Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 december 1892

Anmärkning

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

N:de Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, O. Eriksson,
J. G. Andersson, Starck, Söderbäck,
Jonsson, Westersson och Thorild

§151
Mönstrades församlingens äldre fattig-
hjon, som ej äro intagna å fattig-
gården, och bestämdes underhållet
för nästkommande års första hälft
Sålunda:

{A.) Äldre hjon}
1:o Brita Sofia Carlsdotter, erhåller den
2 Januari 4:50
hvarefter understödet upphör, ock hon
i händelse af vidare understöd intages
å fattiggården

2:o Enkan Johanna Berglund, erhåller hyres-
hjelp efter 25 Kronor per år, den
1 April 12:50

3:o Sven Svensson enka erhåller den
2 Januari 3:-
och förflyttas, vid blifvande behof af
vidare understöd, till fattiggården

4:o Adolf Boqvist med familj erhåller i
hyreshjelp för qvartal 16:25
samt tyg till en klädning, hvilket an-
skaffas genom ledamoten Herr F. T.
Söderbäck; i öfrigt finnes om denna
familj beslutadt i §143 här ofvan.

5:o Christina Charlotta Björklund
erhåller för hvarje månad 2:-

6:o Sofia Wilhelmina Bergendahl er-
håller för hvarje månad 10:-

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

7:o Enkan Charlotta Haglund vid Carl Jo-
hanstorp, erhåller hyreshjelp den
2 Januari 12:50
hvarefter understödet upphör.

B) {Fattiga Barn.}
1:o Erik Albert Gillström hos enkan
Flack i Stenslund, för månad 5:-

2 Anders Wilhelm Emanuel Sjögren
hos Svarfvaren C. E. Lindfors vid Ols-
berg, för månad 5:-
och utbetalas Sista understödet den
1 Mars, emedan gossen fyller 15 år
i Mars månad

3:o Enkan Christina Gustafsson i Marie-
lund erhåller den 2 Januari 10:-
hvarefter understödet upphör

4:o Enkan Emma Charlotta Pettersson i
Erikslund erhåller den 2 Januari
hyreshjelp 12:50
hvarefter understödet upphör.

5:o Enkan Brita Carlsson vid Lundby
med sin vanföra dotter förflyttas
till fattiggården vid anmälan om
behof af understöd.

{C.) Westermarkens fattiga}
1:o Maria Andersson i Westermarken N:o 44
erhåller för månad 6:-

2:o Gustaf Olsson Bing i Westermar-
ken N:o 44 erhåller för månad 4:-

3:o Carin Ersson i Westermarken
N:o 2 erhåller för månad 4:

4:o Augusta Charlotta Ågren å f. d.
Björktorp, erhåller för månad 6:-

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

5:o Enkan Stina Andersson i Larslund
för månad 4:-

6:o Enkan Carolina Mathilda Svensson
i Westermarken N:o 3 erhåller för må
nad 3:-

dessutom erhålla till jul Maria
Andersson, Gustaf Olsson Bing, Carin
Ersson och Stina Andersson hvardera
en half famn ved.

D.) {Fattighjon från främmande samhällen}
a) {Eskilstuna Stad}
1:o Frans Aug Pettersson, i qvartalet 15:-

2:o Enkan Anna Lotta Eckerstedt
för qvartal till hyra 10
för månad 4:

3 Enkan Maria Christina Lindberg, Carl Joh. t. qvart 12:-

b) {Strengnäs Socken}
1:o Ida Wilhelmina Björling hos
torparen Björklund vid Skjulsta
för qvartal 12:50

c) {Vestra Vingåkers Socken}
1:o Carl Olof Fredrik Berg hos Korpral
A. F. Berg i Löppinge, för qvartal 24:-

Dessutom finnas följande Kommunens
hjon intagna å allmänna vårdan
Stalter:

{På Kristinehamns hospital}
Åkare Erik Larsson från Vegersberg

{På Nyköpings hospital}
Torparen Carl Johan Eriksson fr. Nystugan
Pigan Johanna Maria Carlsson fr. Brödraborg

{Vid Kungl. Blindinstitutet.}
Frans Magnus Johansson Carlsson från
Skjulsta

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

{Vid allmänna institutet för döfstumma}
Carl Daniel Scheler från Fridhem

{Vid Idiotanstalten i Strengnäs}
Calla Elisabeth Eriksdotter Carlsson från
Grindstugan N:o 47.

