Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 november 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 november 1902

Anmärkning

{I Sockenstugan den 29 Nov. 1902.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter:

{§ 144.}
Vid sammanträdet instälde sig vice
Länsmannen K.A. Peterson i Nyfors och för-
mälde, att under tiden mellan den 22 och
24 dennes stöld i förening med inbrott blif-
vit begången i firman Anderssons vedgårds kon-
tor i Nyfors, hvarvid tillgripits 2 stämplar, stål-
och blyertspennor, frimärken och brefkort, knifvar
och en sax samt något penningar, till ett sam-
manlagdt värde af 20 Kronor 75 öre, samt att
stölden och inbrottet föröfvats af Smeden Carl
Fredrik Gustafssons å Gredby minderåriga sö-
ner Artur Isidor, född den 8 Oktober 1899 och [Per]
Einar, född den 21 Juli 1892, hvilka jemväl
förut gjort sig skyldige till en del småstöl-
der i Nyfors och Fors och fördenskull borde,
då föräldrarna visat sig vanmäktiga att
uppforstra dem, intagas å någon förbätt-
ringsanstalt för vanartiga barn. Föräldrar-
na, som på Länsman Petersons kallelse tillstä
deskommit, medgåfvo riktigheten af det an-
förda och förklarade, att de agat barnen
så mycket i deras förmåga stod ehuru -
denna aga måhända ej alltid varit lämp-
lig, samt att de icke velat hylla bar-
nens förseelser och oarter.

Sedan föräldrarna allvarligen förma-
nats att bättre än hittills besörja sina
barns uppfostran, samt tillhållits att ge-
nom renlighet och ordning i hemmet,
hvarutinnan mycket lär brista, göra det-
ta beboeligt, lofvade de, att så godt de
kunde iakttaga dessa föreskrifter; och
meddelades de att Nämnden, derest icke
dess föreskrifter iakttagas, kommer att

{29 November 1902}

vidtaga de strängaste åtgärder, som stå
dem till buds, för ordningens upprätthål-
lande.

[MARG: C.F. Gustafssons i Gredby
vanartiga barn]

{§ 145.}
I protokollet förut omnämnde Henrik
Andersson från Nyfors N:o 95 B instälde
sig och anhöll om kläder (rock byxor och
väst). Denna begäran bifölls af Nämnden,
som uppdrog åt distriktsledamoten att
anskaffa kläderna.

[MARG:Henrik Andersson
kläder]

{§ 146.}
Föredrogs LänsStyrelsens remiss med 39
Kronor 50 öre, utgörande full ersättning
från Flens Socken för i § 102 omnämnda
Hilda Wahlströms lasarettsvård; och skulle
krafvet fördenskull förfalla.

[Marg:Hilda Wahlström
fr. Flen.
utsl.]

{§ 147}
Föredrogs LänsStyrelsens remisshand-
lingar angående ersättningskrafvet mot
Floda Socken för enkan Brita Åkerlind
tilldelad fattigvård 28 Kronor;(§115) och skulle
krafvet återkallas då liqvid under den
24 dennes ingått

[Marg:Brita Åkerlind
Från Floda
utsl.]

{§ 148}
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämnds
ansökan om ersättning med 3 kronor
om dagen för vård af sinnessjuka förre
ingeniören Carl Johan Svensson, född vid
Carl Gustafs Stad den 29 April 1854 och
de tio senaste åren bosatt i Finland;
men skulle krafvet bestridas, enär Svens-
son, enligt hvad handlingarna utvisade,
bott i Hellestads Socken i Östergöt-
lands län från November månad 1899 till
November 1892 och således bort der för-
värfva hemortsrätt innan han flyttade
till Finland.

[MARG:C.J Svensson fr.
Finland]

{29 November 1902}

{§ 149}
Föredrogs Thorshälla Sockens fattigvårdsstyrelses
ansökan om ersättning för idioten Ma-
ria Charlotta Rubberts vård med 1 Krona
om dagen från den 1 dennes. Då emeller-
tid Rubbert som är född 30/6 1866 enligt hvad upplyst är,
blifvit för en afgift af 300 Kronor per år
inackorderad hos Byggmästaren O. Carlssons
hustru samt mannen, ehuru makarna haf-
va boskillnad, af Thorshälla sockens fattigvårds-
styrelse beviljats understödet beslöt Nämnden
att på dessa grunder bestrida krafvet.

[Marg:Maria Ch. Rubbert
fr. Thorshälla s:n
§ 19/02]

{§ 150}
På grund af med läkarebetyg styrkt
sjukdom (magsår) hade ansvarsförbindelse
för lasarettsvård måst utfärdas för ogifta
Augusta Maria Pettersson f. 15/8 84 från Johanneberg; men
då hon synes ega hemortsrätt i Thors-
hälla Stad beslöt Nämnden att af nämn-
da samhälle återsöka såväl kostnaden
för läkareundersökningen 2 Kronor som för
lasarettsvården enligt blifvande räkning.

