Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1901

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 29 Juni 1901.}

Närvarande: Herrar Andersson, Larsson, Laurén
Lindqvist, Starck och Widlund samt
undertecknad ordförande; de från-
varandes förfall godkändes.

{§89}
På grund af med läkarebetyg styrkt sjukdom
och då hennes dotter och måg endast i högst
ringa grad kunde bidraga till försörjningen hade
enkan Hedda Sofia Charlotta Nyström, född år 1834
med hemortsrätt i Fellingsbro tilldelats ett un-
derstöd af Tio kronor, hvarjemte Fellingsbro kom-
mun sökts för återfående af beloppet; dessa
åtgärder gillades nu af Nämnden, som, på
distriktsledamotens anmälan att behofvet
fortfore, beslöt tilldela henne ett månat-
ligt understöd af Fem kronor
att utgå tillsvidare från den 1 nästkommande
Juli.

[MARG: Hedda Sofia Ch. Nyström
fr. Fellingsbro.
{§127}]

{§90}
Af Gefle fattigvårdsstyrelse hade förut i
protokollet (§176/1900) omnämnda hustru Au-
gusta Kristina Pettersson-Asp tilldelats ett un-
derstöd af Tio kronor, för hvilket jemte Tre
kronors läkarearvode nämnda styrelse sökt er-
sättning, hvilka anspråk godkändts. Med gil-
lande häraf lades det nu föredragna utslaget
i målet till handlingarna. Hustru Asp har nu-
mera flyttat från Gefle till Söderhamn.

[MARG: Hustru Pettersson-Asp
§94/02]

{§91}
Af Stockholms fattigvårdsnämnd hade ansö-
kan framställts om bekommande af En krona
50 öre om dagen för Johanna Wilhelmina
Hjelmbergs vård å Stockholms enskilda sjukhus
från den 9 sistl. Maj; och hade, såsom infordrad
förklaring, detta yrkande bestridts, enär Hjelmberg,
enligt hvad af v. Länsmannen Petersons i ärendet

{Vid Tacktorp den 29 Juni 1901.}

hållna undersökning framginge, redan i Juli
månad 1899 flyttat till Stockholm. Nämnden god-
kände nu denna förklaring.

[MARG: Joh:a Wilh:a Hjelmberg]

{§92}
För Nämnden företrädde enkan Sofia Pers-
dotter, förut omnämnd i §3 af protokollet, och
anhöll att blifva intagen vid fattiggården; den-
na begäran bifölls af Nämnden.

[MARG: Sofia Persdotter]

{§93.}
På grund af med läkarebetyg styrkt sjuk-
dom och deraf föranledd oförmåga att
försörja sig sjelf hade smidesarbetaren
Carl Erik Hasselqvist, född 1836 och hit in-
flyttad från Eskilstuna år 1897, intagits vid
fattigvården. Med gillande häraf beslöt Nämn-
den att Eskilstuna stad skall återsökas
för kostnaden för hans vård vid fattiggården

[MARG: C. E. Hasselqvist
fr. E:tuna
{§117}]

{§94}
För 4-årige Martin Sundin från Nybyberg
hade ansvarsförbindelse för lasarettsvård
måst utfärdas. Med anledning häraf beslöt
Nämnden att kostnaden, i den mån fadern
ej förmådde återgälda densamma, skulle
utgå af Lasarettsfondens medel

[MARG: Martin Sundins
lasarettsvård]

{§95}
För filhuggaren Frans Johan Herman Nilsson
från Westermarken N:o 3 hade ansvarsförbin-
delse för lasarettsvård måst utfärdas. Med
anledning häraf beslöt Nämnden att kost-
naden härför skulle återsökas af Klosters
socken, enär Nilsson hitflyttat derifrån
i slutet af år 1900.

[MARG: F. J. H. Nilsson
fr. Kloster
{§116}]

{§96.}
Föredrogs Gryts fattigvårdsstyrelses ansökan
att Fors måtte åläggas ansvara för pigan Johanna
Amanda Anderssons vård samt att hon måtte
blifva skrifven härstädes. Då emellertid Anders-

{Vid Tacktorp den 29 Juni 1901.}

son hvarken bodde i Gryt eller ens erhållit
något understöd derstädes samt flyttat härifrån hösten
1900 beslöts bestrida ansökningen.

[MARG: Amanda Joh. Andersson]

{§97}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 3 sistlidne Maj med åläggan-
de för Fors socken att ersätta Eskilstuna
stad för i §68 omnämnde Per Carlströms
vård på stadens fattigvårdsinrättning.