{Hos fattigvårdsStyrelsen i Nora}
Smedslärlingen Anders Gustaf Andersson
från Carl Gustafs Stad

[MARG: {Underhåll
till hjon}]

§152.
Nämnden delgafs ÖfverStåthållare
Embetets utslag den 3 sistlidne No-
vember hvarigenom Stockholms Stad
blifvit ålagd ersätta Fors Socken under-
Stöd som lemnats till arbetaren
Johan Erik Segelström; och beslöts
att, sedan utslaget blifvit delgifvet
Stockholms Stads fattigvårds
Nämnd, detsamma Skall bland
Kommunens handlingar förvaras
och förskjutna beloppet behörigen
uttagas.

[MARG: {J. E. Segelström
fr. Stockholm}

§153.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i Södermanlands län utslag
den 23 sistlidne November hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagd ersätta
Fors Socken fattigvårdskostnad för
enkan Anna Charlotta Eckerstedt;
och beslöts att utslaget skall bland
kommunens handlingar förvaras, och
förskjutna beloppet hos Eskilstuna
Stads fattigvårdsStyrelse uttagas
enligt räkning

[MARG: {Anna Charl. Eckerstedt
fr. Eskilstuna}]

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

§154.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 12 Sist-
lidne November, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta Fors Socken
fattigvårdsbidrag, som lemnats till
arbetaren Frans August Pettersson;
och beslöts att utslaget Skall bland
kommunens handlingar förvaras, samt
förskotterade beloppet hos fattigvårds
Styrelsen i Eskilstuna uttagas.

[MARG: {Fr. Aug. Pettersson
fr. Eskilstuna}]

§155.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshavandes i länet utslag den 15 Sist-
lidne November, hvarigenom Vestra Ving-
åkers Socken blifvit ålagd ersätta Fors
Socken understöd som blifvit tillerkändt
pigan Fredrika Sofia Bergs son Carl
Olof Fredrik; och beslöts att utslaget
Skall bland kommunens handlingar
förvaras, samt förskjutna beloppet
hos vederbörande fattigvårds Styrelse
uttagas.

[MARG: {C. O. F. Berg
fr. V. Vingåker}]

§156.
I sammanhang med det för enkan
Maria Christina Lindberg vid Carl
Johanstorp här ofvan beslutade hyres-
bidrag af 12 Kronor i qvartalet
beslöt nämnden, att, som bemälda
enka synes ega hemortsrätt i Eskils-
tuna Stad det för henne förskjutna
belopp Skall af bemälda samhälle
återsökas.

[MARG: {Maria Chr. Lindberg
fr. Eskilstuna}]

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

§157.
Nämnden beslöt att följande understöds
belopp skulle till julen utdelas
nemligen

Till Rothoffska Fondens understöds
tagare 4 Kronor till hvarje eller till
sammans 16 Kronor till

Sofia Jonsdotter vid Lagersberg,
Jonas Jonsson vid Svartkällan
Lars Jonssons enka vid Lagersberg och
Olof Ersson vid Kälby,

Till fattiga från Westermarken
4 Kronor eller tillsammans 12 Kronor
till hvardera af Maria Andersson,
Gustaf Olsson Bing och Carin Ersson;
och blefvo dessa belopp öfverlemnade
till vederbörande distriktsledamöter
att understödstagarne tilldelas.

[MARG: {Julpengar}]

§158.
Inför nämnden företrädde enkan
Christina Charlotta Olsson vid
Mosebacke och begärde dels ved
till julhelgen, dels ock ett par
Skor åt gossen Georg; efter
öfverläggning beslöt nämnden
bevilja ett par träskor till gossen
Georg samt i Stället för ved tre Kro-
nor kontant, som nu till enkan Olsson
öfverlemnades.

[MARG: {Chr. C:a Olsson}]

§159.
För sökande af tillstånd till idkan-
de af gårdfarihandel hade Gustaf
Albert Carlsson vid Kina begärt

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

nämndens betyg om vandel m. m.;
och beslöt nu nämnden att vitsorda
hans redbarhet och ordentlighet-
samt lämplighet för sådan rörelses
bedrifvande hvarom utdrag af
protokollet Skulle honom meddelas.

