Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 3. Juni 1899.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
med undantag af Löjtnant
H. Lindhé, hvilken anmält
laga förfall samt A. J. Ko-
rell, som ej hunnit till
sammanträdet kallas.

{§.68.}

Med anledning af nu uppläst proto-
koll, hållet vid den helsovårdssyn Nämn-
dens dertill utsedde ledamöter företagit
den 1. dennes, beslöt utfärda följande
förelägganden:

{för Handlanden E. Åselius i Eskilstuna}

att, vid vite af Tjugu kronor, hafva före
den 10 innevarande Juni med jord täckt
den hög af latrin som vid synen fanns
upplagd å en af honom arrenderad
ega af Gredby hemman, belägen strax
vester om Eskilstuna stads epidemiska
sjukhus;

{I Sockenstugan den 3. Juni 1899.}

att, vid enahanda vite, ej uppläg-
ga latrin å nyssnämnda ega under
sommarens lopp;
samt att vid den så kallade Gred-
by gård låta under den varmare års-
tiden desinficiera spillningen under
afträdet med kalk och torfmull.

{för Fabrikör L. F. Ståhlberg vid Stålfors:}

att i det afträde, der kärlen stå på
marken, före den 30. dennes anskaffa tätt
underlag till kärlen.

{För Handlanden Hj. Ahlström vid Skjulsta:

att före den 30 dennes låta till lämp-
ligare plats flytta ett svinhus, som nu är
sammanbygdt med ett af boningshusen.

{för Enkan Edla Johansson i Flacksta}

att före den 30. dennes hafva skrapat,
rengjort och med ljus oljefärg målat väg-
gar och dörrar inne i slagteriet samt
anskaffat så långa krokar att köttet
vid upphängning är fritt från väggen,
äfvensom att hafva såväl öfriga loka-
ler för slagt, korftillverkning och förvaring
som ock dervid använda pannmurar
och kärl väl rengjorda, allt vid vite af
Tjugu kronor; och kommer Nämnden, om
dessa ålägganden ej uppfylles, att med
till buds stående strängaste medel förhin-
dra den helsovådliga korftillverkningen.

{för Arbetaren C. B. Svedin vid Carlsborg å}
{Lundby egor:}

att före den 30. dennes rengöra platsen
omkring och under afträdet, fylla spill-
ningsgropen med jord samt antingen till
afträdet anskaffa kärl, stående på tätt un-
derlag, eller flytta afträdet till annan lämp-
lig plats å tomten, så att obehag ej vållas

{I Sockenstugan den 3. Juni 1899.}

närboende grannar.

{för Skomakaren P. J. W. Löfgren, Lundbystugan:}

att ställa sig till efterrättelse hvad syne-
männen förständigat honom.

{för Smeden C. W. Hjerpe, Gredbylund:}

att före den 30. dennes hafva till lämp-
ligare plats flyttat ett honom tillhörigt
afträde, hvilket genom nya landsvägens
upptagande kommit att bli stående om-
kring 5 meter från vägkanten.

[MARG: Helsovård]

{§69.}
Att mot ersättning ur kommunens
kassa för sig och biträde verkställa delgifning af ofstående
förelägganden för Åselius, Ståhlberg, Ahl-
ström och Enkan Johansson åtog sig Herr
C. A. Thorild. Svedin och Löfgren skulle af
Herr O. Eriksson och Hjerpe af Majoren
C Hyltén-Cavallius delgifvas Nämdens be-
slut.

[MARG: Delgifning.]

{§70}
Att den 10. och 30. dennes förrätta
eftersyn och tillse att här ofvan gif-
na förelägganden fullgjorts utsågos
Herrar C. A. Thorild och J. E. K. Widlund
hvarjemte Herrar C. A. Borgström och J. E.
K. Widlund skulle den 5 dennes in-
spektera Enkan Johanssons slagteri i
Flacksta.

[MARG: Eftersyn]

{71.}
Åt Herr C. A. Borgström uppdrogs
att vid Provinsialläkarens inspektion i
Nyfors fästa dennes uppmärksamhet
på det förhållandet vid Gredby gård att
afträdet ligger tätt invid stadens Tullgata.

[MARG: Afträdet vid
Gredby gård]

{§72.}
Delgafs Nämnden Konungens Befall-
ningshafvandes i Södermanlands län ut-

{I Sockenstugan den 3. Juni 1899.}

slag den 27. nästlidne Maj med åläggan-
de för Fors socken att ersätta Stockholms
Stads HelsovårdsNämnd för i § 47 här ofvan omnämnda Carl Sven Lars-
sons transport till sjukhus och begrafning,
hvilket utslag på förut angifna grunder
skulle öfverklagas.

[MARG: Utslag ang Carl
Sven Larsson fr.
Stockholm]

{§73.}
Delgafs Nämnden Konungens Befallnings
hafvandes i Sodermanlands län utslag den
24 nästlidne Maj med åläggande för Fors
socken att ersätta Eskilstuna stad för i § §
40,51 och 63 ofvan omnämnda hustru Petters-
son- Asp, hvilket utslag lades till hand-
lingarne.

[MARG: Hustru Pettersson-Asp]

{§74.}
Hilda Pettersson, 14 år gammal och inta-
gen vid Tacktorp, hade erbjudits tjenst så-
väl i Frönäs som i Torpa socken; och
beslöt Nämnden dertill gifva bifall, men
skulle hennes blifvande husbonde affor-
dras förbindelse, att flickan, innan hon
lemnade hans tjenst, blefve konfirmerad
samt försedd med två omgångar ordent-
liga kläder.

[MARG: Hilda Pettersson vid
Tacktorp, i tjenst.]

{§ 75.}
Till Nämnden hade anmälts att pigan
Anna Charlotta Hultman, skrifven hos Enkan
Edla Johansson i Flacksta, förde ett osed-
ligt lefnadssätt, och skulle skrifvelse med
anmälan härom tillställas Länsmannen R.
Lindeberg för vidare åtgärders vidtagande

[MARG: Anna Charl. Hultman
fr. Flacksta]

{§76.}
Hos Herr C. A. Lindqvist hade enkan
Svennander, boende vid Jägersberg i Nyfors, gjort
hemställan om hjelp till kläder åt sin fem-
årige son Frans. Med bifall härtill uppdrog
Nämnden åt Herr Lindqvist att gå i för-

{I Sockenstugan den 3. Juni 1899.}

fattning om anskaffning af kläder hvar-
till medel skulle tagas af hundskatten.

[MARG: Enkan Svenander
Jägersberg]

{§77.}
Att justera dagens protokoll utsågos Her-
rar Majoren C. Hyltén-Cavallius och
Handlanden C. A. Thorild.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105072.

Personrelationer