Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1888

Anmärkning

{1888 den 29 December}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar S. Persson, C. G. Pettersson,
O. Eriksson och C. O. Jonsson samt
A. G. Andersson

§163.
Föredrogs en ansökning från Eskilstuna
Stad rörande ersättning för till åkaredrän
gen Adolf Fredrik Lundgren lemnad
lasarettsvård; och då dervid upplystes, att
ifrågavarande person förut varit intagen
å Stadens fattigvårdsinrättning beslöt nämn
den lemna ordföranden i uppdrag att söka
utreda vid hvad tidpunkt detta egde rum,
samt efter sig företeende förhållanden be-
strida eller medgifva krafvets befogenhet.

[MARG: {A. Fr. Lundgren}]

§164
I och för idkande af gårdfarihandel hade
O. A. Holmström begärt föreskrifvet betyg
från Kommunal Nämnden att bifogas ansök-
ningen till Konungens Befallningshafvande
för rättighet till sådan handels idkande;
och beslöt nu nämnden vitsorda berörda
Holmströms från Westermarken redbarhet
och ordentlighet samt lämplighet för
utöfvande att sådan näring; och skulle
utdrag af protokollet honom meddelas.

[MARG: {Handel}]

§165.
Till förre Muraren Eriksson vid Som-
marviken beviljade nämnden en half
famn ved och till Frans Oskar Ols-
sons äldste son beklädnad af rock,
byxor, väst och skor; dessutom skulle be-

{1888 den 29 December}

talas kostnaden för rensning af diket ge-
nom jernvägens område, hvilken åtgärd
föreskrifvits till följd af vid Sommarvik
utbruten nerffeber-epedemi

[MARG: {Tillfälligt}]

§166
Beslöts att detta protokoll skall justeras
Lördagen den 5 instundande januari
kl. 8 fm. af C. G. Pettersson och A. G.
Andersson.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

Den 5 januari 1889 justeradt
/A; G; Andersson/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105048.

Personrelationer