Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Fors´ socken
den 30 Oktober 1874.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufvud.
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr Haglund i Flackersta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

Herr Stålberg bortrest.

{§.1.}
Uppsattes följande Utgifts- och Inkomstförslag för Fors´
socken år 1875.

1:o {Utgifter}:

Till Fattigvården, förslagsanslag - [Riksdaler] Rd 2,400.-
Till Ecklesiastika behof, enligt Kyrkostämmans
beslut den 20 i dennea månad, att utgå af
Kommunalkassan - Rd 888,94.
Fjerdingsmanslön - Rd 100:-
Till Ränta och amortering på socknens jernvägsskuld - 900:-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring - 100.-
Till Oförutsedda behof och betäckande af möj-
ligen uppstående i brist för detta år - 511,06.
Summa Rmt [Riksmynt] Rd 4900:-

2:o {Inkomster}.

1:o) Uppbörd af Eskilstuna Stad för matlag på Westermarken 300.-

{Uttaxering för fattigvårdens behof}:

af personer: á 50 öre för man och 25 öre för quinna 300.-
af Inhysesmän och Backstugusittare á 2 rd, af
gifta Statdrängar och gift handtverkare, som ej
ligga i fyrktal, á 1 rd 50 öre, och af jordtorpare
á 1 rd, som anses inbringa - 200.
på fyrktal, 10000 st., á 14 öre - 1400:- 1900.
af Rothoffska fondens behållna räntemedel - 200. 2400.-

2:o) Uttaxering till andra gemensamma behof:
på fyrktal c:a 10000 st á 25 öre - 2500.-
Summa Rmt Rd 4900:-

{§.2.}
Som socknen nu för sina Folkskolehusbyggnader
har en skuld till Lasarettstomtkassan å 1500 rd
och skuld till Rothoffska fonden, vid detta års bör-
jan uppgående till 2168 rd 56 öre; men sistnämnda
fond nu har besparade räntemedel till belopp,
att dessa socknens begge skulder för skolväsendet
deraf kunna liquideras; så och då Rothoffska
testamentet medgifver ett sådant användande af
besparade räntemedlen, beslöt Kommunal Nämnden
för dess del, att socknens Folkskolehusbyggnads-
skulder skulle liquideras af Rothoffska fondens
besparade räntemedel; kommande detta beslut att
jemväl underställas pröfning och medgifvande af Kyrko-
rådet.

{§.3.}
För ogifta Wilhelmina Öjvalls skjutsande till Sundby
socken hade Nämnden fått emottaga räkning å
4 rd, hvilken skulle liquideras.

Då Sundby socken vägrat att emottaga henne,
skulle lagsökning derom ske efter föregående beslut.

{§.4.}
Smidesarbetaren A. J Lindström, som förorsakat
Nämnden en utgift af 16 rd 58 öre i understöd
åt hans dotter Emma Carolina, var till denne
dag kallad att närvara, men uteblef; i anled-
ning hvaraf Nämnden skulle förskjuta medel för
hans införande till Nämndens sammanträde
i morgon, om sådant förskott erfordras af
Fjerdingsmannen, hvilken erhållit Kronofogdens
order att lemna handräckning.

{§.5.}
Enkan Sjöquist erhöll understöd med 5 Rd för kän-
gors anskaffande åt hennes äldsta flicka,
så att denna må kunna bevista skolan. -

Samma dag uppläst och
justerat
/D, Hermelin/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 oktober 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105105.

Personrelationer