Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1891

Anmärkning

{1891 den 30 December i Sockenstugan}

N:de: Undertecknad ordförande samt Herrar
S. Persson, H. Persson, Jonsson, Westersson
Söderbäck, P. G. Andersson, J. G. Anders-
son och C. A. Thorild, hvaremot Herrar
Korell och Starck uteblefvo.

§176.
På grund af läkarebetyg om oförmåga
att genom arbete förvärfva lifvets nödtorft
hade till förra pigan Johanna Axelina Klang
lemnats ett understödsbelopp af 5 Kronor;
nämnden beslöt, att detta belopp skall
utgå af Kommunens Kassa men återsökas
af Eskilstuna Stad, der pigan Klang
anses ega försörjningsrätt.

[MARG: {Joh:a A. Klang
Eskilstuna}]

§177.
Till enkan Anna Catharina Gran
lund hade lemnats dels understöd, dels me-
dicin, dels ock begrafningshjelp med till
hopa 29 Kronor 55 öre; men då enkan
Granlund eger hemortsrätt inom Svedvi Socken,
så skulle beloppet återsökas af nämnda
samhälle.

[MARG: {Anna C:a Granlund
Svedvi}]

§178.
På grund af det nämnden af Stämman lem-
nade uppdrag och fullmakt Skull här
nedan upptagna personer begäras i Kon-
kurs för oguldna Kommunalutskylder
för år 1890, nemligen:

Clas Adrian Sundström, Nybyberg 3:90
C. J. G. Lindeberg, Hebron 17:32
Johan Nygren 4:52
A. A. Klingvall, Eskilstuna 217 4:52
W. B. Molin Fridhem 4:52
C Joh Fernström Tegelbacken 7:30
Joh Wilh Westergren, Gustafsborg 3:90

[MARG: {Utskylder}]

{1891 den 30 December i Sockenstugan}

§179
Som enklingen Erik Persson, hvars dotter
Anna Alfrida är utackorderad hos
timmerman Jöns Trulson Beckman,
befinner sig i jemförelsevis goda om-
Ständigheter med rätt goda inkomster
så skulle det för Anna Alfrida Persson
utgående underhåll af tre Kronor
i månaden upphöra och sista gån-
gen utbetalas den 1 Mars

[MARG: {Erik Persson}]

180.
Beslöts att detta protokoll Skall
justeras Lördagen den 2 Januari 1892
af Herrar J. E. Jonsson och C. A.
Thorild

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105086.

Personrelationer