Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 november 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 november 1890

Anmärkning

{1890 den 29 November}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, J. G.
Andersson, Korell, P. G. Andersson och
A. P. Andersson samt Josef Edv Jonsson

§136.
Som i §91 i protokollet här ofvan omnämnde
Carl Jansson från Ärila Socken befunnits icke
kunna vårdas tillsammans med öfriga hjonen
vid Tacktorp, hvartill på senare tid jemväl
kommit att han visat ett hotfullt uppföran-
de mot öfriga hjon, så beslöt nu nämnden
gifva ordförande i uppdrag meddela fattig-
vårds Styrelsen i Ärila, att ofvanberörde
Carl Jansson skall hemtas från Tacktorp.

[MARG: {Carl Jansson
fr. Ärila}]

§137.
Enkan Johanna Larsson i Larslund företrädde
och anhöll om kläder åt sina 2 äldsta
barn; och åtog sig ledamoten A. P. Andersson
att undersöka förhållandet samt erhöll i
uppdrag, att, om så pröfvas nådigt, an-
skaffa erforderliga kläder.

[MARG: {Kläder åt
Barn}]

§138.
På anmälan af ledamoten J. G. Andersson
beslöt nämnden att Skräddaren Johan Fredrik
Bergström, som är 65 år gammal och i fattig-
vårdshänseende tillhör, skall, i anseende till
oförmåga att sig sjelf försörja, intagas vid
Tacktorp.

[MARG: {J F. Bergström}]

§139
Företrädde enkan Brita Stina Sjöqvist vid
Lilla Lugnet och begärde understöd med ved;
nämnden afslog denna begäran och hänvisade

{1890 den 29 November}

henne till Tacktorp för att erhålla vård och un-
derhåll, men hvad angår hennes son Anders
Gustaf, som är 14 år gammal, uppdrog nämnden åt
ledamoten J. G. Andersson att anskaffa åt ho-
nom kläder samt, om så finnes behöfligt,
inackordera honom på lämpligt Ställe, till
dess han, som är anstäld å Herr Aug Sten-
mans fabrik och nu förtjenar 5 à 6 Kro-
nor för 14 dagar, kan sig sjelf försörja och
blifvit konfirmerad.

[MARG: {Brita Sjöqvist}]

§140
Som gossen Emil Westerberg från Stenbäcken
måst för bensår intagas å lasarettet, be-
slöt nämnden att kostnaden för hans
vård derstädes skall utgå af Kommunens
Kassa.

[MARG: {Lasarettsvård}]

§141
Nämnden beslöt gifva i uppdrag åt till-
syningsmännen vid fattiggården att i
samråd med föreståndaren gå i författ-
ning om uppförande af magasinsbygg-
nad vid Tacktorp, hvartill stämman
beviljat medel.

[MARG: {Magasinsbyggnad}]

§142.
Föredrogs i och för påminnelsers afgifvan-
de fattigvårdsmålet mot Eskilstuna Stad
angående ogifta Angelina Olivia Sjöstedt,
hvarom §133 i protokollet här ofvan när-
mare handlar; och beslöt nämnden gifva
ordföranden i uppdrag att i afgifvande
påminnelser yrka bifall till de i ansök
ningen gjorda påståenden.

[MARG: {Ang Olivia Sjöstedt
fr. Eskilstuna}]

{1890 den 29 November}

§143.
Föredrogs i och för förklarings afgifvande Eskils-
tuna fattigvårdsStyrelses yrkande om åläggan
de för Fors Socken att ersätta fattigvårdskostnad
för enkan Charlotta Jonsson från Rosenkällan,
nu i Eskilstuna N:o 77, jemte hennes 2 minder-
åriga barn; och beslöt nämnden gifva ordföran
den i uppdrag att i afgifvande förklaring
medgifva krafvets rigtighet, rörande hvad
hon hittills erhållit, men bestrida detsamma
hvad framtiden angår, men, om ändock
framtida fattigvård ifrågakommen, begära hen-
nes försändande till Tacktorp.