[MARG: {Gårdfarihandel}]

§160
För sökande af tillstånd till idkande
af gårdfarihandel hade Smidesarbe-
taren O. A. Holmström från Wester-
marken begärt nämndens betyg om
vandel m. m.; och beslöt nu nämn
den att vitsorda hans redbarhet och
ordentlighet samt lämplighet för
Sådan rörelses bedrifvande, hvarom
utdrag af protokollet Skulle honom
meddelas.

[MARG: {Gårdfarihandel
O. A. Holmström}]

§161.
Nämnden beslöt befullmäktiga dess
ledamot Herr Godsegaren S. Persson å
Lagersberg att vid alla Kyrko- och
KommunalStämmor med Fors Socken
för nästinstundande år 1893 samt
alla andra allmänna sammanträden
under samma år eller de tillfällen då
Sådant annars kan komma i fråga föra
talan för och utöfva rösträtt för
den under Kommunal Nämndens för
valtning stående fattiggården Tacktorp;
hvarom protokollsutdrag skall
honom meddelas.

[MARG: {Rösträtt för
Tacktorp}]

§162
Företogs val af tillsyningsman vid

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

fattiggården efter godsegaren S. Persson
å Lagersberg, Som efter två års tjenst
göring i denna egenskap nu är
i tur att vid årets Slut afgå; och
blef nu Herr S. Persson återvald för
en tid af ytterligare två år, från
och med år 1893 års ingång.

[MARG: {Tillsyningsman}]

§163
Ordföranden anmälde, att han för
Calla Elisabeth Eriksdotter Carlsson sökt
bidrag af Malmö Barnhusfonds me-
del för hennes vistande vid idiotan-
stalten i Strengnäs och af samma
fond för Carl Daniel Schelers vistan
de vid döfstummeinstitutet, samt
af Landstingets medel för samme
gosses vistande vid bemälde insti-
tut och Frans Magnus Johansson
Carlssons vistande vid Blindin-
stitutet.

[MARG: {Bidrag af medel}]

§164.
Jemlikt beslutet i §93 i proto-
kollet här ofvan Skulle kostnaden
för Augusta Olssons vårdande å
lasarettet utgå af Kommunens
kassa med 53 Kronor 10 öre.

[MARG: {Augusta Olsson}]

§165.
Nämnden beslöt att 1892 års
Kommunalutskylder Skulle beva-
kas i gårdsegaren C. T. Hartins
vid Härads Rätten anhängig-
gjorda konkurs.

[MARG: {C. T. Hartins konkurs}]

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

§166.
Beslöts att sjuke Smidesarbetaren
Lars Hammarlund skall intagas å
fattiggården till vård och underhåll;
huruvida kostnaden härför Skall
af annat samhälle återsökas Skall
bero på vidare utredning om hans
hemortsrätt.

[MARG: {Lars Hammarlund
fattiggården}]

§167.
Beslöts att sjuke Smidesarbetaren
Lars Larsson från Solbaddet skall tills
vidare intagas å fattiggården, hvaremot
framställningen om gäldande af
kostnaden af kommunalKassan af hans
lasarettsvård blef af nämnden afsla-
gen, skolande det på ordförandens pröf
ning bero om denna kostnad Skall
af kommunens medel gäldas.

[MARG: {Lars Larsson
fattiggården}]

§168.
Anmäldes att sedan Anna Bern-
hardina Strömberg, hvarom förmäles
i §150 här ofvan, icke kunnat vår-
das hos Olof Carlsson i Flacksta, der
hon först blifvit inackorderad, hon
från och med den 1 dennes blifvit in
tagen vid fattiggården.

[MARG: {Anna Bernh:a Strömberg
fattiggården}]

§169.
Beslöts gifva ledamoten Herr S.
Persson i uppdrag att åt Sängliggande
enkan Carolina Ferm vid Solbaddet
anskaffa linne, hvaremot begäran
om fortfarande understöd ej kunde
bifallas.

[MARG: {Carolina Ferm
fr. Solbaddet}]

{1892 den 3 December i Sockenstugan}

§170.
Nämnden beslöt att enligt reglementeti
föreskrift sammanträda vid Tacktorp;
och bestämdes detta sammanträde Skola
ega rum vid Tacktorp Lördagen den
17 i denna månad kl. 3 eft. m.

[MARG: {Sammanträde
vid Tacktorp.}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/Sig, Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105068.

Personrelationer