Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 april 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 april 1896

Anmärkning

{1896 4 April i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter

§50.
Med anledning af vid Nämndens
senaste sammanträde enl §47
fattadt beslut framlades nu inför
Nämnden till granskning, af sak-
kunnig byggmästare uppgjord, rit-
ning jemte kostnadsförslag, slutande
på Kronor 1,950, till påbyggnad af en
2:dra våning å gamla boningshuset;
vid Tacktorp; och beslöt Nämnden med gillande
af ritningen att uppdraga åt de
båda tillsyningsmännen jemte
Fjerdingsman C, A, Thorild att
snarast möjligt gå i författning
om sagde byggnadsföretag enligt
bemälde ritning, dock med
full handlingsfrihet att i detalj-
saker göra de ändringar och
förbättringar, hvartill de under
byggnadsarbetets fortgång kunna fin-
na sig föranlåtna äfvensom att
vid behof på Kommunens bekost-
nad få tillkalla sakkunnigt biträde

[MARG: {Ritning till
påbyggnad vid
Tacktorp}]

§51
Nämnden beslöt att detta protokoll
skulle vid nästa sammanträde
justeras.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 4 april 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105132.

Personrelationer