Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 november 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 november 1901

Anmärkning

{I Sockenstugan den 30 November 1901}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamö-
ter utom Herr J Jonsson, som
anmält laga förfall.

{§ 146}
Af i § 125 omnämnde enkan Eva Lund-
bergs slägtingar hade förnyad framställning
gjorts om månadsunderstödets höjande till
åtta Kronor. Nämnden ansåg emellertid
icke skäl föreligga att ändra sitt beslut, hvar-
för framställningen afslogs.

[Marg: Eva Lundberg
§ 61/02]

{§ 147}
För Nämnden företrädde hustru Sofia
Augusta Andersson, senast omnämnd i § 25
här ofvan och anhöll om understöd för sig
och två minderåriga barn. Med bifall härtill
beslöt Nämnden tilldela henne ett tillfäl-
ligt sådant af Femton Kronor, men skulle hon,
när ytterligare behof uppstode, intagas vid Fat-
tiggården.

[Marg: Sofia Augusta Andersson.]

{§ 148}
Af lärarepersonalen i Nyfors upprättad
förteckning öfver barn, som behöfva kläder
och skor, företeddes, men då derå fanns
upptagna barn, hvars fäder hade rätt af-
sevärda aflöningar, skulle listan cirkulera
bland distriktsledamöterna, hvilka egde
att efter för handen varande omständig-
heter anskaffa behöfliga plagg. Vid sam-
manträdet närvarande Henrik Andersson
beviljades medel till byxor och väst; Och
skulle kostnaden för hela anskaffnin-
gen bestridas af hundskattemedel.

[Marg: Kläder af hundskatte-
medlen]

{§ 149}
I arbetaren A.R. Kjellbergs i Mariefred
och G.G. Petterssons i Mellösa konkurser skulle
någon bevakning icke göras, enär Nämnden

{I Sockenstugan den 30 November 1901.}

ansåg att utdelningen i dessa konkurser icke
skulle bli så stor att kostnaderna för bevak-
ningen blefve betäckta.

[MARG:Bevakning i konkurser]

{§ 150}
Som sliparen Carl Erik Larsson i
Gustafslund N:o 81 blifvit vansinnig hade plats
å hospital måst sökas för honom samt
han, då han ej kunde vårdas i hemmet,
måst tagas till Tacktorp. Gillande dessa åt-
gärder beslöt Nämnden afvakta svar från
K. MedicinalStyrelsen, dit handlingarna öfver-
lemnats på grund af att plats saknades i
Nyköping.

[MARG: Carl Er. Larsson
fr. Nyfors 81
§ 36/02]

{§ 151}
Nämnden gillade äfven ordförandens åt-
gärd att tilldela L.F. Nilsson i Stenbäcken
ett tillfälligt understöd af Trettio Kronor
samt beslöt att något vidare understöd
icke skall till honom utgå.

[MARG:L.F. Nilsson
fr. Stenbäcken]

{§ 152}
Gelbgjutaren Eriksson, hvilken fått
anställning i Jäder, utskrefs från Fattig-
gården. Beträffande Bing och A.F. Öst-
ling [§ 71/01], hvilka begärt detsamma, skulle
deras begäran bifallas om de kunde an-
skaffa sig platser som af tillsynings-
männen godkännas.

[Marg: Utskrifning af hjon
fr. fattiggården
§ 38/02]

{§ 153}
Smidesarbetaren Carl Erik Lundqvist,
född 1843 och skrifven å Westermarken, hade den 5 dennes
på grund af läkarebetyg intagits vid Fattig-
gården. Då emellertid af Herr Thorilds under-
sökning framgått att Lundqvist egde hem-
ortsrätt inom Eskilstuna Stad vharest han bott de
tre sista åren i N:o 291 B hade detta
samhälle sökts för bekommande af ersätt-
ning för hans vård. Dessa åtgärder gillades
nu af Nämnden.

[Marg: Carl Erik Lundqvist
§ 5/02]

{I Sockenstugan den 30 November 1901.}

{§ 154}
Ordföranden företedde redovisning öfver de
medel, hvilka af honom förvaltats för vid
Tacktorp aflidne Johannes Nilsson, som utvisa-
de, att hvad af medlen återstod vid Nilssons
död användts till extra förplägning åt hjonen
vid Nilsson begrafning; och godkände Nämnden
redovisningen.

[MARG: Joh:s Nilssons
medel.]

{§ 155.}
Af Godsegaren G.A. Gibson vid Åsby hade
framställning gjorts att Nämnden måtte anslå
Etthundra Kronor årligen till understöd åt en-
kan Anna Lovisa Blomgren, född 1868, och
hennes fem minderåriga barn i hvilket fall
Gibson ville ansvara för hennes underhåll.
Då denna summa, emellertid syntes Nämnden
för hög beslöts att genom distriktsledamoten Herr
Lindhé erbjuda Fem Kronor i månaden till fa-
miljens underhåll.

