Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 augusti 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 augusti 1902

Anmärkning

{I Sockenstugan den 30 Augusti 1902.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter utom
Herrar Hyltén-Cavallius och Lindhé,
båda frånvarande med godkändt förfall.

{§111.}
För Johanna Sofia Pettersson, som på egen
begäran en tid varit intagen vid Tacktorp men
icke kunnat förmås att stanna derstädes, hade
lasarettsvård erfordrats och ansvarssedel måst
utfärdas; denna åtgärd gillades af Nämnden,
som tillika beslöt att hon efter hemkomsten
från lasarettet får behålla sitt gamla understöd
4 kronor i månaden.

[MARG: Johanna Sofia Pettersson]

{§112.}
För Nämnden företrädde enkan Anna
Carolina Wallin, född den 17 December 1860, och boen-
de i Nyfors N:o 21, och begärde understöd för tre barns
skolgång. Med anledning deraf bevil-
jades hon tillsvidare ett understöd af 8 kronor
i månaden, hvarjemte distriktsledamoten
bemyndigades anskaffa kläder och skor till
barnen i mån af behof, att ersättas af hundskattemedlen.

[MARG: Anna Carol. Wallin]

{§113.}
För Nämnden företrädde sliparen Aug Wilhelm
Lindberg, född 1861, från Eriksdal och anhöll om
hjelp till sig och familjen, bestående af hustru
och 4 minderåriga barn, enär han, som
varit sjuk sedan 24 sistl. April, ej mäktade
försörja dem och hustrun äfven vore sjuklig.
Med anledning deraf beviljades han ett under-
stöd af 10 kronor i månaden, hvarjemte di-
striktsledamoten bemyndigades anskaffa skodon
till barnen i mån af behof, att ersättas af hundskattemedel.

[MARG: A. W. Lindberg.]

{§114}
A. F. Cederlund i Tunafors 34 hade från fattig-
gården mottagit Hanna Fricks flicka för att för-
sörja henne tills hon konfirmerats; och uppdrogs

30/8 02

åt vederbörande distriktsledamot att tillse
att hon på kommunens bekostnad nu blefve
ordentligt uppklädd, hvarefter fosterföräldrar-
ne sjelfva finge sedermera derom draga
försorg.

[MARG: Hanna Fricks flicka]

{§115.}
I §103 här ofvan omnämnda enkan
Brita Åkerlund hade nu aflidit, hvadan
Nämnden beviljade sökt begrafningshjelp
med 15 kronor, att återsökas af Floda socken

[MARG: Brita Åkerlund
fr. Floda, död.
{§147}]

{§116}
På tillsyningsmännens förslag beslöt
Nämnden att låta inköpa 40 st filtar
till fattiggården; och uppdrogs åt tillsy-
ningsmännen att verkställa upphand-
lingen. Samtidigt beslöts att, i enlighet
med kommunalstämmans beslut, infor-
dra anbud å leverans af en del förnödenheter
såsom mjöl, gryn, kaffe (åtföljdt af prof,) socker,
sirap, sill, salt, såpa, soda och fotogen,
till nästa sammanträde, att då pröfvas,
för tiden 1 Nov. 1902 - 1 Maj 1903.

[MARG: Förnödenheter till
Tacktorp.
{§128}]

{§117}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/Sig, Starck./
/J, E, Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 augusti 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105080.

Personrelationer