Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1880

Anmärkning

{1880 den 31 Mars i Sakristian.}

Närvarande:
Undertecknad, Ordförande samt
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
Jonas Ersson i Stenby
A. F. Eriksson i Flacksta
C. G. Pettersson i Gredby och
S. Pehrsson å Lagersberg

§ 1.
Nämnden fann skäligt bevilja Enkan Brita Sjöqvist
tillfällig hjelp, dels 4 Kronor, som hon förr af
ordföranden erhållit, dels ock nu 2 Kronor, hvil-
ka till henne, som fanns inför Nämnden närvarande,
öfverlemnades, då hon ock erkände sig hafva vid
2:ne särskilda tillfällen af ordföranden erhållit
ofvanberörda 4 Kronor.

§ 2
Med anledning deraf att Olof Walfrid Carlsson
och Jonas Jonsson, båda bosatta i Eskilstuna och
berättigade till understöd af Rothoffska fonden,
hos exekutor af densamma, Herr E. Hemning, anhållit
om understöd af densamma, hade exekutor förkla-
rat att hvardera skulle erhålla 50 Kronor för
år räknadt från innevarande års början, såvida
FattigvårdsStyrelsen finner dem vara i behof
af sådant understöd; efter pröfning af hithö-
rande handlingar och med ledning af kända
förhållanden beslöt Nämnden bifalla deras
gjorda ansökningar.

§ 3
En af Herr C. Andberg å Eskilstuna

{1880 den 31 Mars.}

Stads FattigvårdsStyrelses vägnar afgifven räkning å
76 Kronor 67 öre godkändes till betalning, emedan
den upptager ersättning för understöd, lemnadt till
fattiga tillhörande Fors Socken.

§ 4.
Föredrogs Kungl. KammarRättens Utslag den 18 Decem-
ber sistlidet år i fråga om förre faktoriarbetaren
C. O. Engströms 3:ne minderåriga barns försörjning;
och beslöt Nämnden på de grunder, som i ett nu
föredraget förslag till besvärsskrift finnas anför-
da uppdraga åt och befullmäktiges ordföranden
att på sätt utslagets besvärshänvisning angifver,
öfver sagda utslag anföra underdåniga besvär;
egande ordföranden att af Kommunens medel bestrida
de utgifter som häraf föranledas.

§ 5
A. F. Eriksson i Flacksta och C. G. Pettersson i
Gredby utsågos att justera detta protokoll Lör-
dagen den 3 nästinstundande April kl. 1/2 8 f.m.

Som ofvan
/A Svedin./
/C. G. Pettersson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105125.

Personrelationer