Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 maj 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 maj 1888

Anmärkning

{1888 den 5 Maj.}

N:de: Undertecknad ordförande samt Herrar
S. Persson, Fr. Persson, C. G. Pettersson
C. O. Jonsson, A. P. Andersson, O.
Eriksson och A. G. Andersson; förfall
hade anmälts af C H. Bergstedt

§57.
Föredrogos handlingarne i fattigvårdsmålet mot
Ljunga Socken i Kronobergs län rörande enkan
Brita Persdotter; och beslöt nämnden lemna
ordföranden i uppdrag att afgifva infordrande på-
minnelser i målet med yrkande om bifall till
det i ansökningen framstälda yrkandet.

[MARG: {Brita Persdotter}
{Ljunga}]

§58.
Föredrogs en ansökning från Floda Socken med
yrkande att Fors Socken måtte åläggas ersätta fattig
vårdskostnad med 75 öre om dagen från den 21
December sistlidet år för i Floda Sockens fattig
hus intagne arbetskarlen Per Jansson, som i slutet
af 1860 talet skulle varit boende vid Flacksta inom
denna kommun, hvilket styrktes genom prest
bevis, att Per Jansson vid mantalsskrifningen
1865 blifvit förd å "särskild förteckning";
nämnden beslöt gifva ordföranden i uppdrag att
afgifva infordrad förklaring med anhållan att
undersökning måtte hållas hvarest Per Jansson
uppehållit sig under de år han varit borta
från Fors Socken, och i alla händelser med
bestridande af ersättningens utgående till fordrade
beloppet eller för längre tid än en månad före
ansökningens ingifvande till Konungens Befallnings
hafvande.

[MARG: {Per Jansson}
{Floda}]

§59.
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embetets ut-

{1888 den 5 Maj}

slag den 12 sistlidne April, hvarigenom Fors Socken
blifvit ålagd ersätta understöd till Johan Jonas
Sahlqvists enka Maria Josefina Erika Sahl-
qvist; och beslöt nu nämnden låta bero vid
blifva utslaget samt ersättning till Eskilstuna
Stad utbetalas, hvarjemte enkan Sahlqvist
skall få inflytta i fattighuset och der njuta
understöd lika som öfvriga hjon.

[MARG: {Enkan Sahlqvist}]

§60
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embetets ut-
slag den 14 sistlidne April, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta Fors Socken Begrafnings
kostnaden för Karolina Gustafva Svensson samt
för hennes 2 oäkta barns underhåll; och beslöts
att utslaget skall bland kommunens handlingar
förvaras för att tjena till framtida efterrättelse

[MARG: {Karolina G:a Svensson}
{Eskilstuna}]

§61.
Upplästes en skrifvelse från föreståndarinnan för
skolan för sinnesslöa barn i Stockholm samt
rörande der intagna Augusta Charlotta Ågren;
och beslöt nämnden låta henne tills vidare för-
blifva vid skolan och der bekosta hennes vård;
i sammanhang härmed anmälde ordföranden, att
han af Handlanden C Andberg i Eskilstuna erhål-
lit en sparbanksbok med innestående 2 Kronor 36 öre,
utgörande behållning af för denna flicka insamlade me-
del för hennes första intagande vid skolan; ofvan
berörda belopp skall i Kommunens Kassa upp-
debiteras.

[MARG: {A:a Charl:a Ågren}]

§62.
Upplästes en från Barnhems direktionen
i Eskilstuna ankommen skrifvelse af innehåll
att i hemmet intagna Calla Elisabeth Carlsson

{1888 den 5 Maj}

vore idiot samt sålunda icke kunde få vid skolan
qvarblifva; med anledning häraf beslöt nämnden lem-
na ordföranden i uppdrag att antingen vid Skolan för
sinnesslöa barn i Stockholm eller vid idiotanstal-
ten i Strengnäs göra ansökan om berörda
flickas intagande derstädes samt å Kommunens
vägnar utfärda ansvarsförbindelse och verk-
ställa härför nödiga utbetalningar af Kommunens
medel.

