Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 januari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 januari 1904

Anmärkning

{I Sockenstugan den 30 Januari 1904.}

Närvarande: Andersson, O.
Hyltén-Cavallius, C.
Jonson, J. E.
Larsson, G.
Laurén, E.
Lindqvist, C. A.
Persson, H.; ordförande
Starck, C. S.; vice ordförande och
Thorild, C. A.
Frånvarande med godkändt förfall:
Lindberg, G. och
Lindhé, H.

{§1.}
Till vederbörande distriktsledamot hade be-
gäran framstälts om ersättning för vård af gosse-
barnet Valter Eriksson f. 19/6 00, hvars moder ej betalt öfver-
enskommen fosterlega och lämnat kommunen; och
hade den 30 sistl. December utanordnats 10 kronor för
ändamålet samt lagsökning gjorts om återfående af
beloppet af Eskilstuna stad, hvarest modern ägde
hemortsrätt vid tiden för understödets beviljande. Åt-
gärderna gillades af Nämnden. Sedermera har E-
skilstuna stad ersatt beloppet.

[MARG: Valter Eriksson
fr. Eskilstuna]

{§2.}
Till vederbörande hade begäran framställts om
ersättning för vård af flickebarnet Margreta Alexan-
dra Jansson född den 25/2 01, hvars i Eskilstuna bosatta
moder uraktlåtit betala öfverenskommen foster-
lega; och hade efter utanordnande af beloppet staden
sökts härför samt sedermera ersatt de utlagda 10 kro-
norna. Åtgärderna gillades nu af Nämnden.

[MARG: Margr. Alex. Jansson
fr. Eskilstuna.]

30/1 04.

{§3}
Enkan Ida Sofia Molin anträffades nyårs-
dagen i ett uthus i Nyfors i så uselt tillstånd
att hon enligt läkarens föreskrift måste inta-
gas vid fattiggården hvarifrån hon rymde den
11 dennes. Falu stad, hvarest hon äger hem-
ortsrätt har sökts för erhållande af ersätt-
ning för de förskjutna kostnaderna, och har
dess fattigvårdsstyrelse i skrifvelse hit begärt
hennes hemsändande. De vidtagna åtgär-
derna godkändes och skulle Falu fattigvårdsstyrelses begäran
villfaras i händelse Molin kunde anträffas.

[MARG: Ida Sofia Molin
fr. Falun
{§18}]

{§4}
Stenarbetaren Johan Molin, född den 7 Augusti
1860 och senast skrifven i Nyfors N:o 115 hade af Klo-
sters fattigvårdsstyrelse omhändertagits samt, på
begäran, forslats till och intagits vid Tacktorp, enär
han af sjukdom var oförmögen att försörja sig, och
hade hemortsrätt härstädes. Dessa åtgärder gil-
lades nu af Nämnden.

[MARG: Johan Molin
fr. Nyfors 115
{§20}]

{§5.}
Jämlikt Länsstyrelsens remiss af den 11 dennes
hade Gillberga socken ersatt kostnaden för arbetaren
Magnus Erikssons begrafning, för hvilken Öja soc-
ken sökts, med 16 kr. 25 öre.

[MARG: Magn. Eriksson
fr. Gillberga (Öja)]

{§6.}
Enligt hvad af förhörsprotokoll framgår har i
§164 af 1903 års protokoll omnämnde Erik Magnus
Bäckman vistats i Stockholm år 1894 och 1895 så att
han där bort för det sistnämnda året mantalsskrif-
vas; och beslöts med anledning däraf utsöka ersätt-
ning af Stockholm stad för hvad han kostat socknen

[MARG: Erik Magnus Bäckman
fr. Stockholm
{§127}]

{§7}
I §161 senast omnämnde Carl Ivar Sjögren in-
stälde sig, på anmodan, inför Nämnden och afbetalade
å sin skuld 20 kronor samt befullmäktigade ledamo-
ten Herr Starck att af Sjögrens arbetslikvid afdra-

30/1 04.

ga återstoden under 2:ne månader; detta med-
gaf äfven Nämnden

[MARG: C. I. Sjögren
fr. Kloster
{§168}]

{§8}
För Nämnden företrädde hustru Augusta Zilander
och begärde hjälp till ogifta Agnes Gäfverts från
Westermarken N:o 26 tio veckor gamla barns vård
med 15 kronor i månaden. Då äfven modern
saknade såväl arbete som vård beslöt Nämnden
att båda skulle intagas vid fattiggården samt
undersökning rörande hemortsrätten företa-
gas (Bott i Fors sedan hösten 1902).