[Marg:Anna Lovisa Blomgren
fr. Åsby]

{§ 156}
Som ladugårdskarlen vid Åsby Anders Larssons
son Carl, född 1893, befunnits vara idiot och
derför ej kunnat intagas i skolan beslöt Nämn-
den att plats å Idiotanstalten i Strengnäs skul-
le sökas för honom samt kostnaden för hans
vård i den mån fadren ej kunde ersätta den-
samma, skulle utgå ur Kommunens Kassa.

[Marg:Carl Larsson fr. Åsby
idiot.]

{§ 157.}
Af kusken vid Åsby Carl Erik Larsson fram-
stäld begäran om bidrag till kostnaden för hu-
struns vård å lasarettet bordlades tillsvidare;
och skulle distriktsledamoten Herr Lindhé göra
sig underrättad om icke Larssons förre husbon-
de ville bidraga något till sagda kostnad.

[MARG: C.E. Larsson fr. Åsby]

{§ 158.}
Sliparen enklingen Gustaf Ernfrid Olsson, som under sist-
lidne vår afflyttat från Sandbäcken till Amerika

{I Sockenstugan den 30 November 1901.}

och der aflidit, hade efterlemnat en son
Ruben, född 1894, hvilken nu vistades hos Stations-
karlen Pettersson i Kungsör; denne företrädde
nu och begärde understöd för barnet, men
beslöt Nämnden att gossen, då Pettersson ej
kunde åtnöjas med erbjudna fem Kronor i
månaden, skulle intagas vid Fattiggården.

[MARG:Ruben Olsson
{§ 185}]

{§ 159}
Med företeende af läkarebetyg, som
styrkte hennes oförmåga att försörja sig,
hade i § 141 omnämnda Anna Charlotta
Andersson begärt understöd; och fann
med anledning häraf Nämnden skäligt
tilldela henne ett belopp af åtta kro-
nor i månaden från den 1 nästa December,
att återsökas af den kommun, som till
sist blir för henne underhållsskyldig.

[MARG:Anna Ch. Andersson
fr. E:tuna
§ 20/02]

{§ 160}
Nämnden beslöt, att i likhet med
föregående år tilldela hvardera af ne-
dannämnda personer en half famn
barrved nemligen:

Enkan Sofia Sjögren i Norra Fridhem,
Enkan Anna Kristina Söderbäck i Grindstugan 6.
Enkan Maria Dorotea Söderbäck i Grindstugan 8
Enkan Johanna Westerberg i Grindstugan 15
Enkan Ida Carlsson i Grindstugan 21
Enkan Matilda Lidström i Grindstugan 38
Skrädd. A.G. Lundborg i Grindstugan 45
Arbet C.G. Björk i Grindstugan 45
Enkan Clara Krist. Eriksson i Grindstugan 45
Hustrun Maria Andersson i Grindstugan 51
Enkan Sofia Krist. Berg i Grindstugan 69
Enkan Albertina Betty Larsson i Johanneberg
Enkan Gråsten i Johanneberg
Enkan Anna Sofia Widerholm i Johanneberg
Enkan Christ. Elisabet Fredriksson. i Stenbäcken

{I Sockenstugan den 30 November 1901.}

Enkan Fredrika Carolina Westerberg i Lorentsberg B.
Enkan Annie Karlström i Kina
Enkan Stafva Carlsson i Kina
Enkan Anna Krist. Lindberg i Karlsro
Enkan Emma Andersson i Nyfors 95
Enkan Matilda Carlsson i Tegeldalen
Enkan Westergren i Gustafsberg
Enkan Emma Charlotta Pettersson i Erikslund
Enkan Emma Christ. Landin i Lindtorp
Enkan Anna Charotta Andersson i Eriksdal
Enkan Ågren i Björktorp
Enkan Carin Ersson i Westermarken 2
Enkan Clara Sofia Lundin i Westermarken 4
Enkan Lovisa Eriksson i Westermarken 11
Smeden Thunholm i Westermarken 29
Enkan Ulla Blomberg i Westermarken 43
Enkan Broqvist i Westermarken 45
Enkan Stina Andersson i Larslund
Enkan Palmstedt i Med
Enkan Lotta Wallin i Lundby
Enkan Fred:a Wilh:nea Löfgren i Kolsta

och skulle veden levereras af underteck-
nad ordförande till ett pris af Tio Kro-
nor per famn.

[MARG: Julved]

{§ 161}
I § 127 senast omnämnda enkan Hedda
Sofia Nyström hade genom sin måg anhållit
om understödets höjande till Tio Kronor, i månaden enär
hon numera vore ständigt sängliggande samt
mågen Frigge tillfölje af liten arbetsförtjenst oförmö-
gen att försörja henne; och beslöt Nämnden,
att om hon genom läkarebetyg kunde styr-
ka sin sjukdom tilldela henne det begärda
understödet samt Fellingsbro Socken, hvars fattig-
vårdsstyrelses ordförande blifvit underrättad om
Nyströms begäran utan att svara derpå, sökas för
ersättningen i händelse den icke godvilligt betaltes.