[MARG: {Charlotta Jonsson
Eskilstuna}]

§144.
Föredrogs i och för förklarings afgifvande fattig-
vårdsStyrelsens i Eskilstuna ansökning om
åläggande för Fors Socken att ersätta fattig-
vårdskostnad för Smidesarbetaren Carl Gustaf
Pettersson; Som denne har hemortsrätt i Fors
Socken samt är sängliggande sjuk skulle ord-
föranden i afgifvande förklaring erkänna kraf-
vets befogenhet.

[MARG: {C. G. Pettersson
Eskilstuna}]

§145.
Som stämman för nästa år beviljat medel till
en predikant vid Tacktorp med
50 Kronor per år, men Skolläraren A. W. Gauffin,
som härtill blifvit antagen, redan i Okto-
ber månad innevarande år börjat med denna
sin befattning, beslöt nämnden att lämpligt
arvode skall Gauffin tilldelas för den tid
af innevarande år, han skött befattningen
som predikant vid Tacktorp.

[MARG: {Predikobiträde}]

{1890 den 29 November}

§146
Beslöts att enkan Bergendahl skall från och
med den 1 nästkommande Januari förflyttas
till Tacktorp.

[MARG: {Enkan Bergendahl}]

§147
Maria Andersson och Gustaf Olsson Bing
skola hvardera till jul erhålla en half
famn ved, som lemnas från Tacktorp
Åt hvardera af båda förstående hjon
lemnades nu att genom vederbörande ledamot
utdelas som julpengar 4 Kronor eller tillsam-
mans 8 Kronor

[MARG: {Julpengar
8 Kr utbet}]

Likaledes erhöllo vederbörande ledamöter att
som julpengar utdelas 4 Kronor åt hvar-
dera af nedannämnda underhållstagare
af Rothoffska Fonden, nemligen;

Sofia Jonsdotter och Lars Jonssons enka vid
Lagersberg samt Jonas Jansson vid Svart
källan och Olof Ersson vid Rosenberg
De båda tillsyningsmännen erhöllo i upp-
drag att anordna lämplig extra förpläg-
ning vid Tacktorp instundande jul.

[MARG: {16 Kr utbet}]

§148.
I anledning af företedda prest- och läkare
betyg beslöt nämnden att från och med
nästkommande år tilldela fabriksarbetaren
Carl Gustaf Carlsson Walin från Rosenfors
understöd från Rothoffska fonden med
50 kronor för år att utgå den 1 April
och den 1 Oktober, till hvilket under-
stöd han är berättigad såsom varande
upptagen i förteckningen härom

[MARG: {C. G. C:son Walin
Rothoffska fonden}]

{1890 den 29 November}

§149.
Beslöts att följande hjon, som ej äro intag-
na å fattiggården, skola för nästkomman-
de års första hälft åtnjuta följande un-
derstöd, nemligen:

10 Brita Sofia Carlsdotter, för månad 4:50
12 Johanna Berglund, den 1 April o d 1. Okt 7:50
13. Sven Svenssons enka från Mesta, för månd 3:-
41. Christina Charlotta Björklund för månd 2:-
64. Statdrängen Anders Jansson vid Hagby för månd 5:-
33. Adolf Boqvist, hyreshjelp för qvartal 12:50
Sliparen C. R. Pettersson för qvartal 12:50
28 Erik Albert Gillström för månad 5:-
31. Anders Wilhelm Eman. Sjögren för månad 5:
43 Anna Alfrida Persson för månad 3.
50 enkan Christina Gustafsson i Marielund, qvartal 10:-
månad 3:-
9 Anna Charlotta Olsdotter Persson månad 4
76 Augusta Olsson fr. Svartkällan månad 3:


{Från Westermarken}
37. Maria Andersson i N:o 44, för månad 6:
38. Gust. Olsson Bing i N:o 44, för månad 4

{Från Stockholms Stad}
Pig Ida Maria Borgs son Frans Gunnar,
vid Werrestorp, för månad 8:

[MARG: {Anslag till
Hjon}]

Som ofvan
/A Svedin./

/Joseph. Jonson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 november 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105060.

Personrelationer