Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1905

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 30 December 1905.}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter utom Herr Kåberg
och Starck, hvilkas förfall
godkändes

{§220.}
Till flickan Hedvig Carlsson hade
kappa anskaffats, hvilket godkändes att
betalas af hundskattemedel. (Utskrifven
från Tacktorp i November).

[MARG: Flicka Jansson]

{§221.}
Ordföranden anmälde att tre af
de vid Tacktorp intagna flickorna
hvilka nästa år skola konfirmeras, redan
fått kappor, hvilket godkändes.

[MARG: Kappor till läsbarn]

{§222}
Af hundskattemedel beviljades nödiga
kläder till Josef Tillström vid Lundby,
att genom ordförandens försorg an-
skaffas.

[MARG: Kläder af hund-
skattemedel.]

{223.}
Föredrogs Stockholms fattigvårds-
nämnds ansökan om ersättning
för fattigvård tilldelad flickebar-
net Mina Maria, född af okända
föräldrar, hvilkens moder enligt
polisrapport skulle vara hemma-
hörande i Fors socken; men då
inga upplysningar om modern
lämnats skulle krafvet bestridas.

[MARG: Mina Maria fr.
Stockholm.]

{§224}
Understödstagaren A. G. Andersson i
Nora stad hade den 2 dennes af-
lidit, och fordrades af Nora fattigvård-
styrelse 20 kronor till hans begrafning,
hvilket skulle utbetalas.

[MARG: A. G. Andersson
död]

{§225}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den
18 nästl. November med åläggande för

30/12 1905.

Lista socken att ersätta Fors socken för Ceci-
lia Wilhelmina Nilsson tilldelad fattigvård
8 kronor, enl § 183 här ofvan

[MARG: Cecilia W. Nilsson
fr. Lista]

{§226.}
Föredrogs protokolls utdrag från Eskilstu-
na fattigvårdsstyrelse af den 7 dennes med
anhållan att till stadens försörjningsinrätt-
ning hänvisa smeden Carl Gustaf Palm-
qvist i Nyfors, för den händelse han kun-
de komma att begära fattigvård.

[MARG: C. G. Palmqvist
fr. E:tuna]

{§227.}
Godkändes ordförandens åtgärd att hafva
utfärdat ansvarsförbindelse d. 27.12 till lasarettet för
Carl Rickard Larssons i Wästermarken 32 dotter
Gerda. Fadern, omnämnd i § 62 här ofvan, har
nu afvikit från Malmö och ej kunnat anträf-
fas.

[MARG: Gerda Larsson.
§ 12/06]

{§228}
För i § 163 omnämnda hustru Anna Johan-
na Ekman hade ett hyrekvartal betalts med
30 kronor, hvilket Nämnden godkände.

[MARG: Anna Joh:a Ekman]

{229.}
Från N. Nilsson, Mestalund, företeddes
en skrifvelse med begäran om upplåtelse
af kommunalrummet vid Tacktorp
för möten som möjligen komma att
hållas under årets lopp för småbrukares
räkning; denna begäran blef af Nämn-
den bifallen med det villkor att de,
som taga lokalen i anspråk, skola
efter hvarje sådant tillfälle ersätta nö-
dig rengöring.

[MARG: Lokal vid Tacktorp]

{§230.}
Af vederbörande distriktsledamot hade-
anskaffats skodon till Hans Sjöström i Nyfors
N:o 9; dessutom begärde han äfven hjälp till
kläder hvilket äfven blef af Nämnden
bifallet.

[MARG: H. Sjöström]

30.12.1905.

{§231.}
Från statdrängen Johan Larsson vid
Lagersberg förelåg en begäran om bidrag
till vården af gossebarnet Bertil Gerhard An-
dersson, men då utredning saknades an-
gående barnets moder kunde Nämnden i
ärendets outredda skick ingenting besluta.

[MARG: Bert. G. Andersson
§9/06]

{§232}
Vid fattiggården hade den 27 nästlidne
November intagits Fredrik Leonard Eriksson,
född den 28 Mars 1865, hvilken i November
1901 utskrefs från Tacktorp, men nu på
grund af sjuklighet icke längre mäktade
försörja sig; och hade, då Eriksson upp-
lyst att han vistats i Jäders socken från
hösten 1901 till våren 1902 detta samhälle
sökts för erhållande af ersättning för
hans vård. Detta gillades nu af Nämn-
den.

