Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 april 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 april 1904

Anmärkning

{I Prästgården den 30 April 1904.}

Närvarande: Nämndens ledamöter utom Herrar
Hyltén-Cavallius, Lindhe och Lindberg,
hvilkas förfall godkändes. I stället
för den sistnämnde deltog supple-
anten Herr P. G. Englund.

{§45}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes utslag
af den 31 nästl Mars med åläggande för Kjula socken
att ersätta Fors socken med 4 kronor utgörande för
halfva Juni månad 1902 utgifvet understöd till i §135
af 1903 års protokoll senast omnämnda Alma Karlsson.

[MARG: Alma Karlsson
fr. Kjula
Räkn 19/7 04]

{§46}
Föredrogs och lades till handlingarna K. Kammarrättens
utslag af den 23 sistl. Februari hvarigenom Fors sockens
besvär öfver Länsstyrelsens i §19 af 1903 års protokoll om-
nämnda utslag ang. Maria Charlotta Rubberts hemorts-
rätt i Fors socken ogillats.

[MARG: Maria Rubbert]

{§47}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af 19 dennes med
åläggande Fors socken att öfvertaga i §104 af 1904 års protokoll
omnämnda Maria Elisabet Olsdotters i Säby socken försörj-
ning. Då emellertid styrkts att hon vistats i Dingtuna
socken under sådana omständigheter, att hon enl fattig-
vårdsstyrelsens åsigt bort förvärfva hemortsrätt därstädes,
skulle utslaget öfverklagas.

[MARG: Maria E. Olsdotter
i Säby.
§27/06]

{§48}
För enkan Maria Lidströms i Nyfors N:o 38 13-årige
son Adolf hvilken legat på lasarettet sedan den 25
sistl. Mars skulle ansvarssedel utfärdas.

[MARG: Lasarettsvård
åt Ad. Lidström]

{§49}
Åt hustru Ingeborg Eugenia Söderlund, i Tunafors
N:o 19, som är sjuklig och hvars man fullgör sin värn-
plikt, beviljade Nämnden ett tillfälligt understöd för Maj
månad af 15 kronor, och skulle fortsatt understöd be-
viljas efter distriktsledamotens undersökning af
behofvet. [Behöfs fortf.]

[MARG: Ingeb. E. Söderlund]

30/4 04.

{§50}
För Nämnden företrädde hustru Anna Johansson från
Nyfors N:o 45 och anhöll om bidrag till hyran enär man-
nen sedan 11 veckor varit sjuk å lasarettet (frisäng) och
hon som äfven var sjuklig ej mäktade försörja sig och tre
minderåriga barn, 13,
7 och 4 år gamla. Godkännande ett af distriktsledamo-
ten utbetalt understöd af 5 kronor beslöt Nämnden
att hon tillsvidare, under det mannen är sjuk, skall
erhålla ett understöd af 10 kronor i månaden.

[MARG: Anna Johansson
Nyfors 45.]

{§51.}
För Nämnden företrädde enkan Elin Malmgren från
Nyfors N:o 69, född 23/1 1876, och begärde hyresbidrag enär hon
ej ensam mäktade försörja sig och tre barn, 5, 4 och 1½
år gamla. Med bifall till hennes begäran beslöt Nämnden
att hon skulle erhålla 8 kronor i månaden att utgå fr. 1 Maj.

[MARG: Elin Malmgren
fr. Nyfors 69.]

{§52}
För Nämnden företrädde arbetaren Lindblom i Kolsta
och begärde hjälp till 13 årige Ernst Hjalmar Flodins (f. 28/7 91)
försörjning enär modern som vore bosatt i Stockholm
och numera gift med en person vid namn Robert Öhlin,
Tjärhofsg. 37 n. b., ej betalade öfverenskommen fosterlega.
Med bifall till hans begäran beslöt Nämnden tilldela honom
6 kronor i månaden att utgå från 1 Maj och återsökas af
Stockholms stad.

[MARG: Ernst Hj. Flodin
fr. Kolsta, tillh Sthlm.
{§83}]

{§53}
För Nämnden företrädde hustru Eriksson från Nyfors 79
och anhöll om hjälp enär mannen Carl Erik, född 1842, bru
tit ena benet och därför oförmögen att arbeta. Med bifall
till hennes begäran tilldelades familjen 15 kronor i hvardera af
månaderna Maj och Juni.

[MARG: Carl Erik Eriksson
fr. Nyfors 79
{§106}]

{§54}
Hustrun Elin Qvarnström från Wästermarken N:o 41, f. 5/5 80,
företrädde och begärde hjälp under den tid mannen Albert
Ferdinand Qvarnström på kommunens bekostnad åtnjuter
sanatorievård (§114/03). Men då hon, som har ett årsgammalt
barn att försörja, får lyfta mannens sjukhjälp 5 kronor i veckan,
ansåg Nämnden sig icke på annat sätt kunna bifalla
hennes begäran än att hon tilldelades ett tillfälligt understöd af 5 kr.

[MARG: Elin Qvarnström
Västermarken 41.
{§88}]

30/4 04

{§55}
Af låsarbetaren Erik Albert Eklund från Nyfors 102 hade
begäran framställts om bidrag till bekostande af sjukvård
(ljusbehandling) för hans hustru, hvilken är behäftad med
lupus, å St. Görans ljusinstitut i Stockholm, hvilken behand-
ling skulle kosta 80 kr. för första och 70 kronor för hvarje föl-
jande månad, utom bostad och kost. Och beslöt Nämnden
förskottera kostnaden för ljusbehandlingen med skyldighet
för Eklund, dels att själf bekosta hustruns vistelse i Stock-
holm, dels ock, då han det kunde, i någon mån åter-
gälda kommunens blifvande kostnader för hustrun.

