Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1895

Anmärkning

{1895 30 October i Sockenstugan}

Närvarande: Samtlige Nämndens leda
möter

§116.
Inför Nämnden upplystes att sock-
nens 150 aktier i Oxelösund- Flen- Westman-
lands jernväg samma dag försålts till
ett pris af 126 Kronor stycket eller tillhopa
Adertontusenniohundra Kronor, hvilka
penningar af Ordf. insatts på kommu-
nens Upp- och Afskrifningsräkning i Söder-
manlands Ensk. bank; och uppdrogs åt
ordf. att tillsammans med kommu-
nalstämmans ordf. Herr A. Svedin ge
förslag till, hvilket af församlingens
äldre lån skulle med dessa penningar
afbetalas

[MARG: {Jernvägsaktierna}
{försålda}]

§117
Inför Nämnden företrädde vid Grind-
stugan N:o 10 boende hustrun Augusta Wil-
helmina Johansson, hvars man loko-
motivputsaren Carl Albert Johansson af-
vikit utan att lemna något under
stöd åt henne och hennes 2:ne minder-
åriga barn, af hvilka det ena lede af
idioti, som nu företedd läkareatest inty-
gade äfvensom att hon ej sjelf egde
förmåga, på grund af nedsatta arbets-
krafter, sig och barnen försörja,
och då hon äfven saknade vård
eller underhåll af annan, så beslöt
Nämnden att nu tilldela henne
ett tillfälligt understöd af Tio Kronor,
att utgå ur kommunens kassa,
men återsökas af Nikolai församling
der hon enligt företedt pressbetyg
synes ega hemortsrätt

[MARG: {Augusta Wil-
{helmina Johansson}
{fr. Nikolai s:n}]

{1895 30 October i Sockenstugan}

§118
Föredrogs inför Nämnden för förklarings
afgifvande handlingar, rörande Eskilstuna stad
Kraf på utgifven fattigvård och lasa-
rettshjelp åt Johanna Lindgren, enka
efter aflidne portvakten Lindgren vid
Gevärsfaktoriet; och då såväl af bemälda
handlingar som af Nämndens egen
undersökning framgår att sagde enka
eger försörjning inom Fors socken
beslöt Nämnden att i förklaringens
afgifvande godkänna krafvet

[MARG: {Johanna Lind-}
{gren}]

§119
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras vid Nämndens nästa
sammanträde i Sockenstugan

[MARG: {Protokolls}
{justering}]

justeradt
/C. A. Thorild/
/J. G. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105106.

Personrelationer