Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
nämnden i Fors Socken den
30 December 1869.

Närvarande:
Herr Friherre D. Hermelin
Herr C. J. Lundberg
Herr L. F. Ståhlberg
Jonas Ersson i Stenby
Anders Andersson i Faskunge
Lars Jonsson i Löppinge
herrar Friherre Leijonhufvud och
C. Bergstedt voro bortresta.

(§. 1.)
Till Nämnden hade ankommit underrättelse från
Herr Kronofogden Levin, att fattigvårdstvisten
mellan Fors och Thorshälla landsförsamling, angående
aflidna Statdrängen Sandquists Enka och barn,
vore af Fors kommun hos Kongl. Maj:t vunnen.

(§. 2.)
Upplästes Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes Utslag
den 1 i denne månad, hvarigenom förklarats att
Carl Gustaf Stads Gevärs Faktori icke kunnat
åläggas att bekosta fattigförsörjning åt Pigan
Fredrika Albertina Pettersson med barn och åt Smeds-
lärlingen Anders Gustaf Andersson.

Med detta Utslag skulle Nämnden låta bero;
men då genom utslaget är afgjordt, att Gevärs Fakto-
riet ej utgör ett särskildt fattigvårdssamhälle
som bör underhålla sina fattiga; samt der, hittills
åt faktoriet medgifna friheten från fattigskatt
till Kommunen, följaktligen är obehörig; skulle
Nämnden föreslå hos Kommunal Stämman, att
Faktoriet och dertill lydande personal måtte
från och med år 1869 inom Socknen taxeras alldeles
lika med andra beskattningsföremål och således
för år 1869 påföras 23 öre p:r fyrk stället för
förut, under förutsättning af Faktoriets enskildta
fattigvård, beslutade 10 öre.

(§. 3.)
Öfver Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes Utslag
den 23 sistl. November, angående fattigför-
sörjning åt aflidne Statdrängen Per Janssons Enka
och barn, skulle anföras besvär hos Kongl.
Kammar Rätten.

(§. 4.)
Herr Ståhlberg åtog sig att anmana Herr C.
Bergstedt att inbetala förfallna räntemedel på
skuld till Rothoffska fonden.

Samma dag uppläst och justeradt.
/D. Hermelin/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105084.

Personrelationer