Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1897

Anmärkning

{1897 den 31 Juli i sockenstugan}

Närvarande voro Herrar J. Jonsson, H. Persson,
C. A. Thorild, G. Larsson, C. A. Lindqvist och A. Borg-
ström.

§ 97
Att inställa sig inför nämnden hade
kallats muraren C. A. Forsberg, Grindstugan 34 för
åläggande att låta vaccinera sina barn.
Som han förklarade att samtliga barnen nu
voro vaccinerade tillsades han att derå förete
bevis för vaccinationsföreståndaren.

[MARG: {Tredska mot
vaccinering}]

§ 98.
Att företaga eftersyn å de i protokollet
af 8:de sistl. Juni omförmälda slagterier med flera
platser utsågos H:rr S. Starck och G. Larsson.

[MARG: {Helsovård; efter}
syn]

§ 99.
För de i § 57 här ofvan omtalade, Hilma
Gillerströms barn begärdes en extra hjelp till
linne och strumpor och skulle detta ge-
nom Herr Thorilds försorg anskaffas att utgå
af hundskattemedlen.

[MARG: {Hilma Gillerströms
barn; kläder}]

§ 100.
Från barnmorskan Anna Svensson
i Sala hade inkommit räkning å förloss-
ningsbiträde och vård för Carl Otto Grönbergs
hustru Wilhelmina slutande på 25 kronor,
som dock icke genom hennes skrifvelse kunde
anses bevisadt, det bemälde Grönberg vore ur
stånd att sjelf betala denna kostnad ej heller
hans hemortsrätt i Fors socken vidare styrkt,
beslöt nämnden att bestrida krafvet.

[MARG: {Anna Svensson
i Sala}]

§ 101.
Från Helsovårdsnämnden i Nyfors
hade ingått anmälan, det fabriksidkaren Herr

{1897 d. 31 Juli i Sockenstugan}

Nils Jonsson i Grindstugan N:o 1, å platsen
mellan Nyfors Samhälle och Jernvägen, ut-
kört latrin och annan orenlighet, som spred
en vedervärdig lukt och ur helsovårdssyn-
punkt måste anses ytterst farligt för
omkringliggande platser. Med anledning
häraf och då anmälans befogenhet intygades
af flere af Nämndens ledamöter, beslöt
Nämnden att ålägga Herr Jonson, att vid
vite af fem kronor inom tre dagar efter
delfående af nämndens beslut hafva bort-
fört all orenlighet samt behörigen uppsnygga
platsen.

[MARG: {Helsovård}]

§ 102
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar A. Borgström och C. A. Lindqvist.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/Sig; Starck./
vice Ordförande

Justeradt.
/C, A, Lindqvist./
/C. Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 31 juli 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105115.

Personrelationer