[MARG: Agnes Gäfvert
fr Westerm. 26.]

{§9}
För Nämnden företrädde en dotter och en stjuf-
dotter till Enkan Johanna Bergström från Nyfors
N:o 84 och anhöll att modern skulle intagas vid fattig-
gården, enär hon till följd af lungsot ej kan vårda
sig själf och enklingen Björk, hos hvilken hon varit
hushållerska i 14 år, så fort som möjligt ville bli
af med henne och döttrarna själfva vore i
små omständigheter; med bifall till deras be-
gäran beslöt Nämnden att hon så snart ske
kan skall intagas vid fattiggården.

[MARG: Joh:a Bergström
från Nyfors 84]

{§10.}
Nämnden godkände ledamoten Thorilds åtgärd
att under enkan Karin Erssons i Westermarken
sista sjukdom hafva lämnat henne 5 kronor och
en kvarts famn ved; och skulle detta såväl som
begrafningskostnaden ersättas af kommunens kassa.

[MARG: Karin Ersson
Westerm. död]

{§11.}
Föredrogs Norrköpings fattigvårdsstyrelses an-
sökan om ersättning för vård å dess fattigvårdsin-
rättnings sjukafdelning af tunnbindaren Alfred Theo-
dor Strand, f 26/10 57 hvilken skulle vistats hos sin broder i
Nyfors 62 från Oktober 1902 till Februari 1903; och skulle
krafvet godkännas i händelse dessa uppgifter
befinnas vara med verkligheten öfverensstämman-
de. (Riktigt enl. Länsm. Petersons undersökning; krafvet godkändt).

[MARG: A. T. Strand
fr. Nyfors 62.
{§56/05}]

30/1 04

{§12}
Jämlikt Länsstyrelsens resolution hade krafvet
mot Kjula socken för Johan Fredrik Anderssons under-
stöd för Januari månad 1902 ogillats och skulle
därföre beloppet 5 kronor i räkenskapen afskrifvas.

[MARG: Joh. Fredr. Andersson
fr. Kjula]

{§13}
Till i §72/03 omnämnde gossen E. A. Eriksson
beviljade Nämnden, att ersättas af hundskatteme-
del, en kostym kläder samt skodon.

[MARG: Kläder af hundskatte
medel.]

{§14.}
För flickan Sigrid Sjöberg, 15 år gammal, hvil-
ken innehaft ostädslad månads-plats i staden och hvars föräldrar
bo vid Svallinge, utfärdade Nämnden ansvars-
sedel för lasarettsvård, enär hon insjuknat och
hennes husbonde ej kunde anses skyldig ansvara
för henne; och skulle kostnaden utgå af Lasarettsfondens medel.

[MARG: Sigrid Sjöberg
lasarettsvård]

{§15}
För granskning af vederbörande distriktsleda-
möter öfverlämnades 4 st barnmorskeräkningar.
och skulle beloppen, där så kunde ske, uttagas.

[MARG: Barnmorskeräkningar]

{§16}
Till hustru Emma Laurentia Kumlin, hvars man
förlupit henne, hade den 25 d:s utbetalts 10 kronor i
understöd, hvarjämte förlossningskostnad med 8 kronor
nu ersattes. Men då hon hitflyttat från Mora socken
skulle denna kommun återsökas för beloppet.

[MARG: Emma L. Kumlin
fr. Mora
{§21.}]

{§17}
Nämnden beviljade enkan Carolina Wilhelmina Welin
från Nyfors N:o 78, hvilken insjuknat, ett tillfälligt må-
nadsunderstöd af Tio kronor att utgå tillsvidare under
hennes sjukdom.

[MARG: Carol. W. Welin
fr. Nyfors 78.
§162/05}]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 januari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105087.

Personrelationer