Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juni 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juni 1906

Anmärkning

Vid Tacktorp den 30 Juni 1906.

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herrar Hyltén-Cavallius och
Thorild, hvilkas förfall godkändes.

{§116.}
På begäran af lärarinnan Josefina Lundin
bestämde Nämnden att ersättningen för extra
läsning med i §158/05 omnämnda flickan
Eleonora Jansson skulle från och med detta
år utgå med 50 öre per timme.

[MARG: El:a Jansson]

{§117}
I §110 här ofvan omnämnde arbetaren
Carl Johan Hesselgren hade den 9 dennes
aflidit, och godkände nu fattigvårdsstyrelsen
för hans begrafning utlagd kostnad kr. 17:37,
samt beslöt att änkan för Juli månad skulle
erhålla ett tillfälligt bidrag af Tio kronor.

[MARG: C. J Hesselgren
§150]

{§118.}
Till i §46 här ofvan omnämnde skoma-
karen Ludvig Bergstedt beviljades i hyreshjälp
för tredje kvartalet 15 kronor.

[MARG: L. Bergstedt
§173]

{§119}
Föredrogs Stockholms länsstyrelses utslag af
den 6 dennes med åläggande för Österhanninge
socken att ersätta Fors socken för i §129/05 omnämn-
de trädgårdsmästaren C. E. Jonsson tilldelad fattigvård;
och skulle räkning å beloppet vederbörande fattig-
vårdsstyrelse tillställas.

[MARG: C. E. Jonsson
{§188}]

{§120}
För änkan Augusta Jonsson från Nyfors 45
hade den 22 dennes ansvarssedel till lasarettet
utfärdats, hvilket af styrelsen godkändes; och skulle
kostnaden gäldas af lasarettsfondens medel

[MARG: Aug:a Jonsson]

{§121.}
För mattor, lämnade till familjen Tillström
före intagandet vid Tacktorp, hade Anna Eriks-
son i Nyfors fordrat 12 kronor 60 öre Sedan änkan
Tillström lämnat uppgift om gjorda afbetalningar

30.6.06

å skulden beslöts lämna Anna Eriksson 6 kro-
nor såsom ersättning för mattorna.

[MARG: Familjen Tillström]

{§122.}
Enligt §100 här ofvan hade anbud infor-
drats å gräfningsarbetena vid Tacktorp, och där-
vid följande anbud inkommit:

A. W. Carlsson à 4:- kronor pr sträckfamn
C. A. Östberg à 2:- kronor pr sträckfamn och
A. Svensson à 2,50 kronor pr sträckfamn.

Med anledning häraf beslöts antaga C. A.
Östbergs anbud, samt hos ägarne till den
jord, som gränsade intill Tacktorpssjön,
efterhöra huruvida de ville deltaga i
kostnaden och till hvilket belopp.

[MARG: Dikning v. Tacktorp]

{§123.}
De understöd, som den 1 Juli skola
utdelas till öppna fattigvårdens under-
stödstagare, beslöt styrelsen bibehålla vid samma
belopp som hittills hvaremot till 1 in-
stundande Augusti närmare undersök-
ning af understödstagarnes behof med
tillhjälp af de i nästa § omnämnda kretsombuden skulle verkställas.

[MARG: Halfårsunderstöd]

{§124}
Sedan kommunalstämman godkändt
i §§42 och 87 omnämnda förslagen angående krets
ombud beslöt styrelsen nu fastställa föl-
jande

"Instruktion
för Fors fattigvårdsstyrelses kretsombud.

Kretsombuden, hvilka af kommunalstäm-
man utses på viss tid, skola, vid hand-
hafvandet af ärenden rörande fattigvår-
den, biträda den ledamot af fattigvårds-
styrelsen, under hvars uppsikt distriktet
är ställdt.

Det åligger därjämte kretsombud:

att taga noggrann kännedom om de
understödstagare öfver hvilka tillsynen åt

30.6.06

ombudet uppdrages, deras förvärfskällor, hälso-
och bostadsförhållanden, vandel och uppförande
samt sättet hvarpå de använda dem tillde-
ladt understöd;

att om arbetsför anhörig till understödstaga-
re finnes, tillhålla denne att i mån af för-
måga och tillgångar fullgöra honom ålig-
gande underhållsskyldighet;

att tillse det vuxna och arbetsföra anhö-
riga icke tillgodogöra sig understödstagares
erhållna bidrag;

att om tillfälle till arbetsförtjänst yppas,
förorda därtill lämpliga fattiga;

