Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1893

Anmärkning

{1893 den 30 December i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter, utom Herr A.J.
Korell,som lät anmäla förfall.

§231.
I ingifven skrift hade filaren C.A.
Santesson vid Thorsborg,i anseende
till stor familj,begärt efterskänkan-
de antingen af hälften af utskyldsbe-
loppet för år 1892 eller ock hela
detsamma;nämnden beslöt bifalla
framställningens förra del med vilkor
att detsamma inbetalas senast den
1 Mars nästkommande år.

[MARG:{C.A.Santessons
utskylder}]

§232.
Beträffande restlängden å vid innevaran-
de års första uppbördsstämma oguldna
1892 års Kommunalutskylder till Fors
Socken beslöts,att förnyad handräckning skall
göras för utfående af de åkaren
Aug Larsson för Grindstugan N:ris 25&27
påförda utskylder samt att åtgärder
skola vidtagas för f Soldaten And-
Gustaf Anderssons Palms försättande i
Konkurs för oguldna utskylderna 4:83.

[MARG:{Resterande utskylder}]

§233
För avgifvande af förklaring föredrogs en-
ansökning från Kommunalstämman i
Jäders Socken med yrkande att förre
drängen Johan Alfred Andersson måtte
för nästkommande år mantalsskrifvas
i Fors Socken;och beslöt nämnden
lemna ordföranden i uppdrag att bestrida
bifall till den gjorda framställningen

[MARG:{J.A.Anderssons
mantalsskrifning}]

{1893 den 30 December i Sockenstugan}

§234.
Uppå framställning beslöts att till fa-
briksarbetaren C.G.Anderssons i Lorents-
berg B. son Axel,12 år gammal,skall
anskaffas 1 par skor,för hvilka
kostnaden utgår af Hundskatte-
medlen

[MARG:{Skor åt barn}]

§235.
I fråga om mantalsskrifningen för
nästkommande år beslöt nämnden,
efter uppdrag och bemyndigande af
Kommunalstämman,att framställ
ning skall göras om öfverflyttning
från Fors Socken till vederbörande
Kommuner af följande personer,nemligen

enkan Mathilda Lönnqvist f.1842
med sonen Knut f 1885 till
Eskilstuna N:o 232

Volontären Erik Hjalmar Bagislaues
Rylander,född 70 20/9 med
hustru född 70 och son Erik,f 93
till Honken vid Karlsborg.

Pigan Inga Maria Jonasdotter f 1875
till Bokbindare Nilsson vid Köpman-
gatan N:o 39.

[MARG:Betyg uttaget]

Mjölnaredr.A.E.Karlsson f 54
hustru född 58 samt Barnen Hulda
f.83,Ida 85 och Hildur 92 vid
Persberg i Kloster Socken

[MARG:Betyg uttaget]

f.d.Statdräng C.A.F.Sunding f.62 4/4
hustru 61 samt dotter Ester f.90
vid Edet i Husby Rekarne för
samling

{1893 den 30 December i Sockenstugan}

Arb.Carl Johan Hasselmark f.61
hustru f.63 samt Barnen Beda f 83,
Carl,f.87,Tilda f.90 och Otto
f 93 till Lindersnäs i Kloster S:n

[MARG:Betyg uttaget]

Pigan Syster Agnes Johansdotter 72 till
Eskilstuna N:o 99

[MARG:Betyg uttaget]

Pigan Johanna Albertina Blom f.73
till Kloster Socken

[MARG:Betyg uttaget]

Pigan Clara Flodin f.1870 med
Barnen Ernst f 91 och Carl F 93 till
patron Walfrid Andersson vid Sundbyvik
i Tumbo Socken

Brita Sofia Carlsdotter f.1828 till
Eskilstuna N:o 257 B.

Enkan Lotta Olsdotter,f.1836 till
Eskilstuna gården N:o 392 i L.P.Hans-
sons gård.

dottren Augusta Olsdotter f.76 till
Rosenborg i Kloster hos Hästhandlanden
O.Carlsson

Pigan Clara Ahlin till Lund i Wallby
Socken.

fabriksarbetaren C.G.Westerstål f 74
till Sala hos Styffadren D.Bodin

Maskinarbetaren C.A.Åsberg,f.73 20/10
i Eskilstuna 240 hos trädgårds-
mästaren Norström

Dräng Erik Larsson,f.77,till Axnäs
i Ärila Socken

Dräng Carl Andersson,f.77,hos
E.Andersson vid Lund i Wallby Socken

Smedsarb.C.E.Pettersson f.66 14/9 h.64
samt barnen Carl 90 och Sixten 93
till Eskilstuna 346

[MARG:Betyg uttaget]

{1893 den 30 December i Sockenstugan}

Arb.Carl Richard Lundqvist f 65 h 57
samt barnen Lydia f.90 och Frida f.93
till Hedemora i Ärila Socken

Dräng Carl Otto Brostedt till Långa
Raden i Kloster Socken

[MARG:{Mantalsskrifningen}]

Som ofvan

/A Svedin./

justeradt

/Sig,Stark./
/A.J.Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105081.

Personrelationer