Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 juni 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 juni 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sammanträde
med Kommunal Nämnden i Fors
Socken den 6 Juni 1869.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin, Insp. C. J. Lundberg
och Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge.

{§.1.}
Herr ordföranden tillkännagaf att efter det under
Hagby inhyste Per Jansson den 30 sistlidne Maj afli-
dit, efterlemnande Enka och 3 barn, samt Herr
Löjtnanten A. H. Lindhé intygat, att understöd behöf-
des åt denna Enka och barn, och för Per Janssons
begrafning, hade herr Ordföranden i sistnämnde af-
seende den 3 i denne månad utbetalt 2 Rd [riksdaler] 50 öre
rmt[riksmynt].

KommunalNämnden anslog nu ett understöd af
5 rd rmt i månaden tillsvidare åt förenämnda
Enka med barn, och skulle Herr Löjtnanten Lindhé
vidtalas derom att dessa måtte få
qvarbo åtminstone till den 1 instundande Oktober.

Förestående beslut fattades med afseende
derpå att den understödsbehöfvande familjen för
närvarande är mantalsskrif-
ven i Fors Socken; men som upplyst blifvit
att Per Jansson, i lifstiden, ehuru i Fors Socken
mantalsskrifven, bott i Backstugan Öknatorp på
Ökna egor i Thorshälla Socken; och han således {bordt}
vara mantalsskrifven i sistnämnde Socken; skulle
hvad Per Jansson kostat samt hans enka och barn komme
att kosta Fors Socken i fattigunderstöd af Thors-
hälla socken återsökas.

{§.2.}
I fattigvårds tvisten med Thorshälla Socken, angående
Statdrängen Sandqvists familj, hade ankommit
Kongl Kammar Rättens Utslag af den 28 December
1868, hvarigenom Thorshälla Socken förpligtats
att bekosta denna familjs försörjning; men rätte-
gångskostnaden parterne emellan quittats.

{§.3.}
Tillkännagafs att en Enka Lindfors från Eskilstuna
håller på att åt sig uppföra en stuga på Sta-
dens Westermark i Fors Socken; och till före-
kommande af fattigvårdsstunga för Fors Socken,
som genom sådana byggnader uppstår, skulle
Stadsfullmäktige om detta byggnadsföretag
underrättas, på det byggnaden måtte blifva
afhyst.

Likaledes skulle Stadsfullmäktige underrät-
tas derom att en stugubyggnad äfven håller
på att uppföras af Skifferläggaren Johan Carlsson.

Samma dag uppläst och juste-
rat /D, Hermelin/
/Carl Joh, Lundberg/
Anders /A/ Andersson

Uppläst i Eskilstuna, Klosters och Fors
kyrka d. 13 Juni 1869 af
/Joh, Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 6 juni 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105152.

Personrelationer