att i de gårdar, som ombudet anvisas,
hafva uppmärksamheten riktad å sådana
från främmande kommuner inflyttade
personer, hvilka misstänkas kunna haf-
va hitkommit för att falla kommu-
nens fattigvård till last;

att verkställa eller biträda vid de
undersökningar rörande fattige, hvarom
ombudet anmodas;

att till fattigvårdsstyrelsens sekretera-
re hänvisa de personer, som första gån-
gen söka understöd, och, sedan de af honom
inskrifvits, närmare undersöka deras för-
hållanden och ifylla vederbörligt frågeformulär
samt, vid dettas öfverlämnande till distrikts-
ledamoten, föreslå nödiga åtgärder till behof-
vets afhjälpande;

samt att rörande öfriga understödstagare,
efter vederbörlig undersökning, hos distriktsle-
damoten lämna vederbörliga undersökningar
och förslag.

[MARG: Instruktion för
kretsombuden]

{§125}
Till arbetaren Lars Johan Jonsson från Rosen
holm, född den 18 December 1829, beviljade på di-
striktsledamotens tillstyrkan ett understöd ur

30.6.06.

Rothoffska fonden, beräknadt efter 80 kronor per år,
att utgå halfårsvis.

[MARG: L. J. Jonsson]

{§126.}
Till änkan Johanna Wilhelmina Julin, boende
vid Björktorp, beviljades ett tillfälligt understöd
af 15 kronor, enär hon tillföje af långt fram-
skridet hafvandeskap ej kunde försörja sig
och ett minderårigt barn. Undersökning röran-
de hennes hemortsrättsförhållanden skulle
verkställas och eventuell ersättnings-
talan därpå grundas.

[MARG: Joh:a W:a Julin
{§143}]

{§127.}
Af förut vid fattigvårdsanstalten in-
tagna Elin Jonsson framställd begäran,
att en hennes son skulle få utskrifvas
från anstalten och erhålla arbete hos en
filhuggare Larsson, bordlades tillsvidare

[MARG: Elin Jonssons son]

{§128}
Hos distriktsledamoten hade änkan Anna
Maria Karlsson från Nyfors N:o 15 fram-
ställt begäran om hjälp på grund af långt
framskridet hafvandeskap; och beslöt styrel-
sen att hon skulle vid fattigvårdsan-
stalten erhålla full försörjning. Utbetalda
2 kronor godkändes.

[MARG: Anna M. Carlsson
§144]

{§129}
För den kostnad, som förorsakas af
flickan Emma Fredrika Nilssons vård å
Serafimerlasarettet i Stockholm, beslöt fat-
tigvårdsstyrelsen ansvara.

[MARG: Emma Fr:a Nilsson]

{§130.}
I §93 omnämnda änkan Sofia Sahlén
beviljades för Juli månad ett tillfälligt un-
derstöd af 10 kronor.

[MARG: Sofia Sahlén]

{§131.}
I §95 omnämnda änkan Anna Charlotta
Zetterlund från Åsby beviljades ett kvartalsun-
derstöd af 8 kronor.

[MARG: Anna Ch. Zetterlund]

30.6.06.

{§132}
I §103 här ofvan omnämnde J. A. Alm-
qvist, som den 29 nästlidne maj intogs vid
Tacktorp, hade den 17 dennes aflidit, och skul-
le räkning å kostnaden för hans vård med
12 kronor tillställas sterbhuset; af dessa 12
kronor skulle 5 kronor tilldelas personalen.

[MARG: J. A. Almqvist]

{§133}
Den 25 dennes hade vid anstalten intag-
na Carl August Timell och Oskar Andersson
varit öfverlastade och slagits, för hvilket
de nu uppkallades och tilldelades en allvar-
lig varning, hvarjämte beslöts att Timell
skulle mista sin månadsaflöning under
två månader.

[MARG: C A Timell och
Osk. Andersson]

{§134}
Af styrelsens ledamöter tillsades de af
hjonen, som hade något att anföra, att in
finna sig, utan att någon tillstädeskom.

[MARG: Hjonen förekallas]

{§135}
Till föreståndaren och föreståndarinnan
utdelade Styrelsen en gratifikation af femtio kronor

[MARG: Gratifikation]

{§136}
Styrelsen beslöt att till sammanträde den
12 nästkommande Juli kl. 7 e. m. kalla samtliga krets-
ombud, hvarvid instruktionen samt distrikts-
indelningen skulle dem meddelas.

[MARG: Kretsombuds sträde.]

{§137.}
Protokollet justeras nästa ordinarie sam-
manträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/Hj. Lindhé/
/Sig; Starck,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 juni 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105091.

Personrelationer