Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors´ socken den
31 Mars 1874.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr L. F. Ståhlberg
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr Per Gust, Haglund, Lundby
Herr Per Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr Victor Kumlien

Förhinder anmäldt för Herr C. J. Lundberg och
Friherre Leijonhufvud anmäld vara bortrest.

{§.1.}
Till svar å Revisorernas anmärkningar vid räkenskapen
för Rothoffska fonden år 1873 anförde Nämnden:

1:o Kommunen har lånet medel af Rothoffska fonden,
ock för Skolhus byggnader hafva SkolhusbyggnadsKomitrade
dessutom lånat medel i Lasarettstomtkassan.
Den anmärkta räntan 90 rd [riksdaler] har betalts på sist-
nämda skuld från Rothoffska kassan, hvars
fordran af socknen derigenom med samma belopp
ökats, såsom räkenskapen ock utvisar.

2:o Att Rothoffska fonden har med Skolhusbyggnaden
att göra såsom lånegifvare, synes af Nämndens
protokoll för den 25 Januari 1872. §.2.

3:o Som Rothoffska fonden icke för sitt lån till
Socknen får beräkna ränta på ränta,
kan fonden icke godtgöras mera än 90 rd och
icke 119 rd 33 öre såsom ränta på socknens skuld.

4:o De i denna punkt omnämnda 500 rd äro icke
hos fonden upptagna såsom lån, hvilket synes
af det upprättade utgifts- och inkomstförslaget.

5:o I följd af det föregående, blifver Rothoffska
fondens utgående balans till år 1874 - 23868 rd
26 öre såsom räkenskapen {utvisar}, och icke 24406 rd
89 öre såsom revisorerne uppgifvit: och icke heller
har kassaförvaltaren till godo 210 rd 88 öre, utan
detta belopp är i räkenskapen uppfördt till godt-
görelse af Fors´sockens kommunalkassa.

{§.2.}
Till svar å Revisorernes anmärkningar vid 1873 års
Kommunalräkenskaper anförde Nämnden:

1:o Anmärkningen i första punkten godkännes, så
att den i Kassa Konto upptagna räntan 30 rd 25 öre
skall utgå.

2:o I fråga om utgiften i November månad 125 rd
för gossen Carl Erik Gustafssons underhållande,
hänvisades till Nämndens protokoll för den 4 Septem-
ber, och till den omständigheten, att denne gosses
föräldrar ock följaktligen ej heller gossen sjelf
förvärfvat eller kunnat förvärfva hemortsrätt
i annan församling, än Fors´socken, förr, än ett år
efter den mantalsskrifning, som skedde i December
månad 1872.

3:o Den ifrågavarande utgiften af 210 rd 88 öre till Rothoffska
fonden är behörig, emedan denna post i räkenskapen
för samma fond är intagen såsom tillgång, och egentli-
gen utgör en återbetalning på de 500 rd, hvilka,
fonden tillsläppt till kommunalutgifterna.

4:o Nämnden har den 26 Mars 1872, enligt protokollet
för samma dag, antagit den princip att afskrifva de
kommunalutskylder, hvilka icke kunnat af exekutor
indrifvas; och då stämman samma dag godkändt
Nämndens ifrågavarande förfarande; har Nämnden
funnit sig behörig att i räkenskapen afskrifva de medel,
hvilka i denna punkt afses.

5:o De ifrågavarande 1500 rd äro Fors´Skolhusbygg-
nadskassas skuld till Lasarettstomtkassan, ock hafva
derföre ej kunnat intagas i Kommunalkassans
räkenskap.

6:o Räntan å 119 rd 89 öre för Jernvägen Oxelösund- Flen-
Westmanland är upptagen å Winst- och Förlust-
kontot, det den hörer.

7:o Nämnden avser debiteringslängden vara författ-
ningsenlig.

8:o Nämnden anser det nu använda räkenskapssättet
vara lämpligt.

{§.3.}
KommunalNämnden förklarade sig ej hafva något att
erinra mot Enkan Mathilda Freeses ansökning om
utvärdshusrättighet med bränvinsutskänkning vid utstället
Sommarro under instundande sommarmånader; dock
under det uttryckliga vilkoret, att hon ständigt der-
städes håller polistjensteman under de tiden rörelsen
får utöfvas, till ordningens upprätthållande.

{§.4.}
Enkan Törnberg [()oläsligt] beviljades 9 rd hyreshjelp.

Samma dag uppläst och
/D. Hermelin/

Justerat
/A; G; Andersson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105124.

Personrelationer