Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1900

Anmärkning

{I Tacktorp den 31 Juli 1900.}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter med undantag af
Herrar H. Lindhé och C.A. Borg-
ström, den förre af kommen-
dering och den senare af sjuk-
dom hindrade att närvara.

{§ 107}
Föredrogs K. Kammarrättens utslag af
den 25 sistlidne Maj med åläggande för Ding-
tuna Socken att ersätta Fors Socken för vård
af i 1899 års protokoll under § 145 senast omnämn-
de förre drängen J.A. Bergenholtz med
75 öre om dagen från den 6 Juni 1897,
och lades utslaget till handlingarna.

[MARG: J.A. Bergenholtz
§ 98/01]{§ 108}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag af den 26 dennes med åläggan-
de för Fors Socken att ersätta Eskilstuna
Stad för i § 97 omnämnda hustru Sofia Augusta Andersson
tilldelad fattigvård, 10 Kronor; med godkän-
nande lades utslaget till handlingarna och
skulle Herr C.A. Thorild taga närmare känne-
dom om mannens vistelseort och förvärfs-
förmåga att med anledning deraf söka utröna om Kommun-
nen kunde blifva befriad från ytterligare
fattigvård för makarne.

[MARG:Sofia Aug:a Andersson
fr. Eskilstuna
§ 25/01]{§ 109}
Utom i de fall, hvari redan ändring
vidtagits skulle underhållen till de fattige för senare
hälften af detta år utgå med samma be-
lopp som hittills; såsom nytillkommen
bland Kommunens fattige uppfördes enkan
Emma Pettersson från Ekslund med ett
belopp af 5 Kronor i månaden.
Af f. drängen Anders Jonsson från Ömans-
torp i Kloster sökt förhöjning i anslaget

{I Tacktorp den 31 Juli 1900.}

från Rothoffska fonden beviljades, att utgå från
och med nästa år, från 50 till 75 Kronor.

[MARG: Halfårsunderhåll]

{§ 110}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag af den 25 dennes med å-
läggande för Öja Socken att ersätta
Fors Socken för i § 88 förut i protokollet
omnämnda enkan Hilma Kristina Dahlin
tilldelad fattigvård, och lades utslaget
till handlingarne.

[MARG:Hilma Kr. Dahlin
fr. Öja.]

{§ 111}
På grund af brygghusets vid Fattiggår-
den dåliga skick uppdrog Nämnden
åt tillsyningsmännen att jemte Herr
C.A. Thorild och föreståndaren uppgöra
och till nästa sammanträde framlägga
ritning och kostnadsförslag å behöflig
ombyggnad deraf.

[MARG: Brygghuset vid
Fattiggården
{fol 59 i 1902
års Kassakonto}]

{§ 112.}
Af dertill utsedde kommitterade fram-
lemnades förslag å reparation af Epi-
demiska Sjukhuset, bestående i ytterväggar-
nes i rummen beklädande med "Compoboard",
rummens invändiga oljemålning, trotsfyllnin-
gens tillpackning, oljemålning af plåtbe-
slag, förstugor, portar, fönster och foder,
ytterväggarnes rödfärgning såväl å sjuk-
som uthuset samt uppsättning af en
skylt: "Fors epidemiska sjukhus"; med an-
ledning häraf beslöt Nämnden uppdraga
åt Byggmästaren F.A. Hiorth att mot räk-
ning å kostnaden, som ej finge öfver-
skrida 700 Kronor, utföra de föreslagna
reparationerna.
Af Herr C.A. Thorild vidtagna åtgär-
den att anskaffa kärl af plåt till afträdet
gillades af Nämnden.

[MARG:Epidemiska sjuk-
husets reparation.]

{I Tacktorp den 31. Juli}

{§ 113}
På af Kommunalstämmans ordförande
framstäldt förslag beslöt Nämnden att er-
sättning för upprättandet af de
uppgifter K. Statistiska Centralbyrån infor-
drat rörande rösträttsförhållandena skulle
utgå ur Kommunens Kassa.

[MARG: Rösträttsstatistik]

{§ 114.}
På derom skedd tillsägelse förekommo
de af hjonen som hade något att anföra
hvarvid Bergenholtz för sin vård om kreatu-
ren tilldelades 2 kronor samt
Pettersson, som flitigt deltager i utgöromålen,
fick sin månadspenning höjd till 1 Krona 50 öre.

[MARG: Hjonens förekallande.]

{§ 115}
Med anledning af beslutet i § 105 fram-
höll Herr J. Jonsson att han ej brukade an-
mäla förfall förr än verkligt skäl förelå-
ge samt att han i sådant fall önskade
blifva trodd på sitt ord; med anledning häraf
fann Nämnden godt att låta bötesbe-
stämmelsen för hans frånvaro från sam-
manträdet den 14 dennes förfalla.

[MARG:Jonssons böter.]

{§ 116}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/C. Hyltén Cavallius/
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105116.

Personrelationer