[MARG: F. L. Eriksson
fr. Jäder
§198/1906]

{§233.}
Den 11 dennes hade vid fattiggår-
den intagits i § 216 här ofvan omnämn-
de Ade Sixten Jonsson, hvilken af sin
moder utackorderats i Härads socken
men nu hemsändts. Nämnden god-
kände intagandet.

[MARG: Ade Sixten Jonsson]

{234.}
Den 28 dennes hade vid fattiggården
intagits sinnessjuka Elsa Sofia Leontina
Lindberg, född den 13 Juli 1887 och senast
skrifven i Nyfors 17, hvarifrån hon sistlid-
ne November uttog flyttningsbetyg till
Stockholm, för att där börja tjänst, men åter-
sändts såsom sjuk. Då hon för år 1904 varit
bosatt i Eskilstuna hade dess fattigvårds-
styrelse underrättats om hennes intagan-
de och lofvat att själf öfvertaga hennes
vård och betala kostnaden för henne kr. 1. 50 pr dag.

[MARG: Elsa S. L. Lindberg
fr. E:tuna]

30.12.1905

{§235.}
I § 175 här ofvan omnämnde faktori-
arbetaren Johan Sigfrid Hellgren från Nyfors
N:o 17 hade åter måst intagas lasarettet, och
beslöt Nämnden, på därom framställd begäran,
ansvara för kostnaden därför.

[MARG: J. S. Hellgren]

{§236}
Vid tillfrågan hade stadsfogden i Eskils-
tuna förklarat att han icke ansåg det
höra till sina åligganden att å verkstäder-
na utmäta arbetsförtjänst för i Fors socken
bosatta personer, hvilka hade sitt arbete i
staden. Med anledning häraf beslöts att in-
nan beslutet om personernas begärande i kon-
kurs sättes i verkställighet hos Magistraten
i Eskilstuna anhålla om åläggande för
stadsfogden att fullgöra uppdraget.

[MARG: Utskylder i E:tuna]

{§237.}
Af kommunalstämman beviljade me-
del vid skolbarns bespisning skulle använ-
das sålunda.

vid Åsby skolor uppvärmes och utdelas
mjölken af läraren och lärarinnan mot ersättning af 20
öre per dag för hvardera skolan;

vid Mesta folkskola af fru Zettergren
och småskolan af lärarinnan mot enahanda
ersättning; mjölk anskaffas till Åsby skolor
af Löjtnant Lindhé och till Mesta af Godsäga-
ren S. Persson, hvilka äfven uppgöra om
pris å densamma samt dess transport
till utdelningsställena;

vid Nyfors skolor lämnas mjölken af
Eskilstunaortens mejeriförening i halfliters-
flaskor efter ett pris af 16 öre pr liter; 2 barn
få då en flaska gemensamt.

All diskning af muggar skall verkställas
af barnen själfva; uraktlåtes detta indrages
mjölken.

[MARG: Skolbarns bespisning]

{§238}

Underhållet till kommunens utom
fattiggården befintliga hjon fastställdes
att gälla för nästa halfår sålunda:

{Rothoffska fondens gratialister:}

{kvartalsunderstöd} {pr år}

Andersson, Johanna, Röksta 100:-
Ersson, Olof, f.d. statdräng Wästermarken 37 100:-
Hedman, Anna Charlotta, Rosenfors 60:-
Jonsdotter, Sofia, Lagersberg 100:-
Jonsson Johanna Rosenholm 80:-
Jonsson, Jonas, mur. handtl. Eskilstuna 100:-

{halfårsunderstöd} (i April och Oktober}:

Carlsson, Brita Sofia, änka: Hyndevad 60:-
Carlsson-Wallin, Lars; fabr. arb.; Rosenfors 60:-
Jonsson, Anna Sofia; f. Stenbom; Thorsberga 100:-
Jonsson, Anders; Eskilstuna 94 80:-
Jonsson-Forsberg, Anna Kristina; Yxtaholm 100:-
Lind, Carolina, sömmerska; Eskilstuna 80:-
Lundqvist-Jonsson, Ulrika; Skogsborg, Husby 80:-
[MARG: 1140]

