Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Fors Socken
den 31 Mars 1869.

Närvarande: Herr Ordföranden Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr C. Bergstedt
Herr C. J. Lundberg
hemmansegaren And. Andersson i Faskunge
hemmansegaren Jonas Ersson i Stenby
hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge.
Ledamoten L. F. Ståhlberg lät anmäla förfall

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des understödet till dem för sex månader för tiden
från den 1 instundande Juli till årets slut, sålunda:

1:o {Fattighuset.}

N:o 1. Förestånderskan Catharina Persotter, vanlig fattigkost och
i månaden - [Riksdaler] Rd 1,50.
2. ofärdiga Brita Sofia Perdotter vanlig fattigkost och i månaden 1:-
3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter vanlig fattigkost och i månaden 1:-
4. Anna Brita Soldin vanlig fattigkost och i månaden - 1:-
5. Enkan Maria Ersdotter vanlig fattigkost och i månaden - 1:-
6. f.d Statdrängen Lars Larsson vid Flacksta vanlig fattigkost och
i månaden - 1:-
7. f.d. Brukaren Fredrik Schefting vanlig fattigkost och i månaden - 1:-
8. Lars Larssons Enka från Båtsmansbacken vanlig fattigkost och
i månaden - 1:-
9. Jonas Erssons Enka från Skensta vanlig fattigkost och i månaden - 1.-

2:o {utom fattighuset.}
10. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan i månaden
full fattigkost och - Rd 1.-
11. f.d. Pigan Catharina Persdotter på Båtsmans-
backen, ½ Lispund mjöl och - Rd 1.-
12. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor, i månaden Rd 2-
13. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, i månaden 1 Lispund mjöl.
14. Enkan Ljungberg på socknen, hyreshjelp på halfår 3 Rd.
15. Arbetskarlen Jonas Anderssons i Flackersta Enka,
i månaden 1 Rd och hyreshjelp på halfår 2 Rd.
16. Sjukliga Enkan Göransson på socknen, hyreshjelp på
halfår 6 Rd.
17. för f.d. Smeden Skogs vid Skjulstabricka skötsel, i
månaden - Rd 1,50.
18. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström
hos mågen Skräddaren Jonas Olsson i Tumbo Socken,
hyreshjelp på halfår 6 Rd.
19. Smeden Anders Jäderfors, hyreshjelp på halfår 10 Rd.
20. Skomakaren Hultquist vid Marielund, hyres-
hjelp på halfår 5 Rd.
21. Smeden A. F. Sjöbergs Enka vid Marielund, hyres-
hjelp på halfår 5 Rd.
22. Lars Larssons vid Sofielund sjuka hustru, 1 Lispund mjöl
i månaden.
23. Soldaten Palms Enka, 1 Lispund mjöl i månaden
24. Skräddaren Lundgrens Enka vid Skogstorp, 1 Lispund mjöl i
månaden.
25. Sjuklige f.d. Statdrängen vid Hagby Carl Johan Carlsson
med hustru, hyreshjelp på halfår 10 Rd.
26. Afl Lars Anderssons i Brunnsbacken Enka, hyreshjelp på halfår 6 Rd

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn
bestämdes för 6 månader fån 1 Juli till detta års
slut; och skulle dessa barn i hvarje månad
erhålla:

1:o Afl Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet - Rd 4:-
2:o Afl. Lars Petter Olssons i Lilla Myran
dotter {Maria Christina}, hos modren - Rd 3:-
3. Afl. Per Erik Erssons dotter {Sofia} hos Skräd-
daren Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta S:n - Rd 4.-
4. Bortflyttade hustru Hagströms dotter {Sofia} i
Barnahemmet - Rd 4.-
5. Afl. Drängen Gustaf Anderssons vid Hagby son
{Carl Erik} hos Soldaten Skön vid Granhult - Rd 4.-
6. Afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
son {Frans}, hos modren - Rd 2,50.
7. Afl. Torparen Nils Perssons vid Svartkällan Enkas
4 barn, hos modren - Rd 4.-
8. Afl. Torparen Erik Söderbergs i Hof 3 barn,
hos modren - Rd 4.-
9. Afl. Statdrängen Per Erik Erssons i Skjulsta Enkas
2 barn, hos henne - Rd 3:-
10. Afl. Lars Fredrik Fredrikssons på Gredby egor
dotter, hos sin moder - Rd 2:-
11. Afl. Gustaf Höglunds i Grindstugan ett barn hos
Skomakaren Höglund - Rd 3.-
12. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor son
{Carl Erik}, hos modren, - 1 Lispund mjöl i mån.
13. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son
{Johan August} hos Soldaten Flack, hälften mot
Gillberga- Rd 3,33 1/3
14. Afl. Arbetskarlen Törnbergs 3 barn på Wester-
marken, hos modren - Rd 5:-
15. Förrymde Arbetskarlen Per Gustaf Pettersson 2:ne
barn, hos modren, - 1 Lispund mjöl i månaden
{och hyreshjälp på halfår 10 Rd.}
16. Angående afl. Statdrängen Sandquists barn uppskjöts
beslutet till nästa Sammanträde i afvaktan på Kongl.
Kammar Rättens utslag i tvisten om deras försörjningsort.
17. f.d. Statdrängen Johan Anderssons vid Gredby
2 barn, hos föräldrarna, - Rd 2:-
18. Tegelslagaren Lennholms 3 barn, hos modren - Rd 2:-

