Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1891

Anmärkning

{1891. den 3 Juni i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samt-
lige ledamöter

§77.
Föredrogs för förklarings afgifvande fattig
vårds Styrelsens i Eskilstuna ansökning
rörande ersättning för fattigvård till
Sofia Ersdotter Pettersson Rudin; och
beslöt nämnden, då ett handlingarne bifo-
gadt läkarebetyg, vid frågans afgörande
utan tvifvel lärer komma att tillerkän
nas vitsord, gifva ordföranden i uppdrag
att i afgifvande förklaring anföra, att Fors
Socken icke lärer kunna undgå ersätta
det fördrade ersättningsbeloppet.

[MARG: {Sofia Rudin}]

§78
Föredrogs Kongl. Kammar Rättens utslag den
8 Sistlidne April, hvarigenom Instrument-
makaren Matts Norrström fått sig ålagdt
att, såsom fader till Johanna Kristina Petters-
sons dotter Almida Torborg, ersätta det af Fors
Sockens fattigvårdsStyrelse för henne ut-
gifna understöd; och beslöts, att frågan
om huru härmed skall förfaras skall
framdeles företagas, sedan utslaget vunnit
laga kraft.

[MARG: {Matts Norrström
o
Almida Torborg}]

§79.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 19 sistlidne
Maj, hvarigenom Fors Socken blifvit
ålagd att till Eskilstuna Stad utgifva
ersättning för Sjukvårdskostnad till
förre Gardisten, Sliparen Carl August Carlsson
Hedberg; och beslöts att från Eskilstuna

{1891 den 3 Juni i Sockenstugan}

Stads fattigvårdsStyrelse skall infordras
räkning, hvarefter ledamoten Westers-
son åtog att söka förmå Hedberg, som nu
har god arbetsförtjenst, att ersätta under-
Stödet, skolande utslaget bland Kommunens
handlingar förvaras.

[MARG: {Carl Aug Hedberg}]

§80.
Nämnden beslöt att kostnaden för Smeds-
arbetaren Sundvalls från Sommarviken be-
grafning skall utgå af Kommunens Kassa

[MARG: {A. V. Sundvall}]

§81
Ordföranden anmälde att enkan Selma
Wilhelmina Nyqvist, hvarom §72 i protokollet
här ofvan handlar, afsagt Sig fattigun-
derstöd hvadan hennes afförande till
Tacktorps fattiggård får tills vidare anstå

[MARG: {Selma V:a Nyqvist}]

§82
Sedan enkan Maria Josefina Sahlqvist efter
utskrifning från lasarettet blifvit till för-
Sörjning mottagen af en Sin måg Smeds-
arbetaren Alfr. Ericsson Skulle frågan om
hennes förflyttande till Tacktorps fattig-
gård få förfalla

[MARG: {Maria Jos Sahlqvist}]

§83
Som enkan Kristina Maria Sundqvist för
undergående af ögonoperation måst inta-
gas å Eskilstuna lasarett beslöt nämnden
att kostnaden härför Skall utgå af Kom-
munens Kassa.

[MARG: {Kr. Maria Sundqvist}]

§84.
Vid ånyo företagen behandling af det i §75
i protokollet afhandlade ärende rörande löne-
förhöjning åt föreståndaren vid fattigården

{1891 den 3 Juni i Sockenstugan}

beslöt nämnden i enlighet med komiterades
förslag och enlig föreståndarens framställning
att bevilja honom ett årligt lönetillägg af
50 Kronor per år att utgå från och med
den 14 sistlidne Mars.

[MARG: {Löneförhöjning
åt föreståndaren}]

§85
Förre egaren af Tacktorp hade begärt att
få köpa kakelugnen i nuvarande Slöjdstu-
gan samt kokugnen i förra köket eller nu-
varande visthusboden; och som dessa saker
äro för fattigården obehöfliga beslöts att de-
samma försälja till ett pris af tillsammans
30 Kronor, då Köparen skall ega Skyldighet
att medtaga dessa saker.

[MARG: {Försäljning af
saker}]

§86
Kronolänsmannen R. Lindeberg hade begärt
ersättning för utgifter för transporterande af
liket efter ett vid Skogstorp upphittadt
foster; Som modren till det upphittade liket
befunnits vara från Husby Socken beslöt
nämnden efter öfverläggning och efter Skedd
votering, med 6 röster mot 5, att hänvisa Krono-
länsman R. Lindeberg till Kommunal Nämn-
den i Husby Rekarne Socken, samt om er-
sättning der ej kan erhållas, åter företaga
frågan till ny behandling.

[MARG: {Transport af lik}]

§87.
Beslöts att följande hjon skola för näst-
kommande halfår erhålla följande under-
Stöd nemligen:

N:o 1, Brita Sofia Carlsdotter, för månad 4:50
N:o 8 Anna Charlotta Olsdotter Persson, den 1 Juli 4:
och flyttas sedan till Tacktorp

{1891 den 3 Juni i Sockenstugan}

N:o 9 Johanna Berglund, hyreshjelp den 1 april och
den 1 Oktob. 12:50
10. Sven Svenssons enka från Mesta, för mån 3:-
23 Adolf Boqvist för qvartal 12:50
25 Christina Charlotta Björklund, för mån 2:
29 Sofia Wilhelmina Bergendahl, för mån 12:
35 Christina Gustafsson i Marielund, för månad 3:
för qvartal 10:-
41 Augusta Olsson från Svartkällan, för månad
utbetalas den 1 Juli 3:
samt flyttas derefter till Tacktorp
42 C. R. Petterssons enka, för qvartal 12:50
49. Augusta Charlotta Ågren för månad 6:
Snickaren Johan Rudolf Lindberg från
Sommarviken, för qvartal 12:50

samt Barn:
N:o 18 Erik Albert Gillström, för månad 5:-
21 And Wilh Eman. Sjögren för månad 5:-
30 Anna Alfrida Persson för månad 3:-

samt från Westermarken
N:o 26 Maria Andersson, för månad 6:
27 Gustaf Olsson Bing för månad 4:
hvarjemte genom vederbörande distrikts
ledamot anskaffas 1 lakan
Enkan Carin Eriksson för månad 4:

samt främmande samhällen tillhöriga
38 Anna Cajsa Olsdotter vid Lindbacken
från Eskilstuna Stad, för månad 5
40. Pigan Ida Borgs son Frans Gun-
nar hos torparen Carl Persson
vid Werrestorp, tillhörande
Stockholms Stad, för månad 8

[MARG: {Underhåll åt
hjon}]

{1891 den 3 Juni i Sockenstugan}

§88.
Nämnden beslöt att nästa sammanträde
skall hållas vid Tacktorp Lördagen den
20 i denna månad klockan 4 eft. m. då
detta protokoll skall justeras

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A, Svedin/

Justeradt den 20 Juni 1891.
/Joseph. Jonson/
/Sig. Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105071.

Personrelationer