Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 maj 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 maj 1880

Anmärkning

{1880 den 29 Maj}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar: P.G. Andersson i Kohlsta,
A.G. Andersson i Kohlsta
S. Pehrsson å Lagersberg
Jonas Ersson i Stenby
A.F. Eriksson i Flacksta
C.G. Pettersson i Gredby.

§11.

Nämnden beslöt lemna ordföranden i uppdrag
att hos direktionen öfver Institutet för döfstumma
i Bollnäs göra ansökning om att Skräddaren
Carl Fredrik Dufbergs son Carl Bernhard Theodor,
som är döfstum samt född den 10 Maj 1868,
måtte derstädes intagas till vård och under-
visning; i sammanhang hvarmed ordföranden skall
ega att å Kommunens vägnar afgifva ansvarsför
bindelse för årsavgiftens behöriga erläggande halfårs
vis med 87 Kronor 50, af hvilket belopp Skrädda-
ren Dufberg dock skall enligt eget åtagande och
enligt afgifvande ansvarsförbindelse till Ordföran-
den vid hvarje halfårs början erlägga 37 Kronor
50 öre
[ Marg:{Carl Bernh.Th.Dufberg
intogs å Bollnäs.}]

§12

Ordförande anmälde att han måst under
månaden lemna till enkan Hultgren under
sjukdom fem Kronor hvilken åtgärd af Nämn
den godkändes, hvarjemte Nämnden jemväl bemyn-
digade ordföranden att under den tid sagda enka
kommer att dricka brunn, hvartill hon blifvit
ordinerad, efter bepröfvande tilldela henne min-
dre belopp såsom tillfälligt understöd.
[Marg:{Enkan Hultgren
tillfälliga understöd.}]

§ 13
Ordföranden anmälde att han den 15
Maj måst tilldela aflidne statdrängen
C.E. Petterssons enka Charlotta Elisabeth

{1880 den 29 Maj.}

Lindström vid Skjulsta för underhåll af hennes
2:ne minderåriga barn Charlotta, född den 29 Maj 1872,
och Oskar Hjalmar född den 28 April 1878, ett understöd
af fem Kronor och
då Nämndens ledamöter hade sig bekant att ofvan
nämnda 2:ne barn sakna egna medel samt, då
modren befinner sig i alldeles utblottad belägenhet,
vård och underhåll af annan, beslöt Nämnden
godkänna den vidtagna åtgärden; men då det
omförmälda beloppet blifvit utbetaldt på
grund af 1 § i gällande fattigvårdsförordning
samt ifrågavarande familj, hvilken sistlidna
höst inflyttat hit till Kommunen, enligt hvad
upplyst blifvit, eger sin hemortsrätt inom
Eskilstuna Stad beslöt Nämnden tillika upp-
draga åt ordföranden att hos KB:de göra ansök
ning om åläggande för Eskilstuna Stad dels att
återbetala beloppet dels ock att för framtiden
om sagda familj taga vård.
[Marg:{Statdräng Petterssons enka
Rättegång mot Eskilstuna}]

§ 14.

Ordföranden begärde och erhöll Nämndens bemyn-
digande att den 1:a nästa Juni utbetala till enkan
Forslund vid Hagby ett belopp af fem Kronor,
som hon den 1 derpåföljande Juli eger utbekomma
till kläder åt Statdrängen G. Anderssons från
Hagby dotter Maria Johanna, som tillhör årets
nattvardsugndom.

[Marg:{Om P.G. Anderssons
dotter Maria Johanna.}]

§ 15

Nämnden beslöt att till Lars Fredrik Anders-
sons enka skall af Hundskattemedlen lem-
nas fem Kronor till kläder åt hennes 2:ne
i Skolåldern varande flickor.
[Marg:{Hundskattemedlen.}]

§ 16

Enkan Sofia Norman från Asplund före-
trädde och anhöll att, som hon hotas med
vräkning från sin bebodda lägenhet, Nämn

{1880 den 29 Maj.}

den ville förskaffa henne lämplig bostad; i anled
ning häraf och med fästadt afseende å den lytta
gosse, som är hos henne inackorderad, beslöt
nämnden ansvara för hyresavgiftens behöriga
erläggande för den bostad, som åt henne kan
anskaffas.
[Marg:{Enkan Normann}]

§ 17

I anledning af Lars Erik Larssons med sjukdoms
betyg styrkta oförmåga till arbete och med
afseende å hans utblottade belägenhet beslöt Nämn-
den tilldela honom tillsvidare ett månatligt un-
derstöd af Två Kronor.
[Marg:{Lars Erik Larsson
vid Lorentsberg}]

§ 18.

Nämnden beslöt att hafva sitt nästa samman-
träde för bestämmande af underhållet till de fattiga
för årets senare hälft Lördagen den 19 Juni kl.
12 på dagen, då protokollet jemväl skall justeras
[Marg:{Sammanträfe.}]

Som ofvan

/A.Svedin/

Uppläst och godkändt den 19 juni 1880

/A,F, Ericsson/
/S.Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 maj 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105056.

Personrelationer