[Marg:Maria Pettersson
fr. Thorshälla]

{§ 151}
Nämnden beslöt att liksom föregående
år utdela följande julpengar:

{af Rothoffska fonden:}
Sofia Jonsdotter, Lagersberg 4:-
Maria Olsdotter, Lagersberg 4:-
Olof Ersson, Vestermarken 41 4:-
Jonas Jonsson, Eskilstuna {4:-} 16:-

{till Kommunens fattige:}
Anna Lotta Larsson 4:-

{till Westermarkens fattige:}
Carin Ersson, Carl Johanstorp 4:-
Lovisa Eriksson, Vestermarken 11 4:-
Smeden Thunholm, Vestermarken 29 {4:-} {12:-}
Kronor 32:-

[Marg:Julpengar]

{29 November 1902}

{§ 152.}
Nämnden beslöt att liksom föregåen-
de år till julen tilldela nedanstående
personer hvardera en half famn barr-
ved, nemligen:

Enkan Sofia Albertina Hallin i Grindstugan 1.
Enkan Anna Krist. Söderbäck i Grindstugan 6.
Enkan Maria Dorotea Söderbäck i Grindstugan 8.
Enkan Johanna Westerberg i Grindstugan 15.
Enkan Sofia Sjögren i Grindstugan 15.
Enkan Ida Carlsson i Grindstugan 21.
Enkan Matilda Lidström i Grindstugan 38.
Skrädd. A.G. Lundborg i Grindstugan 45.
Arbet. C.G. Björk i Grindstugan 45.
Enkan Clara Christ. Eriksson i Grindstugan 45.
Enkan Clara M. Andersson i Grindstugan 68.
Enkan Sofia Krist. Berg i Grindstugan 69.
Enkan Albertina Betty Larsson i Johanneberg
Enkan Charlotta Gråsten i Johanneberg
Enkan Clara Johansson i Johanneberg
Enkan Anna Sofia Widerholm i Johanneberg
Enkan Carin Ersson i Carl Johanstorp
Enkan Christ. Elisab. Fredriksson i Stenbäcken
Enkan Fredrika Carol. Westerberg i Lorentsberg B.
Hustru Maria Andersson i Fredriksborg
Enkan Annie Karlström i Kina
Enkan Stafva Carlsson i Kina
Enkan Anna Krist. Lindberg i Karlsro
Enkan Emma Andersson i Nyfors 95
Enkan Matilda Carlsson i Tegeldalen
Enkan Westerberg i Gustafsborg
Enkan Westergren i Vegersberg
Enkan Maria Ekström i Oliveberg
Enkan Emma Krist. Landin i Lindtorp
Enkan Carolina Math. Fahlberg i Marielund
Enkan Ågren i Björktorp
Enkan Charl. Andersson i Eriksdal


{29 November 1902}

Enkan Clara Sofia Lundin i Westermarken 4.
Enkan Lovisa Eriksson i Westermarken 11.
Smeden A.G. Thunholm i Westermarken 29.
Arbet L.P. Larsson i Westermarken 42.
Enkan Ulla Blomberg i Westermarken 43.
Enkan Broqvist i Westermarken 45.
Enkan Stina Andersson i Larslund
Enkan Matilda Palmstedt i Med
Enkan Lotten Wallin i Lundby
Enkan Fredrika W. Löfgren i Kolsta
Enkan Carolina Norstedt i Eskilstuna

eller tillsammans 43 halfva famnar, att
levereras af undertecknad ordförande
till ett pris af sex Kronor per half famn.

[Marg: Julved]

{§ 153}
Nämnden godkände ordförandens åt-
gärd att hafva d. 24 ds. utfärdat ansvarssedel för
lasarettsvård åt enkan Sofia Carlsson
från Nyfors N:o 45, född 1848, hvilken enligt lä-
karebetyg varit i behof af sådan vård.

[MARG:Sofia Carlsson fr. 45
lasarettsvård]

{§ 154}
Nämnden godkände likaledes ordförandens
åtgärd att låta vid Tacktorp intaga ynglingen
Anton Samuel Boqvist, född den 3 Augusti 1885,
hvilken enligt läkarebetyg lider af obotligt
lunglidande (tubercolosis). Boqvist utskrefs från
fattiggården år 1899 och har sedan dess vistats
i Eskilstuna, Kloster och Nyfors dock utan att
förvärfva hemortsrätt i något främmande
samhälle.

[MARG: Anton Sam. Boqvist
fr. Nyfors, till Tacktorp]

{§ 155}
Företeddes och godkändes samt öfverlem-
nades till kommunalstämmans ordförande
upprättadt förslag till förteckning öfver
de personer inom kommunen, hvilka
böra befrias från erläggandet af man-
talspenningar under nästkommande år.

[MARG: Befrielse fr. mantals-
penningar]

{29 November 1902}

{§ 156}
Af barnmorskan Sofia Sjöstedt företedd
räkning å 5 Kronor utgörande förlossnings
kostnad för Ester Eriksson från Nyfors 112 god-
kändes till betalning.

[MARG:Befrielse fr. mantals-
penningar]

{§ 157.}
Då till julen väntas en del fram-
ställningar om medel till beklädnad af
fattiga skolbarn beslöt Nämnden att
distriktsledamöterna skulle ega att efter
undersökning af förhållandena gå i
författning om nödiga anskaffningar.

[MARG:Beklädnad af skolbarn
af hundskattemedel]

{§ 158}
Till distriktsledamoten hade i § 101
omnämnde arbetaren C.E. Sundström vändt
sig med begäran om medel för inköp
af särskilda skodon till de åt honom på kommu
nens bekostnad inköpta konstgjorda benen;
men då kommunalstämman an-
slagit medel allenast till anskaffning af
de senare beslöt Nämnden afslå hans
begäran.

[MARG: C.E. Sundström
f. Stålfors.
{§139/04}]

{§ 159}
Till i § 82 omnämnda enkan Johanna
Westerberg från Nyfors N:o 15 beviljade Nämnden
på distriktsledamotens förslag ett tillfälligt hyres-
bidrag af 15 Kronor.

[MARG: Joh:a Westerberg
hyresbidrag]
§34/03

{§ 160}
Nästa ordinarie sammanträde beslöts att
hållas vid Tacktorp måndagen den 29 nästkom-
mande December kl. 11 f.m. och protokollet
dervid justeras.

[MARG:Strde vid Tacktorp]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/C. Hyltén Cavallius/

/Hj.Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 november 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105043.

Personrelationer