{§.3.}
Tillfälligt understöd för sjukdom af 10 Rd
Rmt [Riksmynt] för en gång anslogs åt Skräddaren A, Eriks-
son.

{§.4.}
Åt förre Soldaten Bolivars dotters barn
anslogs understöd af 1 Lispund mjöl i månaden tills-
vidare, hvilket understöd tager sin början den 1 instun-
dande April.

{§.5.}
Föredrogs Landshöfdinge Embetets i Nyköpings Län
Utslag den 30 Oktober 1868, hvarigenom förre Faktori-
lärlingen Anders Gustaf Andersson ansetts i fattigvårds-
hänseende tillhöra Fors Socken och församlingen
förpligtats ersätta hans fattigvård i Nora, med
öppen rätt att söka återvinning af Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktori.

I sammanhang härmed tillkännagaf Herr
C. Bergstedt att han vidtalat Herr vice Härads-
höfdingen Ivar Törnebladh att utföra socknens
talan i detta fall mot Faktoriet.

{§.6.}
Som på den af Eskilstuna Stad disponerade
utmarken Westermarken eller Båtsmansbacken i Fors Socken en mängd
personer fått derstädes åt sig uppföra bostad,
hvari sedan flere matlag blifvit inhyste;
samt detta bebyggande befunnits för Fors Sockens
fattigvård medföra väsendtligt större tunga, än som
motsvaras af den influtna fattigskatten; beslöts
att Kommunal Nämnden skulle söka träffa öfver-
enskommelse med Eskilstuna Stad, såsom den ifråga-
varande markens innehafvare, att Staden måtte sär-
skildt bidraga till försörjning af fattighjonen på
Westermarken, medelst en fattigskatt till
Fors Socken af 5 riksdaler riksmynt årligen för
hvarje matlag å Stadens Westermark.

Om Eskilstuna Stad ej ingår på en sådan
öfverenskommelse, skulle saken anhängiggöras hos
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länet, samt Herr
vice Häradshöfdingen Ivar Törnebladh anlitas att
derutinnan tillhandagå såsom juridiskt biträde.

Herrar L. F. Ståhlberg och C. Bergstedt ut-
valdes att å Nämndens vägnar lemna de
upplysningar åt Ombudet, som erfordras.

{§.7.}
På wed, mjöl och ärter skulle i nästa Sep-
tember månad för socknens fattigvård anstäl-
las entreprenadauktion för tiden efter
den 1 October detta år, för 6 följande månaderne men till denna tid
skulle behofven deraf uppköpas under
hand, med anledning af nuvarande höga
och obestämda sädespris.

{§.8.}
Sedan Herr E. Hemning, såsom exekutor af B. F.
Rothoffs testamente, hänskjutit till Fors Sockens
Kommunal nämnd samt Kyrko Råd att besluta
öfver förre drängen i Svartkällan Jonas Jonssons
och Carl Erik Lindhs ansökningar om understöd
af Rothoffska fonden; så föredrogs denna
sak, hvarvid Nämnden för sin del biföll:

1:o att Jonas Jonsson finge af fonden ett under-
stöd af 50 riksd. riksmynt årligen; och

2:o att Carl Erik Lindh af fonden erhölle ett un-
derstöd af 50 riksd. riksmynt årligen, till dess Lindh
kan återvinna sin nu brutna helsa.

/D. Hermelin/

Samma dag justeradt:
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 mars 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105123.

Personrelationer