Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1887

Anmärkning

{1887 den 29 Oktober}

N:de: Svedin, Bergstedt, S. Persson,
A. P. Andersson, A. G. Andersson,
F. Persson, C. O. Jonsson, O. Eriks-
son och C. G. Pettersson.

§83.
Föredrogs en ansökning om ersättning af 3 Kr
45 öre för Smedsarbetaren Oskar Lorentz Niko-
laus Lagerlunds förplägning å Kong Carl
Johans ArbeidStiftelse i Trondhiem; men
då berörde Lagerlund, som uppgifvits hafva
arbetat å Th. Carlssons Grepfabrik och
Stålfors Kniffabrik, icke,så vidt ut-
rönas kunnat, varit inom Fors Socken
boende eller mantalskrifven, beslöts
att bestrida krafvets befogenhet.

[MARG: {O. L. N. Lagerlund}]

§84
Uppå hemställan af vederbörande distrikts
ledamot beslöts, att enkan Maria Jons-
dotter skall få inflytta i fattighuset, eme-
dan hon i sin nuvarande bostad i Spång-
Stugan på Kohlsta egor saknar nödig vård.

[MARG: {Fattighuset}]

§85
Beslöts att detta protokoll skall juste-
ras vid nämndens nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 26. Nov. 1887.
/C. H. Bergstedt/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105061.

Personrelationer