Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 november 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 november 1889

Anmärkning

{1889 den 30 November}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson,
C. A. Rosell, P. G. Andersson, J. G.
Andersson och C. A. Thorild

§110
Protokollet för nästföregående sammanträde upp-
lästes, justerades och underskrefs.

[MARG: {Protokollet}]

§111.
Nämnden beslöt tilldela Johannes Nilsson
i fattighuset ett tillfälligt understöd af
tre (3) Kronor, som ock nu till honom
utbetaltes

[MARG: { Tre Kron. bet}]

§112.
Uppå hemställan beslöt nämnden god-
känna ett af vederbörande distriktsledamot
förordadt understöd af fem Kronor, som den
1 i denna månad lemnats till förra pigan
Anna Kajsa Olsdotter, hvarför Eskilstuna
Stad blifvit lagsökt, i hvilket mål utslag fallit
den 23 i denna månad, hvilket nu
föredrogs, och skulle, sedan detsamma blif-
vit delgifvet Eskilstuna Stads Fattig-
vårds Styrelse, förvaras bland kommu-
nens handlingar.

[MARG: {Anna K. Olsdotter
Eskilstuna}]

§113.
Beslöts att Erik Eriksson i Kohlsta
hushållerska Christina skall tills
vidare få inflytta i fattighuset.

[MARG: {Fattighuset}]

§114.
Ordföranden i samråd med vederbörande
distriktsledamot hade tilldelat 10 Kronor
understöd till sjuke Sliparen Lars Erik

{1889 den 30 November}

Eriksson från Anderslunda, hvilken åtgärd
af nämnden gillades; tillika beslöts, att
då Eriksson synes ega hemortsrätt inom
Husby Rekarne Socken skall denna kom-
mun lagsökas såväl för redan för Eriksson
hafda eller blifvande kostnader.

[MARG: {L. E. Eriksson
Husby Rekarne}]

§115.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes utslag den 15 i denna månad,
hvarigenom Kloster Socken ålagts ersätta kostnaden
för Frans Oskar Bergqvists hustru från
Ekslund; och beslöts att utslaget, som
blifvit delgifvet fattigvårdsStyrelsen i Kloster
Socken, skall bland kommunens handlingar
förvaras.

[MARG: {Fr. O. Bergqvist
Kloster}]

§116
I och för förklarings afgifvande föredrogs
en ansökning från Torpa Socken, hvari
yrkats att Fors Socken måtte förpligtas er-
sätta underhåll för förrymda pigan Maria
Lovisa Larssons oäkta barn; men då sagda
piga varit för år 1888 i Torpa Socken man-
talsskrifven och således vid tiden för
understödets meddelande der egde hem-
ortsrätt, så skall i afgifvande förkla-
ring bestridas bifall till ansökningen

[MARG: {M. L. Larsson
fr. Torpa S:n}]

§117.
Föredrogs i och för förklarings afgif-
vande en ansökning från Eskilstuna
Stad, hvaruti yrkats ersättning för arbetaren
Carl Olof Anderssons vård å Eskilstuna
fattigvårdsinrättning; men då sagde An
dersson under fem års tid vistats inom Eskils-
tuna Stad så skulle i afgifvande förklaring
bestridas bifall till ansökningen

[MARG: {Car Ol. Andersson
Eskilstuna}]

§118.
Anmäldes att enkan Brita Haglund af-
lidit vid Vegersberg; i anledning häraf an-
modades ledamoten C. A. Rosell att om-
bestyra hennes begrafning och deröfver af-
gifva räkning.

[MARG: {Brita Haglund}]

§119.
Beslöts att nästa sammanträde skall
ega rum Lördagen den 14 nästkomman
de månad, då ock detta protokoll skall
justeras.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A, Svedin./

/C A Thorild/
/J, G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 november 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105100.

Personrelationer