han
skulle hänvisas till Doktor Mossberg
för erhållande af betyg hvarefter om deraf
inhemtas att han är i behof af och
kan antagas hafva gagn af sådan vård,
ordföranden skall ega att för honom
utfärda ansvarsförbindelse.

[MARG: {J A. Lönnqvist}
{sjukvård}]

§2
En kringstrykande, sinnesslö mantals
person hade den 29 sistlidne Decem-
ber genom ledamoten H. Persson för
passats till fattiggården, der han ännu
vistas; om honom inhemtas, att han
är född i Tibble Socken af Upsala
län den 8 Oktober 1853, att hans
föräldrar äro boende i Ålands Socken
af nämnda län; att han som artille-
rist tjenat vid 6 Batteriet af Kongl.

{1893 den 7 Januari i Sockenstugan}

Svea Artilleri Regemente samt att han
varit skräddare och lärt hos Skräddaren
Haedren i Upsala; nämnden beslöt
att vederbörande samhälle, der personen i
fråga som påstår sig heta Johan
Gustaf Thybblin eger hemortsrätt, skall
lagsökas för utbekommande af ersätt-
ning.

[MARG: {Joh. Gust Tibblin}
{fr. Stockholm}]

§3.
I anledning af framställning om under-
stöd till J. E. Segelström, beslöt nu
nämnden, att, om vederbörliga läkare
betyg kunna anskaffas skall mannen
intagas vid Tacktorp samt hans
hustru och barn erhålla understöd
efter bepröfvande eller ock, äfven de,
intagas på fattiggården.

[MARG: {J. E. Segelström}
{fr. Stockholm}]

§4.
I anledning af från delegerade inom
Skol Rådet gjord framställning, huru-
vida möjligen ett rum vid Tacktorp
skulle tills vidare kunna upplåtas till
småbarnsskola, beslöt nämnden
såsom svar meddela att sådan an-
ordning torde utan svårighet kunna
åvägabringas samt att nämnden är
villig att härutinnan tillmötesgå
Skol Rådets framställningar.

[MARG: {Skollokal vid}
{Tacktorp}]

§5.
Inför nämnden företrädde trädgårds
drängen Emil Ludvig Rosenberg från
Hagby, om hvilken §194 i protokol
let för den 28 sistlidne December
handlar samt begärde understöd under

{1893 den 7 Januari i Sockenstugan}

föregifvande af sjukdom; då ifrågavaran
de person eger hemortsrätt i Näshulta
Socken, så skulle han hänvisas att
anskaffa läkarebetyg, hvarefter ordfö
randen skall ega handla efter bepröf-
vande.

[MARG: {Emil L. Rosenberg}
{fr. Näshulta}]

§6.
Inför Nämnden företrädde hustru Mathilda
Holmström och begärde understöd i ved,
hvilken begäran dock blef af nämnden
afvisades.

[MARG: {Mathilda Holmström}]

§7.
Uppå derom gjord framställning
beslöts dels att enkan Pettersson vid Eriks
lund son Carl skall intagas vid fattig
gården dels ock att åt henne skall an-
skaffas en half famn ved, som inköpes af
ledamoten A. J. Westersson.

[MARG: {C. R Petterssons enka}]

§8.
Ledamoten J. G. Andersson, som från nämn-
dens sammanträde uteblifvit utan anmäldt
förfall, dömdes att böta Två Kronor till
Kommunens Kassa.

[MARG: {J. G. Andersson, böter}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonsson/
/Håkan Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105156.

Personrelationer