Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1895

Anmärkning

{1895 30 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter utom
Herr S. Starck, som anmäldes sjuk.

§30.
I egenskap af Nämndens vice Ordf.
helsades ledamoten, Disponenten Joseph Jonson
från Skogstorp välkommen.

§31.
Inför Nämnden företrädde Korporal Morsks
hustru från Mesta med anhållan att, enär
bemälde Morsk omkring ett års tid legat i svår
af läkare obotlig förklarad sjukdom, hon, såsom haf
vande flera minderåriga barn, ej orkade ensam
vaka öfver den sjuke mannen äfvensom sak
nade medel att hyra hjelp, fattigvårdsstyrel
sen måtte föranstalta om sjukvården, de
nätter hon ej sjelf förmådde vaka; och upp-
drogs åt vederbörande distriktsledamot Herr A. J.
Korell at söka anskaffa sådan vårdare för
hvilken kostnaden skulle utgå ur kommunens kassa,
jemte Kr. 4.50, som med nämndens godkän-
nande nu erlades för under senaste nätterna
lemnad sjukvård.

[MARG: {Korporal Morsk}
{Mesta, sjukvård}
{4,50}]

§32.
Företrädde hustrun till f. d. stalldrängen C. J.
Nylander från Kälby med anhållan om
fattigunderstöd, enär hennes man Nylander
vore intagen på lasarettet och hon saknade
förmåga att sjelf försörja sig och sina 6 minder
åriga barn; och beslöt nämnden att jemte till-
styrkan af ordförandens åtgärd att för bemälde
Nylander, efter det denne företett såväl lä-
karebetyg om behof af vård å lasarett som be-
vittnadt intyg om att han numera ej in-
nehade sin tjenst, på Kommunalnämndens
vägnar hafva utfärdat ansvarssedel för la-
sarettskostnaderna, hänvisa hustru Nylander
till vederbörande distriktsläkare; och, i den hän-
delse hon företedde ett sådant intyg, som berätti-
gade henne till understöd enl 1:sta § fattigvårdsför
ordningen, skulle henne tilldelas ett understöd
af fem kronor i månaden, hvilket allt jemte la-
sarettskostnaderna skulle återsökas af Lista soc-
ken der Nylander synes ega försörjningsrätt.

[MARG: {f. d. stalldr. Nylan}
{der vid Kälby}
{fr. Lista}]

§33.
Inför Nämnden företrädde enkan Johanna
Jansson från Hagby, omtalad i §12 härofvan, med
anhållan om understöd; och enär af vederbörande
distriktsledamot upplystes att påökadt understöd från
Hagby gård vägrades, och att detta understöd på grund
af sökandens sjuklighet och oförmåga att genom arbete
sjelf bidraga till sitt uppehälle vore otillräckligt,
så beslöt Nämnden att genom ledamoten Herr
C. Fahlborg tilldela henne ett qvartalsunderstöd
af sex Kr 25 öre, som nu för April, Maj och Juni
månader erlades, at utgå ur kommunens kassa;
men som under öfverläggningen härom starkt
framhölls det oegentliga uti att frångå den fast-
slagna principen neml att allt fortgående under-
stöd skall erhållas endast vid Fattiggården,
så beslöts också att ifrågavarande understöd
endast får utgå tillsvidare.

[MARG: {enkan Jansson}
{Hagby. 6,25}]

§34
Ifråga om sättet för verkställandet af
kommunaluppbörden beslöt nämnden att den skul
le förättas af ordföranden med vice ordf. som
kontrollant samt under 2:ne dagar, hvarom kun-
görelse skulle utfärdas 3:ne ggr i stadens båda
tidningar

[MARG: {kommunalupp}
{börden}]

§35
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras vid nästa sammanträde

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Håkan Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105094.

Personrelationer