Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1897

Anmärkning

{1897 30 Dec. vid Tacktorp}

Närvarande voro Herrar
J. Jonson, C Fahlborg, H.
Persson, C. Lindqvist
J. Korell samt undertecknad

§174
Uppå förslag af vederbörande
distriktsledamot Her C Lindqvist
beslöt Nämnden att skodon skulle
anskaffas åt enkan Westerbergs i
Gustafsberg, Nyfors, 2:ne skolbarn, hvar-
för kostnaden - skulle utgå
ur hundskattemedlen,hvar-
jemte uppdrogs åt distriktsle-
damoten att sätta beslutet i
verkställighet.

[MARG: {Skor åt Westerbergs}
{barn.}

§175
I enlighet med hvad reglimentet
föreskrifver beslöt nu Nämnden
inkalla hjonen för att
höra, huruvida de hade
några anmärkningar. att göra
mot inrättningen
eller dess föreståndare men
afhördes ej någon dylik an-
märkning.

[MARG: {Hjonens inkal
{lande}]

§176
På förslag af tillsyningsmän-
nen beslöt Nämnden att nu
som uppmuntringspengar till-
dela två kronor åt kreaturssköta-
ren Bergenholtz, en krona åt ved-
huggaren Magnusson, samt en Krona
åt köksbiträdet Anna Charlotta
Andersson eller tillhopa fyra
Kronor att utgå ur Kommu
nens Kassa

[MARG: {Uppmuntrings}
{pengar}]

{1897 30 Dec. vid Tacktorp}

§177
Sedan de i § 171 härofvan utsedde
ledamöterna utfört sitt uppdrag
med att göra en förberedande
granskning af inkomna an-
sökningar till lediga förestån
darebefattningen vid Tacktorp, före-
togs nu af Nämnden sjelfva valet
och enades samtlige dess när-
varande ledamöter om att välja
nuvarande arrendatoren Jonsson från
Laxå på grund af från båda
makarne företedde fördelaktiga
intyg om förut innehafda dyli-
ka platser, hvarjemte Nämnden
uppdrog åt Ordf. eller i händelse af
förhinder för honom åt någon af till-
syningsmännen att resa ned till
den valdes bostad i och för skrift-
lig uppgörelse genom vederbörligen
underskrifvet och bevittnadt kontrakt,
i 2:ne exemplar upprättadt i enlighet med i annonsen
föreskrifna ömsesidiga vilkor
och för öfrigt i enlighet med det
för nuvarande föreståndaren gällande
kontrakt.

[MARG: {Val av förestån}
{dare}]

§178
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph Jonson/
/C. A Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105082.

Personrelationer