Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1881

Anmärkning

{1881 den 29 juni.}

Närvarande: undertecknad Ordförande samt
Herrar P.G. Andersson i Kohlsta
A.G. Andersson i Kohlsta och
A.F. Eriksson i Flacksta

§18.
Uppå anmälan att Trädgårdsmästaren A. Söderqvist
på egorna till lägenheterna Grindstugan och Lorents-
berg har ett större upplag af latrin, som dagligen på-
fylles genom ditförande af ny sådan, i backen
straxt ofvan en källa, kallad Pilkällan i hvilken
ej blott den å Söderqvists ofvannämnda lägenheter
boende talrika befolkning utan äfven många andra
närboende personer hemta vatten till dryck och
matlagning sammanträdde nu nämnden, hvarvid
jemväl tillstädes kom Provinsialläkaren Herr Doktor V. Mossberg,
hvilken lika som 2:ne af nämndens ledamöter
tagit platsen i betraktande; Och då ny härvid
förekom, att ifrågavarande källa, hvilken är belägen
vid den mot gränsen af stadens bebygda utmark
Westermarken ledande väg måste anses nödvändig
för den närboende talrika befolkningen, samt
latrinupplaget ofvan källan enligt Herr Doktor
Mossbergs uttalande åsigt skadligt inverkan på
de närboendes helsotillstånd beslöt nämnden
ålägga trädgårdsmästaren A. Söderqvist:

att genast efter af detta beslut erhållen del
upphöra att vidare begagna sådan upplags-
plats för latrin eller annan orenlighet

att vattnet i s.k. PilKällan orenas genom
tillflöden från dessa upplag;

att inom 8 dagar efter af detta beslut er-
hållen del hafva låtit med jord eller annat
lämpligt ämne öfvertäcka det nu varande
latrinupplaget, hvilket skall senast under in-

{1881 den 29 juni.}
stundande vinter bortföras från platsen, hvilken
ej vidare må för sådant upplag användas;

att i anseende till närbelägenheten till Eskilstuna
jernvägstation, sommarvärdshuset Sommarro och
öfriga många lägenheter med talrik befolkning
latrin ej vidare må egorna till Grindstugan och
Lorentsberg uppläggas utan att vara öfver
täckt med jord eller annat lämpligt ämne
som förhindrar spridandet af ohelsosam
stank från upplagen; hvarjemte nämnden
fann skäligt att för öfverträdelse af dessa
nu gifna föreskrifter stadga ett vite af tio
Kronor.

Likaledes och på grund af doktor Mossbergs
uttalade åsigt att latrinuplagen på Gredby
hemmansegor måste anses utöfva ett för
helsan skadligt inflytande på den talrika
arbetspersonalen vid jernvägens reparations-
verkstäder samt de närboende vid Carl
Gustafs Stads Gevärsfaktori och Rosendal
m.fl. ställen, och hvilka upplag genom när-
belägenheten till jernvägslinien och alldeles
invid allmänna landsvägen äro till men
för talrika resande, beslöt nämnden att
vid vite af tio Kronor för hvardera
ålägga vederbörande arrendatorer af
jord å Gredby hemman att inom fjorton
dagar efter af detta beslut erhållen del
låta med lämpligt ämne öfvertäcka
ofvanberörda och andra lifvande
latrinupplag, så att ohelsosam stank
derifrån ej må spridas

Vidare och med afseende på efterlefna-
den häraf beslöt nämnden söka träffa
aftal med fjerdingsmannen Andersson

{1881 den 29 juni.}
i Stenby att med lämpligt biträde och
mot ersättning af 2 Kr för hvarje gång hos nämnden
göra anmälan om förbrytelser mot ofvanberörda
föreskrifter

[MARG:{Hälsovårdsärende Latrinupplag}]

§19.
Infann sig Pigan Sofia Persdotter med
anhållan om understöd för sin son Carl.
och då sagde piga har hemortsrätt i Fors Socken
samt befinner sig i utblottad belägenhet, beslöt
nämnden att hon skall söka få sitt barn
utackorderadt samt derom göra anmälan till
nämndens ordförande som eger att vidare be
sluta; som tillfällig hjelp erhöll hon
nu 2 Kronor

[MARG:{Understöd till Sofia Persdotter}]

§20.
En snusdosa af silfer, bekommen efter
aflidne Lindström skulle säljas af Herrar
P.G. Andersson och A.F. Eriksson, hvarefter
försäljningsbeloppet skall i Kommunens
räkenskap uppdebiteras.

[MARG:{Snusdos af silfver}]

§21.
Detta protokoll skall justeras Lördagen
den 2 juli kl. 8 f.m. hos Ordföranden och
af P.G. Andersson och A.F. Eriksson

[MARG: Protokollet]

Som ofvan

/A Svedin/

Som ofvan sagdt justeradt och godkändt
den 2 juli

/P,G, Anderson/
/A,F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105054.

Personrelationer