Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 december 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 december 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kom-
munal Nämnden i Fors´ socken
den 3 December 1872.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A K:son Leijonhufvud
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Lars Johan i Löppinge
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Per Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr C. J. Lundberg.
Herr L. F. Ståhlberg.

{§.1.}
Af Kommunalkassans medel skulle liquideras de ränte-
och andra utgifter, hvilka blifva erforderliga för socknens
skolhusbyggnader.

{§.2.}
Fabrikören L. F. Ståhlberg på Stålfors hade hos Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande i Länet anfört besvär
deröfver att, vid hållen kommunalstämma med Fors´ socken
den 29 sistlidne Oktober, uttaxering för kyrkans och
kyrkoherdeboställets reparation, beräknade att kosta
1129 rd 91 öre [Riksdaler]., beslutats ske efter fyrktal, istället för hem-
mantal; deröfver såväl Nämndens som Kommunal-
stämmans förklaringar infordrats.

På derom inom Nämnden gjord framställning, förklarade
Herr L. F Ståhlberg sig återkalla besvären, såvida socknen
ville förbinda sig att ersätta hans utgifter för besvären,
och anförde, att besvären icke blifvit anförda för
att tillskynda klaganden någon personlig fördel,
utan emedan besluten om kyrkans och prestgårdens
reparation, efter klagandens åsigt, fattats på
ett sätt hvarmed socknens rätta
fördel ej blifvit tillgodosedd.

Wid nämnda återkallande af besvären,
hade Nämnden ej annat att i saken anföra,
än att tillstyrka Kommunalstämman utbetalning
af besvärskostnaden.

{§.3.}
Herr Ordföranden tillkännagaf att vid upp-
sättningen af utgiftsförslaget för år 1873 hade
den oriktighet insmugit sig att för skrifma-
terialier och protokollsföring upptagits 125 rd,
istället för 100 rd, som vore den rätta summan.

Samma dag uppläst och Jus-
terat
/D. Hermelin,/

/Carl Joh; Lundberg/
/A, F Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 december 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105069.

Personrelationer