Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juli 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juli 1905

Anmärkning

{I Sockenstugan den 29 Juli 1905.}

Närvarande: Herrar Belin, Jonsson, Lind-
qvist, Starck, Thorild och Westergren,
samt undertecknad ordförande.
Af de frånvarande fälldes Herr
Kåberg att för oanmäldt ute-
blifvande böta två kronor.

[MARG: Böter.]

{§129.}
Den 17 dennes hade trädgårdsmäs-
taren C. E. Jonsson från Nyfors N:o 32
måst för tillfällig sinnesförvirring
(Delirium tremens) intagas vid fattig-
gården; och vårdats, därstädes till den 21 dennes
godkännande åtgärden beslöt
Nämnden att ersättning för skjuts
till fattiggården 4 kronor, samt för vården därstädes, med
1 krona 50 öre om dagen, skulle återsökas
af Österhanninge socken, hvarest
Jonsson skulle äga hemortsrätt.

[MARG: C.E. Jonsson
§119/06]

{§130}
Såsom tillfälligt understöd hade
hustru Lovisa Andersson i Nyfors N:o 78 A, efter det
hennes man förlupit henne, er-
hållit 10 kronor, detta godkändes nu
af Nämnden.

[MARG: Lovisa Andersson]

{§131.}
I § 30 här ofvan omnämnde arbe-
taren Lars Eriksson från Gröndal i Nyfors
beviljades vid sammanträdet i Tacktorp
ett tillfälligt understöd af 10 kronor samt
månadsunderstöd af 10 kronor, att utgå från
den 1 Juli.

[MARG: L. Eriksson
{§168}]

{§132.}
I § 160 af 1903 års protokoll omnämn-
da hustru Johanna Ekman hade af
ledamoten Laurén erhållit Tio kronor i
understöd till sig och fyra minderåriga
barn samt tillsagts att infinna sig vid

29/7 05

detta sammanträde för att erhålla ytterliga-
re hjälp. Godkännande understödet beslöt Nämn-
den, då hustru Ekman ej afhördes, att låta
saken bero.

[MARG: Joh:a Ekman
§ 163]

{133.}
I § 123 omnämnde L. L. Landin hade af fat-
tiggårdsföreståndaren erhållit tillstånd att gå till
staden men återkommit berusad samt efter att
hafva olofligt aflägsnat sig tvänne gånger, båda gångerna hem-
kommit berusad. Med anledning häraf beslöt
Nämnden att Landin skulle för månaden gå
miste om både procent å utfört arbete
och månadspenning.

[MARG: L. L Landin
§ 140]

{§134.}
Till änkan Hanna Gustafsson från Ny-
fors 79, född 78, och hennes två minderåriga
barn Ture 00 5 och Margit 02 3 år gamla, beviljade Nämnden ett
månatligt understöd af Sex kronor i månaden
från den 1 Augusti.

[MARG: Hanna Gustafsson]

{§135}
Till understödstagerskan änkan Hedda Maria
Blommé beviljade Nämnden höjning af under-
stödet till 8 kronor i månaden att utgå fr. 1 Augusti

[MARG: Hedda M. Blommé]

{§136}
Till understödstagerskan änkan Karin Ersson
Carl Johanstorp, beviljade Nämnden en half famn
ved, som skulle levereras från Tacktorp.

[MARG: Carin Ersson]

{§137}
Föredrogs och lades till handlingarna K. Kam-
marrättens utslag af den 12 nästlidne Maj, hvarigenom
Fors sockens besvär öfver Länsstyrelsens utslag den 19 Sept
1903, angående för i § 120 af sistnämnda års protokoll om-
nämnda Sofia Axelina Falk ådömd ersättning, ogillats.

[MARG: Sofia Axelina Falk.]

{§138}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

/W. Westergren/
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 juli 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105052.

Personrelationer