Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Anmärkning

{1888 den 31 Oktober}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, Bergstedt,
Fr. Persson, O. Eriksson, C. G. Pettersson
och A. G. Andersson.

§132.
I ingifven ansökning hade fabriksidkaren
L. Fr. Ståhlberg anhållit att få under fyra veckor
räknade från den 1 November utsträcka ar-
betstiden vid Stålfors fabrik för minderårige
arbetare med 2 timmar om dagen eller till
klockan åtta om aftnarne, detta i anseen-
de till ökade beställningar och Svårigheten
att i fabriken placera flera arbetare, än det
nu befintliga antalet; och fann nämnden
skäligt härtill lemna bifall.

[MARG: {Stålfors}]

{1888 den 31 Oktober}

§133.
Efter skedd angifvelse beslöt
nämnden anmäla till åtal följande per-
soner, hvilka underlåtit erlägga skatt för dem
tillhöriga hundkreatur, nemligen

Skogvaktaren Alfred Victor Andersson vid Olofshäll 1 hund
Brukspatron A. H. Lindhé vid Hagby för 2 hundar
Befallningsman C. J. Fahlborg vid Hagby för 1 hund
Hemmansegaren C. E. Moberg vid Frönäs för 1 hund
Torparen Carl Persson vid Werrestorp för 1 hund
Sliparen C. A. Löfgren vid Mosebacke för 1 hund
Fabriksidkaren F. T. Söderbäck vid Stenslund för 1 hund
Smedsarb. Lindström vid Gredby för 1 hund
Statdrängen Rudin vid Svallinge för 1 hund

[MARG: {Hundskatt}]

§134
Beslöts att inköpa justitierådet C G. Hammar-
skölds bok om kommunallagarenes tillämp-
ning samt "Södermanlands ninnen för den
deri förekommande utredning om gränsen
mellan Kloster och Fors Socknar vid Tuna
fors bruk.

[MARG: Böcker}]

§135.
Beslöts anskaffa en half famn Ved för enkan Sara
Lena Bergström vid Löppinge Soldattorp,
skolande kostnaden härför påföras Eskilstuna
Stad

[MARG: {Ved}]

§136.
Protokollet skall justeras Lördagen den 3 Novem-
ber af Herrar S. Persson och C. G. Pettersson

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/

justeradt och godkändt.
/C. G. Pettersson/
/ S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105126.

Personrelationer