Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1896

Anmärkning

{1896 den 29 Dec. vid Tacktorp}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter utom
Herr S. Starck

§183.
Upplästes för förklarings afgifvande handlin-
gar i målet, rörande Eskilstuna fattig-
vårdsstyrelses Kraf mot Fors socken, an-
gående dels blifvande lasarettskostnader för
f. hushållerskan Hilma Gillerström och
dels för vården om hennes 2 små
barn efter 75 öre om dagen för hvarje; och
beslöt Nämnden uppdraga såväl åt Ordf.
att å lasarettet hålla undersökning med
henne rörande hennes hemortsrätt som ock
åt fjerdingsman C. A. Thorild att i hennes
senaste bostad i Nyfors hålla dylik
undersökning, med ledning hvaraf in-
fordrad förklaring skulle upprättas.

[MARG: {Hilma Gillerström}]

§184
Upplästes länsstyrelsens utslag hvarige-
nom Nikolai församling ålägges er-
sätta Fors socken efter 75 öre om dagen
för vård och underhåll af vid Tacktorp
intagne sinnessvage gossen Erik Gotth.
Johansson; men som Nikolai socken
blifvit befriad från ersättningsskyldig
het under tiden från den 4 Sept. till
och med 25 October; så beslöt att bemälda
utslag i denna del skulle hos
Kongl Kammarrätten öfverklagas.

[MARG: {Erik Gotth. Jo-}
{hansson}]

§185
Föredrogs Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
svarsskrifvelse på kommunalnämndens anhållan
om ytterligare aftal rörande ersättning
för den s. k. Matlagsafgiften från den af sta-
den disponerade Westermarken.- och då denna

1896 29 Dec vid Tacktorp

i Bemälde Stadsfullmäktiges skrifvelse
genom hvarjehanda besynnerliga och
oriktiga invändningar afslogs, beslöt
Nämnden att ingå till Kon. Befallnings-
hafvande med besvärsskrifvelse i ändamål
att, om möjligt, söka få staden ålagd
ifrågavarande ersättningsskyldighet, till
hvilken åtgärds utförande utsågs
Ordf. som egde att härför anlita
sakkunnigt biträde och hvarför
kostnaden skulle utgå ur kommunens
Kassa

[MARG: {Matlagsafgift}]

§186
Efter Herr J. Andersson i Stenby, som
var i tur att afgå och på grund af
sjuklighet ej kunde ytterligare åtaga
sig uppdraget att vara tillsynings-
man vid Tacktorp utsågs härtill
enhälligt ledamoten Herr O. Eriksson
i Lundby.

[MARG: {Tillsyningsman}]

§187
Godkände Nämnden vederbörande di-
striktsledamots åtgärd att till inhyses
Fia Persson i Kolsta hafva lemnat
1/2 famn julved, hvarför betalning nu
erlades med fem kronor, att utgå ur
Kommunens kassa.

§188.
Nämnden beslöt att Enkan Clara Lundin
i Westermarken 4 skulle fortfarande och tills-
vidare erhålla fem kronor i månaden
jemte den halfva famn julved, som tillerkänts
enkan Lotten Holmström i Wegersberg, hvilken
senare enligt begäran istället erhölle Kontant fem Kronor
som nu erlades att utgå ur Kommunens
Kassa

[MARG: {Clara Lundin}
{Westermarken N:o 4c}
5 kr.

§189
Uppå derom gjord framställning beslöt Nämnden

1896 29 Dec vid Tacktorp

att förutom de i § 175 härofvan omnämnde
personer skulle enkan Ersson i N:o 11 Westermar-
ken erhålla fyra kronor i julpengar, som nu
erlades att utgå ur kommunens kassa.

[MARG: {Enkan Ersson}
{N:o 4 Westermarken}
4 kr

§190
På sedvanligt sätt öppnades nu inrätt-
ningens sparbössa, och beslöts att för de
insamlade medlen fjorton kronor skulle hjo-
nen genom föreståndarens försorg erhålla
extra förplägning under julhelgen.

[MARG: {Sparbössepengar}
{Tacktorp}]

§191.
Med anledning af den vid Tacktorp under
en längre tid af hösten pågående nerv-
feberepidimien då ett ovanligt mödosamt
och ansträngande arbete ålegat föreståndare
och föreståndarinna; och beslöt derför
Nämnden att som en uppmuntran tillde-
la dem en gratifikation af femton
Kronor, som nu erlades att utgå
ur kommunens kassa.

[MARG: {Föreståndaren}
{gratifikation}]

§192.
I enlighet med reglementets föreskrift
inkallades nu hjonen för att höras om de
möjligen hade några anmärkningar att göra mot in-
rättningen eller dess föreståndare; och då några
dylika väsendtliga anmärkningar ej fram-
stäldes beslöt Nämnden uppdraga åt de bå-
da tillsyningsmännen att i förevarande fall
handla och vidtaga åtgärder efter sig företeende
omständigheter.

[MARG: {Hjonens inkal}
{lande}]

§192
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

/O. Eriksson/ /Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105047.

Personrelationer