[MARG: P. Carlström]

{§98}
Föredrogs Kongl. Kammarrättens utlå-
tande af den 3 sistlidne April hvarigenom
målet angående J. A. Bergenholtz vård å
Upsala fattigvårdsinrättning återförvisades
till Konungens Befallningshafvande i
Westmanlands län för förnyad handlägg-
ning; och skulle i målet endast åberopas
K. Hofrättens utslag af den 25 Maj 1900, om-
nämndt i §107 af sistlidet års protokoll,
hvarigenom Dingtuna socken ålagts ersätt-
ningsskyldigheten för Bergenholtz.

[MARG: J A Bergenholtz]

{§99}
Som i §80 omnämnde Frans Oskar Petterssons
vid Tacktorp sinnessjukdom förvärrats hade plats
för honom måst sökas å hospital; och hade
skrifvelse från Kongl. Medicinalstyrelsen nu an-
kommit med underrättelse att plats för honom
skulle beredas så snart sådan kunde bli ledig.

[MARG: F. O. Pettersson.
{§179}]

{§100}
Nämnden beslöt, på derom framstäldt förslag,
att ansvarsförbindelse för 12 årige Berndt Söderholms
från Westermarken 34 vård å lasarettet skulle
utfärdas sedan D:r Alm tillfrågats om han
kunde erhålla vård å härvarande lasarett för sin
sjukdom.

[MARG: Berndt Söderholm.]

{§101}
På derom framstälda förslag beviljade Nämnden

{Vid Tacktorp den 29 Juni 1901}

kläder till ofärdige K. E Sundströms barn,
skor till Hans Ludvig Sjöström
skor till Gustaf Andersson
skor och linnen till Hedvig Nordin
och skulle kostnaden utgå af hundskatte-
medlen.

[MARG: Skodon o kläder af hund-
skattemedlen.]

§102.
Å Epidemiska sjukhuset hade hushåller-
skan Anna Elisabet Gustafssons 9 månader
gamle son Wilhelm vårdats för difteri hvarjem-
te modern, som ej kunnat på annat sätt i-
solerats, under tiden varit å sjukhuset intagen
för en sammanlagd kostnad af nitton kronor
25 öre, hvilken kostnad, jemte tre kronor för
sjukbesök Nämnden beslöt återsöka af Norr-
köpings stad hvarest Gustafsson senast
bott och haft anställning såsom hushåller-
ska å Trädgårdsgatan 31 hos en skohandlande
J Jakobsén.

[MARG: Anna Elisab. Gustafsson
fr. Norrköping.
{§140}]

{§103.}
Af fabrikör Söderrén i Nyfors fram-
stäld begäran att taga flickan Leontina
Bernhardina Rytterström i sin tjenst bifölls.

[MARG: Flicka i tjenst]

{§104}
A. W. Fernström i §77 framstälda begäran
om förhöjning i understödet afslogs; enär
Nämnden ansåg att makarna Fernström skulle
kunna reda sig med en bostad bestående
af ett rum istället för rum och kök.

[MARG: A. W. Fernström
{§122}]

{§105}
Efter tillsägelse att de af anstaltens
hjon, som hade något anföra, skulle företräda infann
sig Anders Petter Magnusson och klaga-
de öfver att han fråntagits sina kläder
Och tobaksskilling samt för öfrigt blif-
vit illa behandlad hvarjemte han beskylde före-
ståndaren för oärlighet med mera.

{I Tacktorp den 29 Juni 1901.}

Med anledning häraf upplyste förestån-
daren, att Magnusson, som denna dag
utan hjelp kunnat infinna sig i det
två trappor upp belägna direktionsrum-
met ehuru han annars vägrade lemna
sängen, måste fråntagas kläderna på
det han skulle kunnas hållas någor-
lunda ren från smuts och ohyra, att
innehållandet af hans tobaksskilling
skett med Nämndens gillande, att
Magnussons beskyllningar dikterades dels af
hätsket och ondska dels ock af mindre
normalt sinnestillstånd, samt att Magnusson
vid sitt afförande till lasarettet under för-
flutna vinter visat sig inneha en mindre
summa penningar.

Sedan dessa föreståndarens uppgifter
styrkts af den ene närvarande af tillsynings-
männen och särskildt framhållits att Magnus-
son städse gjort sig känd för intriger och ill-
vilja tilldelades han för denna gång en
allvarig varning med förmaning att för fram-
tiden taga sig tillvara för uppstudsighet och
lögner.

[MARG: Hjonens före-
kallande.]

{§106.}
Den nya brygghusbyggnaden afsynades
och befanns vara utförd till Nämndens fulla
belåtenhet. Några mindre tillägg, såsom innerfönster
i bagarstugan, mangelboden och badrummet samt
en större tvättbalja skulle af entreprenören
mot ersättning anskaffas.

[MARG: Brygghusbyggnadens
afsyning]

{§107}
Protokollet skulle justeras nästa samman-
träde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt.
/Sig, Starck./
/J. E. Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juni 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105053.

Personrelationer