Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 mars 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 mars 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämndens i Fors
Socken sammanträde i Kyrkans sakristia Lörda-
gen den 29 Mars 1879.

Närvarande: Ordföranden G.A. Svedin
vice Ordföranden P.G. Andersson i Kohlsta
samt Herrar Lambert F. Ståhlberg
A G. Andersson i Kohlsta
Jonas Ersson i Stenby
P.G. Pettersson i Gredby
G. Haglund i Lundby och
A.F. Eriksson i Flacksta, hvarjem-
te anmältes, att nämndens ledamot Herr S. Pehrsson å
Lagersberg vore bortrest.

{§1.}
I anledning af Konungens Befallningshafvandes resolu-
tion uppå Stadsfullmäktiges i Eskilstuna hemställan
om tillätelse för enkefru M. Fréese att få vid lägen-
heten Sommarro i Fors Socken under instundande
sommarmånader idka värdshusrörelse med utskänk-
ning af spirituösa drycker på sätt i hennes jem-
väl bilagde ansökning omförmäles beslöt nämn-
den att såsom infordradt yttrande anmäla, att
nämnden för sin del icke har något att dervid erinra.

{§2.}
Ordföranden anmälde, att han nödgats den 3 sistlidne
Januari utbetala till fattiga pigan Kristina Pettersson
från Åsby 5 Kronor till underhåll under
sjukdom efter barnförlossning, samt att barnet blifvit
utackorderadt för 12 Kronor i månaden från den 1
Mars; Som sagde piga saknar egna medel samt vård
och underhåll annan samt derjemte eger hemortsrätt
inom Fors Socken, blefvo dessa åtgöranden godkände.

{§3.}
Ordföranden anmälde, att han nödgats låta reparera
en Kakelugn i fattighuset för en kostnad af 2 Kronor
samt jemväl att stadens byggnadsnämnd föreskrifvit

anskaffandet af en brandlucka dersammastädes;
och enades nämnden om att uppdraga åt ordföran-
den att på lämpligaste sätt fullgöra detta föreläggan-
de.

Likaledes beslöt nämnden att ordföranden skall ega
inköpa en bundt ordinär lakansväf till lakan åt
de i fattighuset intagna hjon.

{§4}
Likaledes beslöt nåmnden att sängliggande sjuke
enkan Jonsdotter vid Lagersberg skulle erhålla bi-
drag till Sängkläder enligt företedd räkning å 7:90 Kr.

{§5.}
Likaledes beslöts:

att Lars Anderssons enka från Brunnsbacken skall er-
hålla 5 Kronor till ved.

att enkan Brita Sjöqvist skall från och med den 1
nästa månad erhålla 6 Kronor i underhåll

att Jonas Jonssons i Svartkällan hustru, som är säng-
liggande sjuk skall erhålla 1 Krona i månaden.

att Nils Perssons enka från Svartkällan skall från
och med den 1 i nästa månad erhålla 5 Kronor.

{§6}
Upplästes från exekutor af Rothoffska fonden, Herr E.
Hemning, ankomne skrifvelser, i hvilka han medgifver
att, i händelse af verkligt behof, dels att underhållet för
Jonas Jonssons enka finge höjas till 100 Kronor per år
räknadt från början af detta år, dels ock att Fiskaren
Hedlunds enka Hedda Ersdotter eller Holmberg, född år
1816 d. 3 Mars, skulle få åtnjuta ett understöd af 50 Kronor
per år, räknadt från den 1 nästa April, att utgå af
Rothoffska fondens medel; Som dessa enkor befinna
sig i fattiga omständigheter beslöt tilldela dem under-
stöd i enlighet med hvad här ofvan finnes sagdt.

{§7.}
Anmäldes att en oäkta son, vid namn Adolf, till pigan
Hedda Wanselius, som år 1876 i November månad aflidit
å Sabbatsbergs sjukhus, befinner sig hos Skräddaren
C.F. Dufberg vid Fredrikslund i utblottad belägenhet
samt saknar egna medel samt vård och underhåll af
annan; i anledning häraf beslöts att tilldela sagde gosse
underhåll af 1 Krona i månaden samt dessutom 5 Kro-
nor till Kläder; men som modren vid sin död vistats
i Stockholm, Norrmalmsgatan N:o 5 hos en fru Lindahl,
och derstädes lärer egt hemortsrätt, så beslöts tillika, att
beloppet skall af ordföranden återsökas af Stockholms
stads fattigvårdsnämnd.

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 2 April uppläst och godkändt
/P,G, Anderson/
/A;G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 mars 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105058.

Personrelationer