{Kommunens understödstagare:}

{månadsunderstöd:} {pr år}

Andersson, Carl Henrik: Nyfors 45 60:-
Andersson, Etienne Gustaf; Nyfors 82 60:-
Blommé, Hedda Maria; änka, Nyfors 46 96:-
Broqvist, Maria; änka Kloster, Björkdalen 60:-
Carlén, Carl Ludvig; murare Nyfors 112 180:-
Eriksson, Anna Serafia; änka Nyfors 45 160:-
Eriksson, Clara Kristina; änka Nyfors 45 96:-
Fahlberg, Carolina Mathilda änka Marielund 60:-
Gillerström, Rut Vera, F 94. Eskilstuna 72:-
Gustafsson, Aug. Svartkällan 60:-
Gustafsson, Hanna Nyfors 79 72:-
Gustafsson, Ida Nyfors 45 180:-
Goffe, Joh. Fredrik, f.d. kyrkvakt. Hof 72:-
Hagström, Carolina; änka (3 mån) Nyfors 19 15:-
Hallqvist, Carin, änka Carl Joh:s torp 60:-
Hammar, Wilhelmina; änka Nyfors 39. 120:-
[MARG: 1423]

30.12.1905.
{pr år}
[MARG: 1423]
Jansson, Carolina Fredrika; änka; Nyfors 45 72:-
Johansson, Maria Charlotta; änka; Nyfors 45 96:-
Larsson, Lotten; änka Stjärnholm, Kloster 96:-
Lidström, Anna Matilda; änka Nyfors 38 72:-
Lindberg, Anna Eleonora änka Erikslund B. 96:-
Lindberg, Edla Sofia änka Eriksdal 120:-
Lindberg, Elsa, Tyra, Märta o Knut Nyfors 78 A. 288:-
Löfgren, Mina; änka Kolstahvena 120:-
Löfstrand, Anna; änka Nyfors 70 B 60:-
Malmgren, Elin Fredrika; änka Nyfors 69 96:-
Norstedt, Carolina; änka Eskilstuna 120:-
Pettersson, Anna Charlotta Nyfors 88 60:-
Roth, Lovisa Gustafva; änka Nyfors 103 96:-
Schillström, Eva Karolina änka Nyfors 45 120:-
Welin, Carolina Wilhelmina änka Nyfors 78 A 60:-
Westerberg; Fredrika Carolina; Nyfors 77 B 96:-
Westerberg, Sofia Carolina änka Gustafsborg 60:-
Widerholm, Anna Sofia änka Nyfors 70 A 120:-
Zetterlund, Carol. Math. änka Nyfors 33 60:-

{kvartalsunderstöd:}

Andersson, Anna Maria; änka Eskilstuna 344 60:-
Andersson, Erik; arbetare Eriksdal 60:-
Bergman, Thyra f 95. utackord. i Ärila 84:-
Björk, Carl Gustaf; arbetare Nyfors 24 100:-
Blomgren, Anna Lovisa; änka Åsby 60:-
Carlsson, Christina Charlotta; änka Nyfors 115 60:-
Ekman, Anna Johanna; hustru Kloster 120:-
Ekström, Maria Charlotta; änka Nyfors 23 100:-
Eriksson, Margit Linnea utack i Eskilstuna 96:-
Gillerström, Carl Linus Ruben utack i Barfva 96:-
Hag, Anna Maria; änka Åsby 2 f:r ved o 18:-
Jansson, Agnes Maria; änka Lunda 60:-
Jansson, Johanna Hagby 25:-
Johansson, Clara Josefina; änka Nyfors 16 120:-
Landin, Emma Kristina; änka Lindtorp 60:-
Larsson, Anna Lotta änka Tumbo 80:-
Lundborg hustru Nyfors 45 100:-
Olsson, C. E. arbetare Tunaborg 90:-
[MARG: 4720]

{pr år}
[MARG: 4720:-]

Olsson, Ruben f 94 utack. i Kungsör 60:-
Rubbert, Maria Charlotta utack i Kloster 180:-
Sjögren, Sofia; änka Nyfors 15 60:-
Westerberg, Joh:a Carolina Nyfors 15 60:-
Österberg, Elisabet Wilhelmina utack. i Stockholm 72:-

{Wästermarkens understödstagare:}

{månadsunderstöd}

Andersson, Anna Charlotta; änka Nyfors 21 120:-
Berggren, And. Erik Wästerm. 34 60:-
Eklöf Lotta Wästerm. 51 60:-
Ersson, Carin; änka Carl Joh:s torp 96:-
Larsson, Gustafva; änka Wästerm. 30 72:-
Larsson, Selma; hustru Wästerm. 32 120:-
Lundin, Clara; änka Wästerm. 4 60:-
Pettersson, Joh:a Sofia Eskilstuna 370 A. 146:-
Thunholm, A. G. Wästerm. 29 96:-
Ågren, Augusta Charlotta Björktorp 72:-