[MARG: E. A. Eklund
Nyfors 102.]

{§56}
Från Eskilstuna stad hade ingått erkännande om
skyldigheten att försörja i §22 omnämnda Clara Eriksson,
hvars försörjning staden själf öfvertagit, hvadan, då er-
sättning för utgifna understödet erhållits, målet nedlagts.

[MARG: Clara Eriksson
fr. E:tuna]

{§57}
Af understödstagaren ur Rothoffska fonden L. G.
Carlsson-Wallin framstäld begäran om förhöjning i
understödsbeloppet bordlades tills vidare.

[MARG: L. G. Carlsson-Wallin
bordlagdt]

{§58.}
Enkan Stina Lundqvist från Wästermarken N:o 41,
född år 1821, 11/10, begärde understöd ur Rothoffska fonden
enär hon var född å Rothoffs egendom och hennes
syskon voro understödstagare. Och ehuru hon icke
vid Bergsrådet Rothoffs död var bosatt å dennes egen-
dom, utan å Wästermarken, ansåg dock Nämnden
att hon borde erhålla understöd ur nämnda
fond, hvilket äfven beviljades henne med 50 kr.
årligen, att kvartalsvis utgå från den 1 dennes.

[MARG: Stina Lindberg
und. ur. Roth. fonden]

{§59.}
Nämnden godkände ordförandens åtgärd att hafva
utfärdat ansvarssedel till lasarettet för flickan Eva
Lundborg från Nyfors N:o 45.

[MARG: Lasarettsvård för
Eva Lundborg]

{§60}
Likaledes godkändes dylik åtgärd beträffande Gustaf
Tillström från Lundby; och skulle kostnaden härför ta-
gas af lasarettsfondens medel.

[MARG: Lasarettsvård för
G. Tillström
(Las. fonden)]

30/4 04.

{§61}
Äfvenledes godkändes ordförandens åtgärd att
utfärda ansvarsförbindelse för Oskar Eckerbergs
i Nyfors 81 vård å Sabbatsbergs sjukhus i Stock-
holm. Första månadens afgift skulle af E. själf betalas.

[MARG: Sjukvård för
O. Eckerberg]

{§62}
Vid Skjulsta hade af fjärdingsmannen omhänder-
tagits sinnesrubbade Carl Johan Eriksson, född 14/4 1875
i Fläckebo, som på läkarens förordnande den 13 ds intagits
vid fattiggården och där tillfrisknat så att
han den 21 dennes kunnat utskrifvas. Då han
enligt uppgift blifvit för år 1903 mantalsskrifven i
Sala stad, Hyttgatan 16, beslöts af denna stad
återsöka kostnaden för hans vård med 8 kronor,
skjuts 4:50 och läkarearvode 3 kr; eller tills. 15:50.

[MARG: Carl Joh. Eriksson
fr. Sala
{§84}]

{§63}
I §41 omnämnde skomakaren O. Pettersson
vid Lilla Lugnet under Stenby hade begärt att blif-
va intagen vid fattiggården enär han af ålder
och skröplighet ej längre kunde reda sig; och
blef denna hans begäran af Nämnden bifallen.

[MARG: O Pettersson, Stenby
till Tacktorp
{§119}]

{§64.}
Åt vederbörande distriktsledamöter upp-
drogs att efter pröfning af behofvet anskaffa
kläder och skodon till Enkan Lindbergs i Nyfors
N:o 88, barn, och skodon till Ture Larsson i Wästermark. 30
att ersättas af hundskattemedlen.

[MARG: Kläder af hundskatte-
medel.]

{§65}
Nämnden godkände af ledamoten Laurén
vidtagna åtgärder till anskaffning af kläder
och skodon åt tvänne från Tacktorp utackorderade
flickor, Gerda Svensson och Elin Jonsson, hvilka
i år konfirmerats.

[MARG: Kläder till nattvards-
ungdom.]

{§66}
Åt ledamoten Laurén uppdrogs att efterhöra
huruvida och på hvilka vilkor plats på Hemmet för
obotligt sjuka, i Flen, kunde beredas åt Hanna
Björk från Nyfors N:o 45, i hvilket fall fadern Björk
förklarat sig villig afstå från sitt understöd.

[MARG: Hanna Björk
plats å sjukhem]

{§67}
Till vederbörande distriktsledamöter öfver-
lämnades för granskning 5 st barnmorskeräk-
ningar å verkstälda förlossningar.

[Förlossningskostnad]

{§68.}
Den vanliga inspektionen å socknens
slagterier med flera platser beslöts skulle
äga rum fredagen den 13 Maj kl 2 e. m. och
verkställas af ordföranden samt Herrar Lau-
rén, Starck och Thorild, med Herrar Larsson
och Englund såsom ersättare. Stadens
hälsovårdstillsyningsman skulle härom un-
derrättas ifall han önskade medfölja.

[MARG: Hälsovårdssyn]

{§69}
Protokollet skulle justeras nästa samman
träde.

[MARG: Protokollet]

/H. Persson/
Som ofvan

Justeradt
/Sig; Starck./
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 30 april 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105079.

Personrelationer