Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1888

Anmärkning

{1888 den 20 Oktober}

N:de: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, A. G. Anders
son, C. O. Jonsson, O. Eriksson,
C G. Bergstedt och C. G. Pettersson
samt senare A. P. Andersson.

§129.
Upprättades följande förslag till Stat för
nästkommande år:

{Utgifter.}
Till fattigvården, förslagsvis 5200:-
Till Helsowården 100:-
Lön till Barnmorska, läkare 100:
Lön till Fjerdingsman o Brandrotemästare 230:-
Ränta och amortering af jernvägsskulden 900
[MARG: Till bokhylla o kassaskåp]

Skrifmaterialier och protokollsföring 100
Jura Stolae till pastor o för prestuppbörden 200:
För uppbörd af Kommunalutskylder 200:-
Till oförutsedda behof 720 7750:-

{Inkomster}
Beräknad Behållning 1000:-
Af Eskilstuna Stad för Westermarken 250:-
[MARG: Bränvin och hundskatt]

{Uttaxering}
Till fattigvården
29500 fyrkar à 17 öre 5015:-
Till Öfriga behof
29500 fyrkar à 7 öre 2065:-
= 7080:-
Beräknad afkortning 580.- 6500:- 7750:-

[MARG: {Staten}]

§130:.
Till Nämnden hade ingifvits en så lydande
skrift: "Till Kommunal Nämnden i Fors Socken

{1888 den 20 Oktober}

På grund af 11§ i Kongl. Maj:ts Nådiga För
ordning, angående minderåriges användande i
arbete vid fabrik, handtverk eller annan handte
ring, så får jag anhålla, att Kommunal Nämn-
den torde bevilja mig, att utsträcka arbetsti-
den för arbetare under 18 år till klockan 8 efter
middagen, under 4 veckors tid, räknat från
den 22 Oktober 1888. Ståhlfors den 20 Ok-
tober 1888. /L. Fr. Ståhlberg/".

Efter uppläsandet häraf beslöt nämnden,
som anser en arbetstid af 10 timmar om
dagen för ynglingar mellan 14 och 18 år samt
i en instängd fabrikslokal vara fullt till-
räcklig och icke utan men för ynglingarnes
helsa kunna utsträckas, att afslå den gjor-
da framställningen.

Emot beslutet reserverar sig undertecknad
ordförande.

Ehuruväl hvad nämnden anfört kan såsom
allmän regel få anses, finner jag dock under de
anförda förhållandena, dels att dessa minder-
åriga arbetare godvilligt ingå på arbetstidens
utsträckning till angifna tid, dels att denna
utsträckning ifrågasatts under en årstid, då
i alla händelser tillfälle till vistande i fria
luften under fritiden saknas, dels ock att
denna utsträckning ifrågasatts under endast
fyra veckor, att nämnden saknat tillräck-
liga Skäl och icke bort motsätta sig en
fabriksidkares önskan att efter ett flerårigt
Stillastående i affärerna tillgodogöra sig
fördelarne af tillfälle till ökadt arbete,

{1888 den 20 Oktober}

då sådant förefinnes, så mycket heldre som
fabriken genom oförmåga att genom utsträckt
arbetstid betjena sina kunder kan löpa
fara att i en framtid förlora en del af
dem.

[MARG: {Stålfors}]

§131.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde Onsdagen
den 31 dennes efter Slutad ordinarie Kom-
munalStämma.

[MARG: {Protokoll o
sammanträde}]

Som ofvan
/A. Svedin/

/C. H. Bergstedt/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105062.

Personrelationer