{Kommunens fattige, vårdade å andra platser:}

{å Nyköpings hospital:}

Fundberg, F. L. fr. Nyfors 200:75
Pettersson, Joh. Aug. fr. Nyfors 200:75
Ceder, G. A. fr. Skjulsta 200:75

{å Upsala hospital:}

Bågenholm, Lovisa hustru fr. Nyfors 200:75

{å Vadstena hospital:}

Molin, Teodor Ferdinand, fr Wästermarken 200:75

{vid Idiotanstalten i Strängnäs:}

Larsson, Lars Ludvig, fr. Löppinge 50:-
Larsson, Carl Erik fr Nyfors 115 50:-

{å Skolhemmet för blinda i Wänersborg:}

Ternström, Axel Gustaf från Nyfors 19 100:-
[MARG: 7257.75 (05 6209.75)
532 412
{7777:75 6621:75}
ökning 16,5 %}]

{Fattige, tillhörande främmande samhällen}

{från Stockholms stad:}

Andersson, Johanna; änka Nyfors 20 72:-
Andersson, Maria Sofia hustru Nyfors 4 84:-
Larsson, Matilda Tunafors 2. 84:-

{med omtvistad hemortsrätt:}

Sjögren, Ivar Vatgar Astley f 99 Nyfors 45 120:-

30.12.1905. pr år

{från Wästra Wingåkers socken:}

Berg; Carl Olof; Löppinge, f. 13/892 100:-

{från Mellösa socken:}

Jonsson, Carolina, Lindtorp 60:

{från Mora socken:}

Kumlin, Emma Laurentia 96:-
[MARG: 616]

[MARG: Halfårsunderstöd]

{§239}
Af änkan Christina Pettersson i Nyfors
N:o 69 framställd begäran om ett varaktigt hy-
resbidrag bifölls sålunda att hon för till-
fället beviljades 15 kronor, och skulle det vi-
dare understödet bero på närmare upplys-
ningar om hennes behof.

[MARG: Christina Pettersson}

{§240.}
Af hundskattemedlen beviljades ytter-
ligare:

till Knut och Anna Andersson, Nyfors 83, kängor;
till Astrid Carlsson i Nyfors 115: skor, och
till Georg Westerberg i Gustafsborg, rock.

[MARG: Kläder af hundskattemedel]

{§241.}
På därom framställd begäran be-
viljades en half famn barrved till hvar-
dera af änkorna Klara Brunstedt i
N:o 12 och Maria Svahn i N.o 81; och åtog sig
undertecknad ordförande att på lika vilkor
som förut leverera veden.

[MARG: Julved.]

{§242.}
Till tillsyningsman vid Tacktorp för
åren 1906 och 1907 utsågs undertecknad H. Persson.
Kvarstående under 1906 Herr J. Jonsson.

[MARG: Tillsyningsman]

{§243}
Till kassaförvaltare under år 1906 ut-
sågs undertecknad H. Persson.

[MARG: Kassaförvaltare]

{§244.}
Till vaccinationsföreståndare under år 1906 ut-
sågs Herr C. A. Thorild.

[MARG: Vaccinationsföreståndare]

{§245.}
Till kontrollant vid uppbördsstämmorna

30/12 05

under år 1906 utsågs Herr. C. S. Starck.

[MARG: Kontrollant]

{§246}
Följande julgåfvor till fattiggårdens
personal utdelades:

till föreståndaren och föreståndarinnan 50:-
till jungfrun Alvina Bengtsson 15:-

samt till följande hjon för visad flit un-
der året:

Anna Boqvist 5:-
[MARG: 5]
Hanna Frick 5:-
[MARG: 10]
Emma Rytterström 5:-
[MARG: 10]
Anna Augusta Svensson 5:-
[MARG: 10]
Carl Erik Gustafsson 3:-
Carl Oskar Gustafsson 3:-
Frans Oskar Pettersson 3:-
Oskar Andersson 3:-
[MARG: 5:]
L. Ringström 3:-
A. G. Fredriksson 3:-
C. A Timäll {3:-}
Kronor 106:-

[MARG: Julgåfvor]

{§ 247.}
Protokollet skulle justeras vid 1906
års första sammanträde.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt.
/Erik Laurén/
/W. Westergren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105083.

Personrelationer