[MARG: Hedda Sofia Nyström
§ 50/02]

{I Sockenstugan den 30 November 1901.}

{§ 162}
I likhet med föregående år tilldelades
följande personer julpengar

af {Rothoffska fonden:}
Sofia Jonsdotter, Lagersberg 4:-
Maria Olsdotter, Lagersberg 4:-
Olof Ersson, Westermarken 41 4:-
Jonas Jonsson, Eskilstuna {4:-} 16:-

Till {Kommunens fattige:}
Anna Lotta Larsson 4:-

till {Westermarkens fattige:}

Carin Ersson i N:o 3 4:-
Lovisa Eriksson i N:o 11 4:-
Smeden Thunholm i N:o 29 {4:-} 12:-

[Marg: Julpengar]

{§ 163}
Till vederbörande distriktsledamot hade
hustrun Maria Eriksson, född den 16 Nov. 1849,
vändt sig med begäran om understöd enär hen-
nes man kopparslagaren C.A. Eriksson, hvilken
sedan flera år tillbaka uppehållit sig vid Grän-
gesberg i Grangärde Socken, allt sedan
sistlidne Juni månad icke lemnat henne
något understöd och hon enligt läkare-
betyg var oförmögen att försörja sig och två
minderåriga barn på grund hvaraf hon tilldelats ett
tillfälligt understöd af 15 Kronor. Grangärde socken hade
sedemera sökts för utfående af kostnaden
enär mannen ansågs ega hemortsrätt der-
städes, hvarefter i postanvisning hitkom-
mit 15 kronor utan att dock bestämdt angifvits
hvem som ersatt beloppet. Nämnden lät på
grund häraf saken bero tillsvidare.

[Marg: Maria Eriksson
§ 181]

{§ 164.}
Föredrogs, granskades och godkändes
upprättad förteckning öfver de personer,
som böra befrias från mantalspennin-
gars utgörande under nästkommande år,
hvarefter förteckningen öfverlemnades till Kom-

{I Sockenstugan den 30 November 1901.}

munalstämmans ordförande

[MARG: Befr. fr. mantalspengar]

{§ 165}
Från den af länets landsting tillsatta
komitén för epidemisjukvårdsfrågans ord-
nande hade ankommit en skrifvelse
med anhållan om svar å följande två
frågor:

1:o under hvilka vilkor är Fors kommun
villig att öfverlåta sitt epidemiska
sjukhus under full eganderätt till Lands-
tinget och

2:o under hvilka vilkor är kommunen
villig att till Landstinget öfverlåta dispo-
sitionsrätten till sjukhuset med tillhörande
tomt under 20 års tid räknadt från
den 1 Januari 1903?

Med anledning häraf beslöt Nämnden
uppdraga åt Herrar Jonsson, Thorild och
Laurén att jemte Doktor R. von Post till
nästa sammanträde inkomma med
förslag till svar härå.

[Marg:Epidemiska sjuk-
husets öfverlåtande
till Landstinget]

{§ 166}
Till komiterade för Epidemiska sjuk-
husets tillbyggnad hade byggmästaren F.
A. Hiort aflemnat en skrifvelse med anhål-
lan att de vid uppgörelsen med honom
måtte taga i betraktande
den svårigheter han haft att anskaffa målare
och hvilket vållat att kontraktstiden kom-
mit att öfverskridas. Denna skrifvelse
jemte Hiorts räkning å ersättning för å öfverarbete, Kronor
383:99, öfverlemnades till Nämnden tillika
med anmälan att kontraktstiden öfver-
skridits med 46 arbetsdagar samt att kon-
traktet bestämde ett vite af 20 Kronor per
arbetsdag. Med anledning häraf beslöt
Nämnden tillstyrka KommunalStämman, dit

{I Sockenstugan den 30 November 1901.}

komiterade ämnade hänskjuta frågan
att nedsätta böterna till det belopp öfver
arbetet uppgicks till, eller 383 Kronor 99 öre,
detta med anledning af svårigheten att
anskaffa arbetare under sommaren.

[MARG: Hjorts böter vid Epid.
sjukhusets tillbyggnad]

{§ 167}
Hustrun Anna Sofia Widgren omnämnd
i § 142 hade hemställt om ett varaktigt
understöd; och beslöt Nämnden tilldela
henne ettmånadsunderstöd af Fem
Kronor, såvida hon med läkarebetyg
kunde styrka sin förvärfsoförmåga.

[MARG: Anna Sofia Widgren
§ 18/02]

§ 168}
December månads ordinarie sammanträde
skulle hållas vid Tacktorp Lördagen
den 28 dennes kl. 2 e.m.

[MARG:Strde vid Tacktorp]

{§ 169}
Protokollet skulle justeras vid det
extra sammanträde, som under December må-
nad kommer att hållas.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/Hj. Lindhé/
/C,A. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 november 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105101.

Personrelationer