Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 oktober 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 oktober 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Fors Kommunal Nämnds samman
träde i Sockenstugan den 5 Oktober 1875.

Närvarande: Ordföranden Herr C. U. Bergstedt
vice Ordföranden Herr G. A Svedin
Herr C. J. Lundberg å Lagersberg
P. G. Andersson i Kolsta
A. G. Andersson i Kolsta
G. Lundqvist vid Rosenholm
Anders Andersson i Faskunge
A. F Eriksson i Flacksta, och
hade G. Haglund anmält förfall.

{§1.} Löjtnanten A. H. Lindhé hade anmält, att statdrängen, enklingen
G. Anderssons vid Hagby 4 minderåriga barn: Oskar Alfred f. 1869
Edvald f 1868, Johanna Maria f. 1865 och Elina Josefina f 1872
saknade nödig omvårdnad; och beslöt Nämnden, att då behofvet
af understöd först i en framtid kommer att göra sig gällande
ärendet i dess nuvarande skick icke kan till någon dess åtgärd föranleda; emot
detta beslut anmältes reservation af G. A Svedin, hvilken ansåg Nämn-
den böra förfara i enlighet med 13§ 2 mom. i gällande fattigvårdsför-
ordnig.

{§2} Herr Baron A, Leijonhufvud å Hvilsta hade i ingifven skrift anhål-
lit att, som Statdrängen Olof Anderssons enka med 5 minderåriga
barn samt Statdrängen Sven Svensson med hustru och en ofärdig
son, alla vid Mesta, från och med den 24:de i denna månad komme
att blifva i saknad af husrum och underhåll, KommunalNämn-
den måtte bereda dem sådant; men då Herr Baron Leijonhufvud
icke visat sig ega fog att föra dessa personers talan samt då behofvet
af understöd ännu icke gjort sig gällande samt 1§ i gällande för-
ordning föreskrifver att understöd skall lemnas åt den som {"befinnes"}
vara i behof deraf, finner Nämnden ärendet i dess nuvarande skick
icke kunna blifvande för någon dess åtgärd.

{§3.} Uti en till Kommunalnämnden ingifven skrift hade Skräddaren
Carl Erik Eriksson i Westermarken med bifogande af ett af Herr
Doktor Ihrman afgifvit betyg och med åberopande af 38 & 39 §§
i gällande Kommunalförfattning anhållit att egaren till lägen-
heten Nr 10 dersammanastädes "måtte genom Kommunalstyrelsens
åtgärd åläggas" att på lämpligt afstånd från Erikssons egande
hus N:o 8 förflytta afträdeshus och Svinhus, hvilka genom spridande
af stank skulle vara för helsan menliga; men då åberopade §§ här
icke äro tillämpliga, och ärendet i öfrigt är af beskaffenhet att
tillhöra offentlig embetsmyndighets handläggning, finner Nämnden
detsamma icke kunna till någon åtgärd föranleda.

{§4.} För afgifvande af infordrad förklaring föredrogs Eskilstuna
Stads fattigvårds Styrelses hos K B:de gjorda ansökning om erhål-
lande af Fors Socken ersättning för lemnadt understöd till Instru-
mentmakaren J. O. Berglunds enka, Johanna Helena Sjöqvist,
och beslöt Nämnden att denna ansökning skulle bestridas, då enkan
Berglund blott tillfälligt vistats inom Fors Socken samt dessutom
såväl för sig som minderåriga barn åtnjutit understöd af
Eskilstuna stad, der hon alltjemt varit mantalsskrifven.

Samma dag uppläst och godkändt

/Carl Joh; Lundberg/
/A, G, Anderson/
/G. A. Svedin./
/C, Bergstedt:/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 oktober 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105147.

Personrelationer