Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 januari 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 januari 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 3. Januari 1900}

Närvarande: Nämndens ledamöter undan-
tagandes Herrar O. Eriksson
och A. J. Korell, hvilka anmält
laga förfall samt Herr C. S.
Starck som ej blifvit till
sammanträdet kallad.

{§1.}
Efter till Nämnden gjord anmälan,
åtföljd af läkarebetyg, att Enkan Emma
Eriksson från Erikslund vore i behof
af lasarettsvård beslöts att utfärda an-
svarsförbindelse för kostnaden för hennes
lasarettsvård

[MARG: Emma Eriksson
fr. Erikslund;
lasarettsvård]

{§2}
På grund af Gillberga sockens fattig-
vårdsstyrelses bestridande att i § 162 under
föregående år i protokollet omförmälda
Enkan Anna Jansdotter egde hemortsrätt
i Gillberga samt förklarandens antyd-
ningar att någon person härstädes in-
talat Jansdotters son, arbetaren Erik Ersson
i Tallstugan, att begära fattighjelp, hade
för Nämnden inkallats nämnde Ersson,
hvilken vitsordade och underskref af honom till v. Läns-
man K. A. Petersson lemnad förklaring,
att det intyg, hvarå nämnda antydan
stödde sig, vore osunt; och skulle på-
minnelser i målet afgifvas med vid-
hållande af förut gjorda påståenden.

[MARG: Anna Jansdotter
fr. Gillberga.
p.m.]

[MARG: § 6/01]

{I Sockenstugan den 3. Januari 1900.}

{§3.}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse gjort ansökan om ersätt-
ning för den fattigvård Styrelsen måst till-
dela förre Sliparen Harald Leonard Wahlberg
hvilken hösten 1897 senast skulle vistats vid
Skjulsta; då emellertid anledning fans att
antaga det denna vistelse ej bort föran-
leda till mantalsskrifning skulle krafvet
efter af Herr J. Jonsson hållen undersök-
ning bestridas.

[MARG: H. L. Wahlberg
fr. Eskilstuna.
fattigv. bestr.]

{§4.}
Åt Hulda Lännström, från Tacktorp för närvarande
hos fördrängen vid Svallinge beviljade Nämn-
den, att ersättas af hundskattemedlen, ett par nya kängor.

[MARG: Hulda Lännström
fr. Tacktorp skor]

{§5}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde

[MARG: {Protokollet}

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C. Hyltén Cavallius/
/J, E, Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 januari 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105070.

Personrelationer