Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Fors Sockens Kommunal-
nämnd den 30 Mars 1865.

{§.1.}
För erhållande af understöd utaf framlidne
f.d. Revisions Sekreteraren Birger Fredrik
Rothoffs testamentsmedel till förmån för
sine tjenare anmälte sig nu ånyo {förre
Torparen Erik Larsson på Kjälby egor}
under Lagersberg, med företeende af
bevis från Testamentsexecutorn E. Hemning
att denne öfverlemnade åt Nämnden och
Kyrko Rådet att i saken besluta.

Nämnden, för sin del, beslöt att Erik
Larsson skulle erhålla understöd af
testamentsmedlen med 50 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt] om året,
räknadt från den 14 dennes.

{F.f. Drängen Gustaf Stenström} under
Lagersberg, som förut har bidrag af ifrå-
gavarande medel, skulle ytterligare
bispringas medelst inköp af sängkläder
åt honom, hvaraf han vore i stort
behof.

{§.2..}
Herr L. F. Ståhlberg, hvilken utan an-
mäldt förfall från Nämnden uteblifvit,
fälldes att derför till Kommunens kassa
plikta 2 Rd.

/C; Bergstedt:/

Uppläst och Justerat
/W; A; Öhman/
/C. O. Öberg/
/Anders Pehrsson/

Förestående protocoll uppläst i Eskilstuna k:ka d. 2 April 1865 af
/I Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105095.

Personrelationer