[MARG: {Barnhemmet}]

§63.
Barnmorskan, enkefru Wilhelmina Nyström, hade
inlemnat en räkning på 2:ne förlossningar hos
fattiga personer inom Fors Socken; och beslöts
att beloppet 4 Kronor för hustru Anna Petters-
sons förlossning skall utbetalas, då dessa per-
soner äro fattighjon och länge tillhört Fors
Socken.

[MARG: {1 Räkning}
{förlossning}]

§64
Som förre Statdrängen Erik Persson, hvilken är enkling,
och i fattigvårdshänseende tillhör Fors Socken, be-
funnits sjuklig och oförmögen att försörja sina barn
beslöt nämnden att dottren Hulda Eleonora, född
den 9 februari 1884 skall på Kommunens bekost
nad intagas i Barnhemmet.

[MARG: {Barnhemmet}]

§65.
På anmälan att Lars Janssons enka vid Lagers-
berg vore sjuklig, gammal och orkeslös samt
utan tillgångar att sig försörja beslöt nämn-
den att det till henne utgående understöd af
Rothoffska fonden skall höjas från nu ut-
gående 50 Kronor per år till 100 Kronor för sam-
ma tid, samt att detta skall taga sin början
den 1 nästkommande Juni.

[MARG: {Rothoffska fonden}]

{1888 den 5 Maj}

Upplästes den af doktor Mossberg till Kongl.
Medicinal Styrelsen afgifvna berättelse öfver
verkställd sanitär inspektion vid Skogstorp
samt i det föreslagna Nyfors Samhälle; och
beslöt nämnden att genom vederbörande distrikts
ledamöter tillhålla vederbörande att afhjelpa an-
märkta missförhållanden i sanitära hänseenden
samt derefter sammanträda för att pröfva hvad
vidare är att i saken åtgöra.

[MARG: {Sanitär inspektion}]

§67.
Företrädde Arbetaren Carl Fredrik Anderssons
från Tunafors N:o 2 hustru och begärde understöd,
emedan mannen sedan tre veckor är sjuk i
lunginflammation och hon med fem minderåriga
barn befinner sig utan lifvets oundgängligaste
behof, hvarom undersökning hållits af veder-
börande distriktsledamot; nämnden beslöt till-
dela henne ett belopp af 10 Kronor, som nu
utbetaltes, och skall vederbörande distriktsleda-
mot ega att lemna vidare efter bepröfvande.

[MARG: {Tillfälligt understöd}
{10 Kr utbetalte}]

§68.
Till nämnden hade enkefru Mathilda Freese
ingifvit af frejdebetyg åtföljd ansökning om
rätt att vid lägenheten Sommarro, utan rätt
till utskänkning af bränvin, i sammanhang med
värdshusrörelse vid måltider hålla spisande
gäster till handa vin och maltdrycker såsom
i 2§ 1 mom af Kongl. Maj:ts Nådiga förordning
den 24 Oktober 1885 angående försäljning af
vin, maltdrycker, kokadt kaffe och andra
tillagade, icke spirituösa drycker föreskrifves;
och beslöt nämnden att i enlighet med ofvan

{1888 den 5 Maj}

åberopade stadgande afgifva det utlåtande, att
sökanden gjort sig känd för sedlighet och ordentlighet
samt i öfvrigt med afseende på rörelsens om-
fattning kan anses lämplig att sådan utskänk-
ning förestå; dock vill nämnden uttala den åsigt,
att sådan utskänkning lätt kan föranleda till oord-
ningar och hemställer derföre att ansökningen
icke må bifallas.

Ordföranden anser, att då pröfningsrätten
uteslutande tillkommer Konungens Befallnings
hafvande, bör nämnden inskränka sitt utlåtan-
de till hvad ofvan åberopade lagrum i detta
fall angifver såsom nämndens skyldighet.

[MARG: {Sommarro}]

§69
Herrar C. O. Jonsson och C. G. Pettersson utsågos
att den 6 dennes kl. 10 f.m. justera detta pro-
tokoll hos ordföranden.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan

/A Svedin/

Justerat /C, O, Jonsson/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 5 maj 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105142.

Personrelationer